Home » Page »

Loading Events

« All Events

  • This event has finished.

การสัมมนาวิชาการ เรื่อง “ยกระดับ SMEs ไทยด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่สากล”

29, November @ 8:00 am - 5:00 pm
Banner SMEs Thai-01

หลักการและเหตุผล

ในสภาวการณ์เศรษฐกิจโลกในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วอันด้วยมาจากเทคโนโลยีเข้ามาเปลี่ยนแปลงโลกส่งผลทำให้เศรษฐกิจของทุกประเทศเชื่อมโยงประสานกันมากยิ่งขึ้น ทั้งประเด็นด้านการค้าระหว่างประเทศ การลงทุนและการพัฒนา ซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการขับเคลื่อนประเทศสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  ดังนั้นรัฐบาลปัจจุบันมีความเข้าใจและเล็งเห็นความสำคัญ จึงได้กำหนดเป็นยุทธศาสตร์ชาติมุ่งเน้นการพัฒนาอย่างเป็นองค์รวมโดยทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วมในการยกระดับเศรษฐกิจของประเทศด้านต่างๆ ได้แก่ การลดความเหลื่อมล้ำ การพัฒนาระบบนิเวศที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจ (Ecosystem) สร้างนวัตกรรม เชื่อมโยงภาคผลิตและบริการตลอดห่วงโซ่อุปทาน ขยายการส่งออกสินค้าบริการไปตลาดใหม่และรองรับตลาดในประเทศอย่างเข้มแข็ง การสร้างความเจริญเติบโตอย่างสมดุลในภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และการค้าและบริการที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ดังนั้นบุคลากรทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ ผู้ประกอบการและนักลงทุนของประเทศไทย รวมถึงการสร้างเครือข่ายของผู้ทำทางธุรกิจ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ สามารถรับรู้ข้อมูลที่ทันต่อสถานการณ์ มีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ พร้อมทั้งสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาหน่วยงานให้มีศักยภาพและก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายใต้บริบทของโลก

วัตถุประสงค์

  • 1 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจในยุคเทคโนโลยีดิจิทัลในโลกปัจจุบัน
  • 2 เพื่อพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับ SMEs ไทยในการสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์เพื่อยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจ
  • 3 เพื่อบูรณาการความร่วมมือและสร้างเครือข่ายในการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความด้านวิชาการในมิติด้านการค้าและการพัฒนา และประเด็นที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของประเทศ

กลุ่มเป้าหมาย

บุคลากรภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ และนักลงทุน

เอกสารประกอบกา

1.กำหนดการ

วันที่จัดกิจกรรมและสถานที่จัดงาน

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องจูบิลี่ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประดูน้ำ กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน

ชื่อ/นามสกุล นายนันทวุฒิ นุ่นสพ

สำนัก พัฒนาขีดความสามารถทางการค้าและการพัฒนา

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

โทรศัพท์:  022161894 – 7 ต่อ 118

 

Activities Information

Activity start :29 November 2018

Activity end :29 November 2018

Cut off date :28 November 2018

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

Details

Date:
29 November 2018
Time:
8:00 am - 5:00 pm
Event Category: