Home » Page »

Loading Events

« All Events

  • This event has finished.

WORKSHOP “การเสริมสร้างและพัฒนาความรู้เรื่องผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรมรุ่นใหม่”

30, June @ 8:00 am - 2, July @ 4:30 pm
fffffq-03

จากนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศสู่ Thailand 4.0 ซึ่งเป็นโมเดลการขับเคลื่อนประเทศไปสู่เป้าหมาย “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” โดยมุ่งเน้นการใช้แนวทางพลังประชารัฐ คือ การมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ชุมชน จังหวัด สถาบันการศึกษา และสถาบันวิจัยต่างๆ รวมทั้งยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและศาสตร์ของพระราชาเป็นพื้นฐานในการพัฒนา

          Thailand 4.0 จึงเป็นความมุ่งมั่นที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจ ไปสู่ “Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม”  โดยมีฐานความคิด คือ เปลี่ยนจากการผลิตสินค้า
“โภคภัณฑ์” ไปสู่สินค้าเชิง “นวัตกรรม” โดยเน้นการขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม  และเปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้า ไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น ดังนั้น Thailand 4.0
จึงต้องเน้นการบริหารจัดการเทคโนโลยี และการเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneur) โดยเปลี่ยนจาก Traditional SMEs หรือ SMEs ที่มีอยู่และหน่วยงานภาครัฐต้องให้ความช่วยเหลือไปสู่การเป็น Smart Enterprises และ Startups บริษัทเกิดใหม่ที่มีศักยภาพสูง เปลี่ยนจาก Traditional Services ซึ่งมีการสร้างมูลค่าค่อนข้างต่ำ ไปสู่ High Value Services และเปลี่ยนจากแรงงานทักษะต่ำไปสู่แรงงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และมีทักษะสูง

          แนวคิดดังกล่าวส่งผลให้ภาคธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต้องเตรียมความพร้อมและปรับตัวเพื่อพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อเป็นกลไกสำคัญในการนำพาเศรษฐกิจของประเทศก้าวสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนั้นสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้เล็งเห็นความสำคัญของการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการในยุค Thailand 4.0 ให้กับบุคลากรทางการศึกษา ผู้ซึ่งมีหน้าที่โดยตรงในถ่ายทอดการสอนและต่อยอดองค์ความรู้ไปสู่นักเรียนในการสร้างผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์รุ่นใหม่ต่อไป

วัตถุประสงค์

เพื่อเตรียมความพร้อมและส่งเสริมการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการเชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม ในยุค Thailand 4.0 ให้กับผู้บริหาร ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เพื่อให้ผู้บริหาร ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา นำความรู้ที่ได้รับเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการในยุค Thailand 4.0 ไปปรับประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักเรียนให้สามารถเป็นผู้ประกอบการในอนาคตต่อไป

เพื่อนำงานวิจัยที่สถาบันได้จัดทำขึ้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมในการฝึกอบรม ได้แก่

1) เรื่อง “โครงการศึกษาวิจัยการประเมินศักยภาพและโอกาสของประเทศสมาชิกอาเซียนในตลาด ASEAN E-commerce”

2) เรื่อง “โครงการศึกษาวิจัยการเปรียบเทียบนโยบายและประสิทธิภาพการพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยีในกลุ่ม SMEs ของประเทศสมาชิกในอาเซียน”

3) เรื่อง “โครงการศึกษาวิจัยการแสวงหาโอกาสการค้าสินค้าและบริการระหว่างประเทศสำหรับผู้ประกอบการ SMEs ไทย จาก China E-Commerce”

4) เรื่อง “โครงการศึกษาวิจัยการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันและศักยภาพการเข้าสู่ตลาดอาเซียนของธุรกิจบริการไทย”

5) เรื่อง “การพัฒนาระบบการเงินเพื่อการส่งออก (Trade Finance) สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและย่อม (SMEs)”

6) เรื่อง “การลงทุนของอาเซียนในประเทศ CLV และโอกาสทางธุรกิจของ SMEs ไทย”

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้บริหาร ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เอกสารแนบ

1.กำหนดการ

วันที่จัดกิจกรรมและสถานที่จัดงาน

วันที่ 30 มิถุนายน – 2 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมรอยัล เบญจา กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน

นายเพิ่มวิทย์ สุขโสตร์

สำนักจัดการองค์ความรู้

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

โทรศัพท์: 022161894 – 7ต่อ 118

 

Activities Information

Activity start :30 June 2017

Activity end :2 July 2017

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

Details

Start:
June 30, 2017 @ 8:00 am
End:
July 2, 2017 @ 4:30 pm
Event Category: