Home » Page »

Loading Events

« All Events

  • This event has finished.

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐกับเอกชน (Investor – State Dispute Settlement: ISDS)

26, September @ 8:00 am - 28, September @ 5:00 pm
ICSID RW-01

หลักการและเหตุผล
การส่งเสริมการเปิดเสรีและคุ้มครองด้านการลงทุนในภูมิภาคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนได้ร่วมกันลงนามความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียนหรือ ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA) มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2012 โดยกรอบ ACIA เป็นความตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์ส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน ภายใต้ความร่วมมือเป็นสำคัญที่จะสร้างความมั่นใจกับนักลงทุนต่างชาติในภูมิภาค เพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองและขีดความสามารถในการแข่งขันทางตลาดของอาเซียนในเวทีระหว่างประเทศ โดยมีหลักการสำคัญ ได้แก่ การเปิดเสรีการลงทุน การให้ความคุ้มครองการลงทุน การส่งเสริมการลงทุน และการอำนวยความสะดวกด้านการลงทุน เพื่อลดความเลื่อมล้ำในเรื่องกฎหมายการลงทุน อย่างไรก็ตาม ACIA กำหนดพันธกรณีที่ประเทศสมาชิกจะต้องถือปฏิบัติต่อนักลงทุนไว้อย่างเป็นทางการแล้วก็ตาม ซึ่งแต่ละประเทศยังดำเนินเศรษฐกิจการค้าอยู่ภายใต้กรอบข้อบังคับของกฎหมายของประเทศนั้นที่มีระบอบการปกครอง ระบบกฎหมาย ตลอดจนนโยบายด้านเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกันที่อาจก่อให้เกิดปัญหาด้านการละเมิดพันธกรณีหรือการตีความเนื้อหาของความตกลงที่ไม่ตรงกันได้
เมื่อกรณีเกิดการละเมิดพันธกรณีในสัญญาการลงทุนหรือสนธิสัญญาการลงทุนที่เกี่ยวข้อง (หรือเมื่อเกิด Investor-State Dispute Settlement : ISDS) นักลงทุนมีสิทธิฟ้องฝ่ายรัฐ โดยใช้กลไกการระงับข้อพิพาทแทนการใช้กระบวนการยุติธรรมที่เน้นการระบบศาลตัดสิน ในการระงับข้อพิพาทที่ใช้ดำเนินการขั้นเบื้องต้นในกรอบ ICSID ได้แก่ กระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือก (Alternative Dispute Resolutions) ที่ประกอบด้วย การประนอมข้อพิพาท (Conciliation) การไกล่เกลี่ย (Mediation) และการเจรจาปรึกษาหารือ (Consultation) (ซึ่งเป็นการระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธีและมิตรต่อกันมากกว่าการระงับข้อพิพาทโดยองค์กรตุลาการ) ดังนั้น ACIA ได้มีการกำหนดให้นำ ICSID และ UNCITRAL เป็นกรอบและแนวทางเพื่อจัดการประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคดี ISDS ที่มี ICSID Additional Facility และ UNCITRAL Arbitration Rules ใช้เป็นแนวทางหลัก ทั้งนี้ เพื่อลดความซ้ำซ้อนของการตีความด้านกฎหมายและมาตรฐานของกฎหมายการป้องกันการลงทุนที่มีความหลากหลายในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน อาทิเช่น ประเทศเมียนมาร์ไม่มีกฎหมายรองรับสำหรับ ทรัพยสินที่ครอบครองโดยต่างชาติ ในขณะที่ประเทศสิงค์โปร์มีกฎหมาย (ภายใต้พระราชบัญญัติ) ด้านการลงทุนในประเทศฉบับเดียวที่ไม่ต้องอาศัยกฎหมายต่างด้าวเพิ่มเติมเหมือนประเทศไทย เป็นต้น
โดยสถานการณ์ปัจุบันตามรายงาน World Investment Report 2019 ในปี 2018 จำนวนข้อพิพาทที่เป็น ISDS มีทั้งสิ้น (สะสม) มากกว่า 900 คดี ซึ่งแยกออกเป็นกรณีคดีที่อยู่ภายใต้กรอบ ICSID ประมาณ 60 เปอร์เซ็นต์ และส่วนที่เหลือเป็นคดีที่ไม่ใช่ ICSID (Non-ICSID) มีจำนวน 71 คดีใหม่ จากทั้งหมด 41 ประเทศ โดยข้อสังเกตจากประเทศที่โดนฟ้องเป็นประเทศกำลังพัฒนาหรือเป็นประเทศที่มีการเปลี่ยนผ่านทางด้านเศรษฐกิจ(Transitional Economy) และส่วนใหญ่เป็นคดีจากสนสัญญาที่เกิดจากความตกลงด้านการลงทุนระหว่างประเทศ (International Investment Agreements: IIAs) ก่อนปี 2012 (อาทิเช่น นำมาใช้ภายใต้ Bilateral Investment Treaties (BIT) และTrade & Industrial Policy Strategies (TIPs) ที่ลงนามในช่วงปี 1990 เป็นต้น)
วัตถุประสงค์: เพื่อทบทวน ปัญหาอุปสรรค และความรู้ความเข้าใจในหลักการพิจารณาด้านกฎหมายกับการระงับข้อพิพาทการลงทุนระหว่างประเทศ รวมถึงความสำคัญของกระบวนการระงับข้อพิพาทในการลงทุนระหว่างรัฐกับนักลงทุนต่างประเทศ รวมถึงการพัฒนาบุคคลากรในมิติด้านกฎหมายกับกระบวนการการระงับข้อพิพาททางการลงทุนระหว่างรัฐและนักลงทุน โดยใช้กรอบของ ICSID และการใช้กระบวนการอนุญาโตตุลาการผ่านองค์กรที่มีมาตรฐานการดำเนินการจัดการข้อพิพาทในระดับนานาชาติ

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้เข้ารับการฝึกอบรม สัมมนาที่เป็นบุคลากรภาครัฐ และเอกชนเฉพาะที่เกี่ยวข้อง

กำหนดการ

Program ICSID

วันที่จัดกิจกรรมและสถานที่จัดงาน

วันที่ 26-28 กันยายน 2562 ณ โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

เอกสารประกอบงาน (Training Materials)

Fact Sheet on Investor–State Dispute Settlement Cases in 2018

Reforming Investment Dispute Settlement: A Stocktaking

Fact Sheet on Intra-European Union Investor-State Arbitration Cases

Taking Stock of IIA Reform: Recent Developments

Day 1

ICSID Regional Training Workshop 2019_Training Material

Annex 01 – Dugan et al, pp 11-43

Annex 02 – A. Newcombe et al, pp 3-41

Annex 03 – 1959 Pakistan-Germany BIT

Annex 04 – 1968 Indonesia-Netherlands BIT

Annex 05 – R. Echandi – The Debate on Treaty-Based Dispte Settlement (2019) – ICSID Review-FILJ

Annex 06 – UNCTAD – IIAs Issue Notes – Issue 2 – May 2019

Annex 07 – CAPTPP – Chapter 9 – Investment

Annex 08 – 2012 Thailand Model BIT

Annex 09 – C. McLachlan et al, Investment – 217-263

Annex 10 – C. McLachlan et al, Nationality, 156-216

Annex 11 – VCLT (1969)

Annex 12 – CAPTPP – Note of Interpretation on NT

Annex 13 – A. Bjorklund – The National Treatment Obligation, in Yannaca-Small, 532-561

Annex 14 – McLachlan, et al, 343-353

Annex 15 – ILC Report on MFN

Annex 16 – Ansung v. China – Award (9 March 2017)

Annex 17 – C. McLachlan et al, Expropriation, 359-412

Annex 18 – CAPTPP – Chapter 9 – Annexes 9-B and 9-C

Annex 19 – Philip Morris v. Uruguay – Award (8 July 2016)

Annex 20 – Anthea Roberts, Power and Persuasion (2010) 104 AJIL 179, 179

Annex 21 – El Paso v. Argentina, ARB-03-15, Award, 31 October 2011

Annex 22 – Azurix Corp. v. Argentine Republic, ARB-01-12, Award, 14 July 2006

Annex 23 – Vivendi Universal S.A. v. Argentine Republic, ARB-97-3, Award, 20 August 2007

