Home » Page »

Loading Events

« All Events

  • This event has finished.

การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติ “การเสริมสร้างศักยภาพของประเทศไทย เพื่อการบรรลุเป้าหมายวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ ปี พ.ศ 2573”

12, June @ 8:30 am - 4:30 pm
s3-03

     เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก (Sustainable Development Goals: SDGs) ใน 15 ปีข้างหน้าที่จะใช้เป็นทิศทางการพัฒนาของประชาคมโลกที่ที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติสมัยสามัญ ครั้งที่ 70 (The 70th session of the United Nations General Assembly) เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2558 ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้รับรองวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 (The 2030 Agenda for Sustainable Development) และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) เพื่อให้ประเทศต่างๆ นำไปปฏิบัติให้บรรลุผลสำเร็จ เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่งประเทศไทยได้ให้ความสำคัญที่จะเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนประเทศให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ทั้งหมด โดยประกอบไปด้วย 17 เป้าหมาย (Goals) 169 เป้าประสงค์ (Targets) และเป็นประเด็นสำคัญที่ถูกหยิบยกนมาใช้ในการวางทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) เพื่อให้ทุกภาคร่วมสร้างสังคมที่เป็นสุข ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ขจัดปัญหาความยากจน ส่งเสริมการเป็นเศรษฐกิจสีเขียว มีการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

          สถาบันฯ จึงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับชาติ โครงการเสริมสร้างศักยภาพของประเทศไทยเพื่อการบรรลุเป้าหมายวาระการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ ปี พ.ศ. 2573
ร่วมกับสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ ในฐานะสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ เพื่อการเตรียมความพร้อมของประเทศไทยสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะเป้าหมายที่ 4 (Goal 4) ด้านการศึกษา ที่จะต้องกำหนดเป้าหมายอย่างชัดเจน และมีการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการสร้างความตระหนักรู้ให้แก่เยาวชนของชาติเพื่อเตรียมความพร้อมที่จะเป็นกลไกสำคัญในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย 

นักเรียน/นักศึกษาจากสถาบันการศึกษา จำนวน 50 คน

เอกสารแนบ

1.กำหนดการ

วันที่จัดกิจกรรมและสถานที่จัดงาน

วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30-16.30 น.

ณ ห้องราชา 2 (ชั้น 11 อาคาร 2) โรงแรมปริ๊นซ์ พาเลซ มหานาค

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นายนันทวุฒิ นุ่นสพ

สำนักจัดการองค์ความรู้

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

โทรศัพท์:  0 2216 1894 – 7 ต่อ 118

 

Activities Information

Activity start :12 June 2017

Activity end :12 June 2017

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

Details

Date:
12 June 2017
Time:
8:30 am - 4:30 pm
Event Category: