Home » Page »

Loading Events

« All Events

 • This event has finished.

การอบรม หลักสูตร “กฎหมำยกับกำรคุ้มครองสิทธิแรงงำนในภำคธุรกิจ” หลักสูตรออนไลน์ (Online Training)

26, June @ 9:00 am - 30, July @ 5:00 pm
Banner

การฝึกอบรมออนไลน์ (ระบบ E-Learning)

หลักสูตร “กฎหมายกับการคุ้มครองสิทธิแรงงานในภาคธุรกิจ”

ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรเรื่องกฎหมายเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ ในโลกเศรษฐกิจยุคใหม่

 

 1. หลักการและเหตุผลตามที่สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับทางสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการพัฒนา โดยสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมทางวิชาการ การพัฒนาบุคลากร และกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน เพื่อให้สามารถนำองค์ความรู้ทางด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการพัฒนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน นั้นเพื่อให้สอดคล้องกับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าว ในปีงบประมาณ 2563 สำนักพัฒนาขีดความสามารถทางการค้าและการพัฒนา มีแผนจัดกิจกรรมทางวิชาการในมิติที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิแรงงาน เนื่องจากแรงงานเป็นปัจจัยสำคัญของภาคการผลิต การค้า การลงทุน ดังนั้น การส่งเสริม คุ้มครอง และยกระดับมาตรฐานทางด้านแรงงาน จะเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีทางการค้า และช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ

  ทุกวันนี้การดำเนินธุรกิจ การค้า การลงทุน อาจสร้างผลกระทบในด้านลบต่อผู้ใช้แรงงาน โดยเฉพาะแรงงานที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรม จากการที่องค์กรธุรกิจต่างๆ  มุ่งดำเนินการแต่เพียงแสวงหาผลประโยชน์หรือผลกำไรของตนเองโดยไม่ได้คำนึงถึงสิทธิของผู้ใช้แรงงาน ทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา เช่น ปัญหาการเอารัดเอาเปรียบต่อผู้ใช้แรงงาน ปัญหาการเลือกปฏิบัติ ปัญหาแรงงานบังคับ ปัญหาการค้ามนุษย์ เป็นต้น นอกจากนี้ การที่เศรษฐกิจของประเทศไทยได้เติบโตไปตามเศรษฐกิจโลก ทำให้มีแรงงานข้ามชาติจากประเทศเพื่อนบ้าน เดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก และในอนาคตมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ผลที่ตามมาคือแรงงานเหล่านี้ไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานของไทย ซึ่งอาจทำให้ถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้างได้  ประกอบกับประเทศที่พัฒนาแล้ว มักให้ความสำคัญและนำเรื่องการคุ้มครองสิทธิแรงงานมาใช้เป็นมาตรฐานในการนำเข้าสินค้า ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือการที่สหรัฐอเมริกาใช้เป็นข้ออ้างในการยกเลิกสิทธิประโยชน์ทางด้านศุลกากรในการนำเข้าสินค้าบางประเภทจากไทย เนื่องจากปัญหาการใช้แรงงานของไทยบางเรื่องไม่สอดคล้องตามหลักมาตรฐานแรงงานสากล นอกจากนี้ การคุ้มครองและเคารพสิทธิแรงงานยังถือเป็นการเคารพหลักสิทธิมนุษยชนที่ประเทศพัฒนาแล้วให้การยอมรับ ดังนั้น การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิแรงงานจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในด้านการค้า การลงทุน ยกระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และรักษาความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

  ด้วยเหตุนี้ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ได้ออกแบบการอบรม หลักสูตร “กฎหมายกับการคุ้มครองสิทธิแรงงานในภาคธุรกิจ” ให้กับข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในด้านแรงงาน โดยนำองค์ความรู้จากงานวิจัยของสถาบันฯ เรื่อง การพัฒนานโยบายการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติภายใต้ประชาคมอาเซียนเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมไทยมาประยุกต์ใช้ในการจัดทำเนื้อหาสาระของการฝึกอบรม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์การละเมิดสิทธิแรงงานในประเทศไทยและกลุ่มแรงงานที่ถูกละเมิด เช่น แรงงานเด็ก แรงงานสตรี แรงงาน       คนพิการ แรงงานข้ามชาติ และแรงงานนอกระบบ รวมถึงหลักกฎหมายแรงงานของไทยที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิแรงงานดังกล่าว และสร้างความตระหนักรู้ถึงสถานการณ์และปัญหาการละเมิดสิทธิแรงงานที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ตลอดจนสามารถนำองค์ความรู้ทางด้านกฎหมายไปประยุกต์ใช้ในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิแรงงานตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างเหมาะสมและมีมาตรฐานสากล

  วัตถุประสงค์

  2.1 เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการค้าระหว่างประเทศกับการ

  คุ้มครองสิทธิแรงงาน

  2.2 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในประเด็นปัญหาทางด้านแรงงานที่มีผลต่อการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

  2.3 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักกฎหมายแรงงาน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

  ได้อย่างเหมาะสม

  2.4 เพื่อนำงานวิจัยของสถาบันฯ มาประยุกต์ใช้ในการออกแบบเนื้อหา และนำเผยแพร่อย่างเป็นรูปธรรม

  กลุ่มเป้าหมาย

  บุคลากรสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จำนวนประมาณ 50 คน

  กำหนดการ  (แนบ ไฟล์ PDF)

  วันที่จัดกิจกรรม ..26-30 มิถุนายน 2563

  สถานที่จัดกิจกรรม ………Online Training..

  เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

  ชื่อ/นามสกุล ..นายวัชฤทธิ์  บำรุงพงศ์

  สำนัก ..พัฒนาขีดความสามารถทางการค้าและการพัฒนา

  โทรศัพท์ ……02 215 1894 ต่อ 224

 

Activities Information

Activity start :26 June 2020

Activity end :30 July 2020

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

Details

Start:
June 26, 2020 @ 9:00 am
End:
July 30, 2020 @ 5:00 pm
Event Category:

Venue

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.) -ITD
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา10330Thailand + Google Map