Annex 24 – SAUR International v. Argentina, Decision on Jurisdiction and Liability (6 June 2012)

Annex 25 – Frank Berman, The Interpretation and Application of Fair and Equitable Treatment, 13 August 2013

Annex 26 – MTD Equity Sdn Bhd and MTD Chile SA v. Chile, ARB-01-7, Award, 25 May 2004

Annex 27 – Ioan Micula, Viorel Micula and others v Romania, ARB-05-20, Award, December 11, 2013

Annex 28 – S.D. Myers v. Canada, UNCITRAL, Partial Award, 13 November 2000

Annex 29 – Mondev International Ltd. v. United States of America, ARB(AF)99-2, Award, 11 October 2002

Annex 30 – UNCTAD, ‘Fair and Equitable Treatment’ (UN, New York and Geneva 2012)

Annex 31 – Técnicas Medioambientales Tecmed, S.A. v. The United Mexican States, ARB (AF)00-2, 29 May 2003

Annex 32 – Saluka Investments B.V. v. Czech Republic, UNCITRAL, Partial Award, 17 March 2006

Annex 33 – U.S.A. (L.F. Neer) v. United Mexican States, Decision of the General Claims Commission, 15 October 1926

Annex 34 – Glamis Gold v. USA, UNCITRAL, Award, 8 June 2009

Annex 35 – Merrill _ Ring Forestry, UNCITRAL, Award, 31 March 2010

Annex 36 – Waste Management v Mexico, ICSID Case No. Case No. ARB(AF)00-3, Award, 30 April 2004

Annex 37 – Bilcon v. Canada, Award on Jurisdiction and Liability, 17 March 2015, UNCITRAL PCA Case No. 2009-04

Annex 38 – Mobil v. Canada, ARB(AF)-074, Decision on Liability and on Principles of Quantum, 22 May 2012

Annex 39 – Crystallex v. Venezuela, ARB (AF) 11-2, Award, 4 April 2016

Annex 40 – Loewen and others v. USA, Award (26 June 2003)

Annex 41 -SGS v. Islamic Republic of Pakistan, ICSID Case No. ARB01-13, Decision on Objections to Jurisdiction, 6 August 2003

Annex 42 -SGS v. Republic of the Philippines, ICSID Case No.ARB02-6, Decision on Objections to Jurisdiction, 29 January 2004

Annex 43 -SGS v. Republic of Paraguay, Decision on Jurisdiction, ICSID Case No. ARB07-29, 12 February 2010

Annex 44 – North American Free Trade Agreement – Chapter 11 – Investment

Annex 45 – Lemire v. Ukraine, ARB-06-18, Award (28 March 2011)

Annex 46 – Mobil v. Canada, ARB(AF)-07-4, Award (20 Feb 2015)

Annex 47 – Corn Products International, Inc. v. Mexico – Decision on Liability (15 January 2008)

Annex 48 – ADM and others v. Mexico, Award (21 November 2007)

Annex 49 – Cargill, Incorporated v. Mexico, Award (18 September 2009)

Annex 50 – ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA) (2009)

Annex 51 – United States-Argentina BIT (1994)

Annex 52 – TPP – Chapter 29 – Exceptions and General Provisions

Annex 53 – TPP – Chapter 9 – Investment

Annex 54 – Al Tamimi v. Oman, ARB-11-33, Award (3 Nov 2015)

Annex 55 – J. Losari & Ewing Chow, ‘A Clash of Treaties’, JWIT (2016) Countermeasures

Annex 56 – LG&E v. Argentina, ARB-02-1, Decision on Liability (3 October 2006)

Annex 57 – Continental v. Argentina (Annulment), ARB-03-9, Partial Annulment (16 Sept 2011)

Annex 58 – Continental v. Argentina (Annulment), ARB-03-9, Award (5 September 2008)

Annex 59 – Deutsche Telekom v. India, Interim Award (13 December 2017)

Annex 60 – Russia – Measures Concerning Traffic in Transit, Report of the Panel (5 April 2019)

