Home » Page »

Loading Events

« All Events

  • This event has finished.

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “สิทธิมนุษยชนและประเด็นกฎหมายธุรกิจ การค้า การลงทุนที่เกี่ยวข้อง” รุ่นที่ 2

7, March @ 8:00 am - 8, March @ 5:00 pm
law2-01

จากกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน และแรงงานกันอย่างเสรี ทำให้ประเทศต่างๆ ต้องเร่งปรับตัวและแสวงหาความร่วมมือกันทางเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างโอกาสทางการค้าให้กับประเทศของตน ซึ่งจากกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำให้เกิดระบบเศรษฐกิจแบบเสรี สะท้อนให้เห็นถึงการเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจในมิติใหม่ๆควบคู่ไปกับการขยายตัวขององค์กรธุรกิจทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ

อย่างไรก็ตาม การขยายตัวขององค์กรธุรกิจในยุคที่เศรษฐกิจกำลังเติบโตนั้น อาจสร้างผลกระทบในด้านลบต่อคนในชุมชนหรือสังคม จากการที่องค์กรธุรกิจต่างๆ มุ่งดำเนินการแต่เพียงแสวงหาผลประโยชน์หรือผลกำไรของตนเองโดยไม่ได้คำนึงถึงสิ่งรอบข้าง ทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา เช่น ปัญหาการเอารัดเอาเปรียบต่อสิทธิแรงงาน ปัญหาการละเมิดต่อสิทธิส่วนบุคคล หรือปัญหาการดำเนินงานที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนหรือสิ่งแวดล้อมบริเวณใกล้เคียง ซึ่งจากปัญหาดังกล่าวมีโอกาสที่จะก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนได้ทั้งสิ้น

ปัจจุบัน เรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นเรื่องที่ประเทศต่างๆ ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นหลักการสากลที่ทั่วโลกต่างให้การยอมรับ และในฐานะที่ประเทศไทยเป็นสมาชิกองค์การสหประชาชาติ และเข้าเป็นภาคีสนธิสัญญาระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน จึงไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดจากปัญหาที่เกิดจากการละเมิดสิทธิมนุษยชนได้   ด้วยเหตุนี้ บุคลากรในหน่วยงานที่มีหน้าที่ส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนจึงมีความจำเป็นที่จะต้องทำความเข้าใจและรู้เท่าทันถึงการเติบโตอย่างรวดเร็วทางเศรษฐกิจ รวมถึงสนธิสัญญาหรือความตกลงระหว่างประเทศ และหลักกฎหมายต่างๆ ของไทยที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองสิทธิแรงงาน สิทธิส่วนบุคคล สิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อม รวมถึงเทคโนโลยีการค้าดิจิทัลในมิติใหม่ๆ ที่มีการปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ก้าวทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง ตระหนักถึงปัญหาสิทธิมนุษยชนจากการประกอบธุรกิจ การค้า และการลงทุนที่นับวันยิ่งทวีความรุนแรงและส่งผลกระทบในวงกว้าง ตลอดจนนำความรู้ทางด้านกฎหมายไปปรับใช้ต่อการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสม

กลุ่มเป้าหมาย

          ข้าราชการ นักวิชาการสิทธิมนุษยชน ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ประมาณ 30-40 คน

ระยะเวลา / วัน เวลา และสถานที่

รุ่นที่ 2 : วันที่ 7 – 8 มีนาคม 2562

เอกสารประกอบ

กำหนดการรุ่นที่ 2

ไฟล์ ppt คุณชยธวัช อติแพทย์

ระเบียบคกก.-ข้อมูลข่าวสารราชการ55

ร่าง พรบ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (วาระที่ 3)

สิทธิส่วนบุคคล-ข้อมูลส่วนบุคคล2019

ไฟล์ ppt ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล

ภาพรวมกฎหมายธุรกิจ การค้า การลงทุน1(อ.กมลินทร์)

ไฟล์ ppt ผศ.ดร.ศุภศิษฏ์  ทวีแจ่มทรัพย์

สิทธิแรงงาน อาเซียน ไทย

สิมธิมนุษยชนและสิทธิแรงงาน

ไฟล์ ppt ดร.กฤษฎากร  ว่องวุฒิกุล

สิทธิมนุษยชนกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ไฟล์เสียง

คุณชยธวัช อติแพทย์

ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล

ดร.กฤษฎากร ว่องวุฒิกุล

ผศ.ดร.ศุภศิษฏ์ ทวีแจ่มทรัพย์

 

Activities Information

Activity start :7 March 2019

Activity end :8 March 2019

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

Details

Start:
March 7, 2019 @ 8:00 am
End:
March 8, 2019 @ 5:00 pm
Event Category:

Venue

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.) -ITD
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา10330Thailand + Google Map