Home » Page »

Loading Events

« All Events

  • This event has finished.

การสัมมนาวิชาการโครงการสร้างความร่วมมือผู้ประกอบการ SME ในอุตสาหกรรมโลจิสติกส์และการค้าชายแดน ประเทศกัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม และไทย (CLMVT)

11, March @ 8:00 am - 5:00 pm
Untitled-1

ภายใต้โครงการสัมมนาความร่วมมือพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจและเขตเศรษฐกิจพิเศษ เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

หลักการและเหตุผล ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา กรมการค้าต่างประเทศ สภาอุตสาหกรรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สมาคมตัวแทนออกของรับอนุญาตไทย สมาคมผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ สมาคมการค้าโลจิสติกส์ไทยแห่งอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง สมาพันธ์อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไทย และสมาคมธุรกิจคลังสินค้าไซโลและห้องเย็น เป็นความร่วมมือในการขับเคลื่อนด้านวิชาการในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานสู่ภาคอุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมบริการ และการพาณิชย์หรือการค้า ให้มีองค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทักษะในวิชาชีพอย่างต่อเนื่องให้กับอุตสาหกรรมในภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งการสร้างความร่วมมือให้กับผู้ประกอบการ SMEs โดยการจัดเวทีสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติด้านโลจิสติกส์และการค้าชายแดน ตลอดจนการจับคู่ธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการ SMEs ของไทยกับประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม)

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  2. เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้ทางด้านการสัมมนาวิชาการและจับคู่ธุรกิจเพื่อยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันให้แก่เครือข่ายภาคีด้านโลจิสติกส์ การค้าและการลงทุนในภูมิภาค CLMVT
  3. เพื่อเป็นเวทีให้เครือข่ายภาคีที่เกี่ยวข้องในภาคส่วนต่างๆ ร่วมอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติเพื่อร่วมพัฒนาระบบโลจิสติกส์ในยุคนวัตกรรมและเทคโนโลยี

 

กลุ่มเป้าหมาย ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา นักวิชาการ นิสิตนักศึกษา ผู้ประกอบการ สื่อมวลชน ภาคประชาสังคม จากประเทศไทย และกลุ่มประเทศ CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม) จำนวน 200 คน

รายละเอียดกิจกรรมมีดังนี้
รายการวันที่ดำเนินงานสถานที่
1. จัดบูธตั้งแต่วันที่ 28-3 มีนาคม 62ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE)
2. สัมมนาวิชาการ เรื่อง “การแสวงโอกาสจากห่วงโซ่มูลค่าเพิ่มและเศรษฐกิจหมุนเวียนใน CLMVT โดย ดร.สุพัชรา ดิษฐบรรจง                                   และคุณดวงทิพย์ โฉมปรางค์วันที่ 2 มีนาคม 62เวทีกลาง ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE)
3. ประชุมเชิงปฏิบัติการ ความร่วมมือเครือข่ายผู้ประกอบการ SME ด้าน Custom and import export , Border trade ในกลุ่มประเทศ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม และไทย (CLMVT)วันที่ 2 มีนาคม 62ห้องประชุม 3 (meeting room3)     ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE)
4.พิธีความร่วมมือ สมาคมโลจิสติกส์ และการจับคู่ธุรกิจของผู้ประกอบการ SMEs อุตสาหกรรมโลจิสติกส์และการค้าชายแดน ในกลุ่มประเทศ กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม และไทย (CLMVT)วันที่ 3 มีนาคม 62เวทีกลาง ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE)

 

ไฟล์แนบ มีดังนี้

กำหนดการ

PPT วิทยากร

คุณดวงทิพย์ โฉมปรางค์

คุณวิมล ปั้นคง

ดร.สุพัชรา ดิษฐบรรจง

กำหนดการ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

กำหนดการ วันที่ 2 มีนาคม 2562

กำหนดการ วันที่ 3 มีนาคม 2562

วันที่จัดกิจกรรม 28กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 62 สถานที่จัดกิจกรรม ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น (KICE) จังหวัดขอนแก่น

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน

ชื่อ/นามสกุล นายนันทวุฒิ นุ่นสพ

สำนักพัฒนาขีดความสามารถทางการค้าและการพัฒนา

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

โทรศัพท์: 02 216 1894 ต่อ #118

 

Activities Information

Activity start :11 March 2019

Activity end :11 March 2019

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

Details

Date:
11 March 2019
Time:
8:00 am - 5:00 pm
Event Category:

Venue

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.) -ITD
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา10330Thailand + Google Map