Home » Page »

Loading Events

« All Events

  • This event has finished.

การสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัยเรื่อง เครื่องมือลดโลกร้อนกับการแข่งขันทางการค้า

20, March @ 12:30 pm - 4:30 pm
Event Banner

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (GSEI) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จะจัดการสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย เรื่อง “เครื่องมือลดโลกร้อนกับการแข่งขันทางการค้า” ในวันอังคารที่ 20 มีนาคม 2555 ระหว่างเวลา 12.30 – 16.30 น. ณ ห้องฟอร์จูน 1 ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอผลการศึกษาวิจัยโครงการ “การประเมินผลกระทบจากมาตรการปรับคาร์บอนก่อนข้ามพรมแดน (Border Carbon Adjustment) และการเตรียมความพร้อมของไทยเพื่อรักษาขีดความสามารถการแข่งขันในการค้าระหว่างประเทศ” พร้อมทั้งเผยแพร่องค์ความรู้ สำหรับการบริการจัดการการลดก๊าซเรือนกระจกและแนวทางการปรับตัวจากผลกระทบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของภาคธุรกิจและภาคการค้าการส่งออกของประเทศไทย การสัมมนาประกอบด้วย 2 หัวข้อ คือ 1) ทิศทาง ผลกระทบและแนวโน้มการใช้เครื่องมือลดโลกร้อนกับการค้าระหว่างประเทศ และ 2) ยุทธศาสตร์ และการปรับตัวของผู้ประกอบการในภาวะวิกฤติโลกร้อน

 

สถาบันฯ เห็นว่าการสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย ตลอดจนมุมมองและความเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิในการอภิปรายจะเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของท่าน จึงขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทนเข้าร่วมงานตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) และส่งแบบตอบรับทางโทรสารหมายเลข 0 2282 8877 ภายในวันพุธที่ 14 มีนาคม 2555 โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสกุลวลัย มะนะโส สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม โทรศัพท์ 0 2280 0557 และ 0 2280 1812

 

จำนวนผู้เข้ารับการอบรม

ผู้ประกอบการ บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้สนใจทั่วไป จำนวน 150 คน

 

รายละเอียดเพิ่มเติม

1. กำหนดการ

2. แบบตอบรับเข้าร่วมงาน

3. แผนที่โรงแรม 

 

***สามารถดาวน์โหลดไฟล์งานสัมมนาได้ตามลิงค์ด้านล่าง***

1.คุณชูศักดิ์ ชื่นประโยชน์

2.คุณบัณฑูร วงศ์สีลโชติ

3.ดร.ณัฐริกา วายุภาพ

4.รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ

5.รองศาสตราจารย์ ดร.นิรมล สุธรรมกิจ

6.รองศาสตราจารย์ ดร.ลาวัณย์ ถนัดศิลปกุล

ลงทะเบียนกิจกรรม

วันที่เริ่มกิจกรรม:20 มีนาคม 2555
วันสิ้นสุดกิจกรรม:20 มีนาคม 2555
จำนวนที่เปิดรับ150
จำนวนผู้ที่สำรองแล้ว0

 

Activities Information

Activity start :20 March 2012

Activity end :20 March 2012

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

Details

Date:
20 March 2012
Time:
12:30 pm - 4:30 pm
Cost:
Free
Event Category:

Venue

โรงแรมแกรนด์เมอร์เคียว ฟอร์จูน กรุงเทพฯ
1 Ratchadaphisek Road Fortune Town Dindaeng
กรุงเทพมหานคร,10400Thailand
+ Google Map