Home » Page »

Loading Events

« All Events

  • This event has finished.

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน Level 2”

3, February @ 8:00 am - 4, February @ 5:00 pm
travel2-1

ข้อมูลที่ใช้ในการเผยแพร่กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการฯ

ชื่องาน การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน Level 2”

หลักการและเหตุผล

เศรษฐกิจโลกขยายตัวอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นด้านการค้า การลงทุน หรือการท่องเที่ยว ทำให้ประเทศต่างๆ ได้ปรับตัวไปตามบริบทการเติบโตทางเศรษฐกิจของโลก โดยสร้างความร่วมมือหรือจัดทำกรอบความตกลงต่างๆ ที่เอื้อต่อการค้า การลงทุน การบริการ และการท่องเที่ยวให้มีความเสรี เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เจริญเติบโตมากยิ่งขึ้น โดยที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในธุรกิจการค้าภาคบริการ และเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศโดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนา ก่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ และลดความเหลื่อมล้ำ จากกรณีดังกล่าวภูมิภาคอาเซียนได้จัดทำกรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน (AFAS) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและจำกัดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เป็นอุปสรรคต่อการค้าภาคบริการ เพื่อให้เกิดการไหลเวียนของสินค้า แรงงาน และการลงทุนกันอย่างเสรี ตลอดจนผลักดันการท่องเที่ยวของภูมิภาคไปสู่การท่องเที่ยวที่มีความยั่งยืน

ในบริบทการท่องเที่ยวของประเทศไทย ถือได้ว่าที่ผ่านมาการท่องเที่ยวของไทยมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ทำให้การท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ให้กับประเทศ และเป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพในการแข่งขันสูง เนื่องจากประเทศไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายและมีความสวยงาม ตลอดจนมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่โดดเด่น ทำให้ในแต่ละปีมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก   ถือเป็นจุดแข็งที่ประเทศไทยจะต้องรักษามาตรฐานเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่ควรพิจารณาคือความพร้อมของประเทศไทยในการเปิดเสรีการค้าภาคบริการ โดยเฉพาะเรื่องการเตรียมความพร้อมของผู้ประกอบการท่องเที่ยวในการรับมือกับการเปิดเสรีการค้าภาคบริการ และการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สังคม และวัฒนธรรม ตลอดจนการให้ชุมชนท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยว และการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวไปสู่ชุมชนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความยั่งยืน ด้วยเหตุนี้ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ และเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว เพื่อพัฒนาและสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศ

โดยที่จังหวัดตากเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพทางด้านการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวในพื้นที่ชายแดน เนื่องจากมีที่ตั้งอยู่ตามแนวเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (EWEC) ซึ่งถือเป็นเส้นทางการคมนาคมและการค้าขายที่สำคัญที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวและนักลงทุนให้เข้ามาในพื้นที่ ตลอดจนมีอาณาเขตใหญ่เป็นอันดับ 2 ของภาคเหนือ และมีพื้นที่ติดกับจังหวัดต่างๆ จำนวน 9 จังหวัด ทำให้จังหวัดตากเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพในการเป็นประตูเชื่อมสู่ประเทศเพื่อนบ้านเพื่อสร้างความเติบโตทางการค้าและการลงทุน และการท่องเที่ยวในพื้นที่ชายแดน ด้วยเหตุนี้ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ได้พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรการฝึกอบรม เรื่อง “การเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน Level 2” เพื่อเป็นการติดตามผลและต่อยอดจากการอบรมในปีงบประมาณ 2562 โดยนำองค์ความรู้จากแนวคิดเรื่องเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 2030 (SDGs 2030) และแผนงานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2025 เรื่องความเชื่อมโยงและความร่วมมือรายสาขาด้านการท่องเที่ยว ตลอดจนนำองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัยของสถาบันฯ เรื่องการพัฒนาการค้าระหว่างประเทศเพื่อขับเคลื่อนประเทศกำลังพัฒนาสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน กรณีศึกษากลุ่มประเทศ GMS หัวข้อภาคบริการ: การท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในกลุ่มประเทศสมาชิกอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มาใช้ประกอบในการจัดทำเนื้อหาและสาระของการฝึกอบรม เพื่อให้กับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวได้เรียนรู้ถึงแนวทางการพัฒนาสินค้าและบริการ เปิดโลกทัศน์และมุมมองใหม่ๆ ผสานแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนยกระดับและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดและของประเทศให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน อันจะนำมาซึ่งการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในมิติด้านการท่องเที่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนในเชิงลึกให้กับบุคลากรหรือ

ผู้ประกอบการท่องเที่ยว สามารถเชื่อมโยงกระบวนความคิดและนำไปปรับใช้ในบริบทของตนได้

อย่างเหมาะสม

2.2 เพื่อเป็นการต่อยอดและติดตามผลจากการอบรมในปีงบประมาณ 2562

2.3 เพื่อนำงานวิจัยของสถาบันฯ มาเผยแพร่อย่างเป็นรูปธรรม

2.4 เพื่อบูรณาการการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายระหว่างผู้ประกอบการชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงาน     ภาครัฐก่อให้เกิดการทำงานร่วมกันอันจะนำมาซึ่งการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดอย่างยั่งยืนต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวจำนวนประมาณ 80 คน

กำหนดการ

กำหนดการ

เอกสารประกอบการบรรยาย

เอกสารการบรรยาย คุณพรรณิดา แก้วปทุมทิพย์

เอกสารการบรรยาย ดร.บวร ประพฤติดี

เอกสารการบรรยาย ดร.สุพัชรา ดิษฐบรรจง BMC สิ่งที่ต้องรู้ก่อนเริ่มธุรกิจท่องเที่ยว

เอกสารการบรรยาย ดร.สุพัชรา ดิษฐบรรจง เอกสารประกอบการเรียนรู้ BMC

เอกสารประกอบการบรรยาย รศ.ดร.ทิพาพร พิมพ์พิสุทธิ์

วันที่จัดกิจกรรมและสถานที่จัดงาน ระหว่างวันที่ 3 – 4 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน

ชื่อ/นามสกุล วัชฤทธิ์  บำรุงพงศ์

สำนักพัฒนาขีดความสามารถทางการค้าและการพัฒนา

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

โทรศัพท์:  …………….02-216-1894-7#128………………..

 

Activities Information

Activity start :3 February 2020

Activity end :4 February 2020

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

Details

Start:
February 3, 2020 @ 8:00 am
End:
February 4, 2020 @ 5:00 pm
Event Category:

Venue

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.) -ITD
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา10330Thailand