Annex 61 – CC-Devas (Mauritius) Ltd. and others v. India, Award (25 July 2016)

Annex 62 – UN Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts (2001)

Annex 63 – Total v. Argentina, ARB-04-1, Decision on Liability (27 (December 2010)

Annex 64 – Urbaser v. Argentina, ARB-07-26, Award (8 December 2016)

Annex 65 – SIRM – Concept Note

Annex 66 – Jandhyala & Weiner (2013)

Annex 67 – Myburgh & Paniagua, Does International Commercial Arbitration Promote Foreign Direct Investment (2016)

Day 2

ICSID-ITD ISDS Training Workshop_September 26-28 2019 Day 2

Annex List – Day 2

Annex 1 – ICSID in the World Bank Group

Annex 2 – ICSID Caseload Statistics (Issue 2019-2)

Annex 3 – SEAP Caseload Statistics (June 2019) ENG

Annex 4 – List of ICSID Member States (ICSID 3)

Annex 5 – ICSID Information Notes

Annex 6 – Facilitities Cooperation Agreements

Annex 7 – ICSID Convention, Regulations and Rules

Annex 8 – Measures Taken by Contracting States for the Purpose of the Convention (ICSID 8)

Annex 9 – How to File a Request for Arbitration

Annex 10 – Notice of Registration

Annex 12 – Panel of Arbitrators (ICSID 10)

Annex 13 – Sample Ballot

Annex 14 – Declaration – Arb. Rule 6(2)

Annex 15 – List of Decisions on Disqualification

Annex 16 – Draft Agenda ICSID Convention Arbitration

Annex 17 – Sample Procedural Order No 1

Annex 18 – List of Decisions on Arbitration Rule 41(5)

Annex 19 – Churchill Planet v Indonesia – Procedural Order No 9 and 14

Annex 20 – Model Redfern Schedule

Annex 21 – IBA Rules on Taking Evidence

Annex 22 – BSGR v. Guinea – Memorial

Annex 23 – BSGR v. Guinea – PO No. 1 and 2

Annex 24 – Decisions on Non-Disputing Party Participation

Annex 25 – PMI v. Uruguay – Procedural Order No. 3 and 4

Annex 26 – PMI v. Uruguay – Award

Annex 27 – Checklist for Hearing Preparation

Annex 28 – List of Decisions on Annulment

Annex 29 – 2016 Background Paper on Annulment

Annex 30 – A. van den Berg – Should the Setting Aside of the Arbitral Award be Abolished – ICSID Review

Day 3

Fact Sheet on Intra-European Union Investor-State Arbitration Cases

Taking Stock of IIA Reform Recent Developments

ICSID – ITD ISDS Training_September 26-28 2019_Day 3

Fact Sheet on Investor–State Dispute Settlement Cases in 2018 (1)

Reforming Investment Dispute Settlement A Stocktaking

Annex 1 – Amendments to the ICSID Rules – WP No. 1 – Schedule 9

Annex 2 – Allen and Overy – Damages and costs in investment treaty arbitration revisited (December 2017)

Annex 3 – Malcolm Langford, Daniel Behn and Runar Hilleren Lie (2017)

Annex 4 – N. Blackaby et al, Third-Party Funding in Investment Treaty Arbitration, in Yannaca-Small, 698-723

Annex 5 – Practice Notes for Respondents in ICSID Arbitration

Annex 6 – Meg Kinnear, Aissatou Diop – Transparency – Use of the Media by Counsel in Investor-State Arbitration (2010)

Annex 7 – Jeremy Sharpe – The Agent’s Indispensable Role in International Investment Arbitration – ICSID Review

Annex 8 – Amendments to the ICSID Rules – WP No. 3 – Volume 1 – ENG

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน
นายเก่งกาจ โชติธนญาณาธร
สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อกาค้าและการพัฒนา
โทรศัพท์ : 022161894-7 ต่อ 101 และ 104

 

Activities Information

Activity start :26 September 2019

Activity end :28 September 2019

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

Details

Start:
September 26, 2019 @ 8:00 am
End:
September 28, 2019 @ 5:00 pm
Event Category:

Venue

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.) -ITD
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา10330Thailand + Google Map