Home » Page »

Loading Events

« All Events

  • This event has finished.

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “กลยุทธ์การพัฒนาเยาวชนตามกรอบนโยบายความเป็นผู้ประกอบการของ UNCTAD : การยกระดับการศึกษาด้านความเป็นผู้ประกอบการและการพัฒนาทักษะในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม”

31, May @ 8:00 am - 1, June @ 5:00 pm
pp-01

หลักการและเหตุผลจากที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา หรือ อังค์ถัด (United Nations Conference on Trade and Development: UNCTAD) ได้จัดทำคู่มือนโยบายด้านความเป็นผู้ประกอบการของเยาวชน (Policy Guide on Youth Entrepreneurship) ร่วมกับเครือจักรภพ (The Commonwealth) โดยมุ่งสนับสนุนผู้กำหนดนโยบายในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา และประเทศที่มีเศรษฐกิจในช่วงเปลี่ยนผ่าน ในการออกแบบนโยบายและแผนงานรวมถึงจัดตั้งสถาบันที่จะผลักดันการแสดงและใช้ศักยภาพของผู้ประกอบการของเยาวชน อันนำไปสู่การวางพื้นฐานสำหรับการสร้างงานโดยอาศัยการพัฒนา การขยายตัว และการเติบโตของรัฐวิสาหกิจที่มีเยาวชนเป็นแกนสำคัญ กรอบนโยบายได้นำเอาประเด็นความท้าทายที่เยาวชนต้องเผชิญ อาทิ การว่างงาน ความยากจน และความแตกต่างทางเพศ เข้ามาเป็นปัจจัยในการวิเคราะห์ด้วย ซึ่งล้วนมีความสำคัญเป็นลำดับแรกภายใต้กรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน(SDGs) โดยอ้างอิงถึงกรอบนโยบายด้านความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship Policy Framework: EPF) และได้นำเสนอพื้นที่ทางนโยบาย (Policy Areas) ใน 6 มิติสำคัญประกอบด้วย (1) การกำหนดยุทธศาสตร์ชาติด้านผู้ประกอบการ (2) การปรับสภาพแวดล้อมทางกฎระเบียบที่เหมาะสม (3) การส่งเสริมการศึกษาและการพัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการ (4) การอำนวยความสะดวกด้านการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและนวัตกรรม (5) การปรับปรุงการเข้าถึงแหล่งเงิน และ (6) การส่งเสริมการสร้างการรับรู้และการสร้างเครือข่าย โดยนโยบายทุกมิติจะต้องมีการบริหารจัดการในองค์รวมไปพร้อมกัน ซึ่งจากผลงานวิจัยในบริบทของประเทศไทยพบว่า ข้อเสนอแนะที่สำคัญอันหนึ่ง คือการเพิ่มองค์ความรู้การประกอบการด้านกระบวนการทางความคิดด้านการค้าและการพัฒนา ให้แก่ ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ บุคลากรภาคการศึกษาและผู้ประกอบการรุ่นใหม่

ประกอบกับ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ได้จัดทำโครงการวิจัย เรื่อง “การศึกษาจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นสู่ความยั่งยืนในจังหวัดชายแดน: กรณีศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (Thailand Special Economic Zone)” โดยมุ่งสนับสนุนเป็นองค์กรพี่เลี้ยงเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นสู่ความยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดชายแดน และมุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อการสร้างต้นแบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในเขตพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ด้วยการเพิ่มขีดความสามารถของกลไกภายในจังหวัดที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนเป็นเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญที่รัฐบาลให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ ทั้งสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุน มาตรการสนับสนุนด้านแรงงาน การจัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จด้านการลงทุนและแรงงาน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน      การจัดหาพื้นที่พัฒนาเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ถึงแม้ว่าภาครัฐจะทุ่มเทงบประมาณจำนวนมากเพื่อพัฒนาพื้นที่ในเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน แต่ก็ควรมีการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ควบคู่ไปกับการพัฒนาพื้นที่ให้เหมาะสม

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม เนื่องด้วยความพร้อมของบุคลากรภาคการศึกษาที่พร้อมให้สถาบันฯ นำโครงการวิจัยดังกล่าวไปเผยแพร่ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน และเพิ่มขีดความสามารถทางการค้าให้กับเยาวชนรวมถึงได้รู้ความเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษนครพนม  สถาบันฯ จึงได้จัดอบรม เรื่อง “กลยุทธ์การพัฒนาเยาวชนตามกรอบนโยบายความเป็นผู้ประกอบการของ UNCTAD : การยกระดับการศึกษาด้านความเป็นผู้ประกอบการและการพัฒนาทักษะในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม” ให้กับบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษต่อไป

วัตถุประสงค์

เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจให้กับครู อาจารย์ และบุคลากรภาคการศึกษา เกี่ยวกับความเป็นผู้ประกอบการของเยาวชน ในยุคเศรษกิจใหม่ เพื่อรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ

2.2 เพื่อให้ผู้บริหาร ครู อาจารย์ และบุคลากรภาคการศึกษา นำความรู้และทักษะที่ได้รับไปปรับประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน เพื่อพัฒนานักเรียนให้สามารถเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีทันสมัยกับรูปแบบเศรษฐกิจที่เปลี่ยงแปลงอย่างรวดเร็ว และเพื่อรองรับพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษต่อไป

2.3 เพื่อนำงานวิจัยที่สถาบันฯ ได้จัดทำขึ้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมในการฝึกอบรม ได้แก่ 1) เรื่อง “นโยบายและกลยุทธ์การพัฒนาเยาวชนตามกรอบนโยบายความเป็นผู้ประกอบการของ UNCTAD

2) เรื่อง “การศึกษาจัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์สำหรับการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นสู่ความ  ยั่งยืนในจังหวัดชายแดน: กรณีศึกษาเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน”

กลุ่มเป้าหมาย…..ผู้บริหาร ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดนครพนม  จำนวน 100 คน.

 

วันที่จัดกิจกรรมและสถานที่จัดงาน

วันที่ 31 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเดอะริเวอร์ จังหวัดนครพนม

เอกสารประกอบการสัมมนา

กำหนดการ_นครพนม

เอกสาร_ดร.วาริน

เอกสาร_คุณพรรณิดา

เอกสาร_ดร.สุพัชรา

 

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน

ชื่อ/นามสกุล..นางสาวปิยนุช แตงชัยภูมิ……………………………..

สำนักพัฒนาขีดความสามารถทางการค้าและการพัฒนา

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

โทรศัพท์:  ..02-216-1894-7..ต่อ …..118…………………….

 

Activities Information

Activity start :31 May 2019

Activity end :1 June 2019

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

Details

Start:
May 31, 2019 @ 8:00 am
End:
June 1, 2019 @ 5:00 pm
Event Category:

Venue

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.) -ITD
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา10330Thailand + Google Map