Home » Page »

Loading Events

« All Events

  • This event has finished.

การสัมมนาวิชาการ เรื่อง “นวัตกรรมและเทคโนโลยียุคใหม่: โอกาสการค้าและการพัฒนาของ SMEs ไทย”

22, February @ 8:00 am - 5:00 pm
Banner_SMEs-02

ภายใต้โมเดล “ประเทศไทย 4.0” ของรัฐบาลของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายหลักของรัฐบาลในการขับเคลื่อนประเทศไทยด้วยนวัตกรรมที่มุ่งปรับโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ ‘เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม’ (Value–Based Economy) เพื่อก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลาง เมื่อบริบททางเศรษฐกิจเกิดการเปลี่ยนแปลง ทำให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมการผลิตต้องปรับตัวไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม และเปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากยิ่งขึ้น เพื่อให้ภาคธุรกิจสามารถเติบโตท่ามกลางบริบทใหม่และสามารถรับมือกับโอกาสและการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน

ดังนั้น การพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันของ SMEs รัฐบาลไทยได้ให้ความสำคัญกับการเติบโตของ SMEs เป็นอย่างมากซึ่งจะเห็นได้จากการผลักดันนโยบายในการให้ความช่วยเหลือด้านการพัฒนาเทคโนโลยี การเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตและการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ ตลอดจนถึงการสนับสนุนแหล่งเงินทุนสำหรับผู้ประกอบการรายใหม่ที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจและผู้ประกอบการเดิมที่ต้องการขยายตลาดและพัฒนาธุรกิจ ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจแห่งยุคปัจจุบันและอนาคต อย่างไรก็ตามความสามารถทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมในกลุ่ม SMEs ยังคงเป็นประเด็นเร่งด่วนที่ต้องมีแผนดำเนินการในระยะยาว เนื่องจากมีการเพิ่มขึ้นของจำนวนกลุ่ม SMEs จำนวนมากในทั่วภูมิภาค และยังส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศ

วัตถุประสงค์

  • เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจในยุคนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในโลกปัจจุบันเพื่อพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับ SMEs ไทยในการสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์เพื่อยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจและรองรับการพัฒนาเขตพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ
  • เพื่อนำงานวิจัยที่สถาบันได้จัดทำขึ้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม คือ เรื่อง การศึกษาเปรียบเทียบนโยบายและประสิทธิภาพการพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีในกลุ่ม SMEs ของประเทศสมาชิกอาเซียน

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา นักวิชาการ ผู้ประกอบการ จำนวน 80 คน

ระยะเวลา / วัน เวลา และสถานที่

วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ห้องอาเซียน ๒ ตึกอาเซียน เอ็กซิบิชั่น คอนเวนชั่น โรงแรมพีลูส จังหวัดกาญจนบุรี

เอกสารประกอบ

กำหนดการประชุมสามัญประจำปี 2562_R.

 

Activities Information

Activity start :22 February 2019

Activity end :22 February 2019

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

Details

Date:
22 February 2019
Time:
8:00 am - 5:00 pm
Event Category:

Venue

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.) -ITD
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา10330Thailand + Google Map