Home » Page »

Loading Events

« All Events

  • This event has finished.

WORKSHOP “พลังอาชีวะก้าวสู่ Thailand 4.0 ” [จังหวัดสกลนคร]

6, June @ 8:00 am - 7, June @ 5:00 pm
ssd-03

WORKSHOP “พลังอาชีวะก้าวสู่ Thailand 4.0 ” [จังหวัดสกลนคร]

จากนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศสู่ Thailand 4.0 ซึ่งเป็นโมเดลการขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมาย “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยมุ่งเน้นการพัฒนาประเทศให้ก้าวผ่านพ้นข้อจำกัดที่สำคัญ ได้แก่ “กับดักประเทศรายได้ปานกลาง” (Middle Income Trap) “กับดักความเหลื่อมล้ำ” (Inequality Trap) และ “กับดักความไม่สมดุล” (Imbalance Trap) ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้ประเทศไทยไม่สามารถสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจได้ และส่งผลต่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

        การที่จะพัฒนาประเทศไทยให้ก้าวสู่ Thailand 4.0 ได้อย่างสง่างามพร้อมรับการแข่งขันที่เกิดขึ้น คือ ภาคการศึกษาซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการยกระดับการพัฒนาประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมกำลังคนรองรับเปลี่ยนแปลงและช่วยในการพัฒนาประเทศทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรม
เป็นต้น

        บุคลากรอาชีวศึกษา มีความสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของประเทศ และเป็นกลไกสำคัญในการนำพาประเทศสู่การแข่งขัน โดยเฉพาะผู้บริหาร ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ที่เป็นผู้นำนโยบายของรัฐบาลลงสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนให้กับนักเรียน นักศึกษา ให้เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต  สามารถนำไปประกอบอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นผู้มีความรู้ ความเข้าใจบริบทการเปลี่ยนแปลงเพื่อก้าวเข้าสู่ Thailand 4.0

วัตถุประสงค์

– เพื่อเตรียมความพร้อมและส่งเสริมการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับ Thailand 4.0 ให้ผู้บริหาร ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

– เพื่อให้ผู้บริหาร ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษานำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการถ่ายทอดความรู้ให้กับนักเรียน นักศึกษา เพื่อให้สามารถนำไปใช้ในการทำงานในอนาคตต่อไป

– เพื่อนำงานวิจัยที่สถาบันได้จัดทำขึ้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ เรื่อง “โอกาสเข้าสู่ตลาดธุรกิจการศึกษาในประเทศกัมพูชา สปป.ลาว สหภาพเมียนมา และเวียดนาม” และเรื่อง“การค้าระหว่างประเทศเพื่อการลดความเหลื่อมล้ำและการเติบโตอย่างสมดุลสำหรับประเทศไทย”

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้บริหาร ครู อาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กำหนดจัดจำนวน 4 ครั้งๆ ละประมาณ 100 คน รวมกลุ่มเป้าหมาย 400 คน

เอกสารแนบ

1.กำหนดการ

วันที่จัดกิจกรรมและสถานที่จัดงาน

วันที่  6 – 7 มิถุนายน 2560 ณ ห้องสกลทวาปี โรงแรมดุสิต จังหวัด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นายเพิ่มวิทย

สำนักจัดการองค์ความรู้

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

โทรศัพท์: 022161894-7 ต่อ 118

 

Activities Information

Activity start :6 June 2017

Activity end :7 June 2017

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

Details

Start:
June 6, 2017 @ 8:00 am
End:
June 7, 2017 @ 5:00 pm
Event Category: