Home » Page »

Loading Events

« All Events

  • This event has finished.

งานอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน: การตรวจสอบและการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชันเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”

6, June @ 8:00 am - 7, June @ 5:00 pm
Banner1

หลักการและเหตุผล

เศรษฐกิจโลกในยุคปัจจุบันมีการเติบโตและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การค้าและการลงทุนระหว่างประเทศมีบทบาทสำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกมากขึ้น ทำให้ประเทศต่างๆ หันมาดำเนินนโยบายการค้าและการลงทุนอย่างเสรี รวมถึงสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนระหว่างประเทศมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ และสร้างโอกาสทางการค้า ตลอดจนดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาดำเนินธุรกิจภายในประเทศ จึงถือได้ว่าการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาและสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

อย่างไรก็ตาม การที่เศรษฐกิจโลกได้เปลี่ยนแปลงและเติบโตอย่างรวดเร็ว สะท้อนให้เห็นถึงระบบเศรษฐกิจที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน ทำให้มีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดการผูกขาดหรือการเอารัดเอาเปรียบทางการค้า นอกจากนี้ อัตราการแข่งขันที่สูง ยังเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาการทุจริต คอร์รัปชัน และทำให้เกิดการละเมิดสิทธิมนุษยชนตามมา ซึ่งปัญหาดังกล่าวเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อการสร้างความเชื่อมั่นในด้านการค้าและการลงทุนทั้งในระดับประเทศและระดับระหว่างประเทศ ดังนั้น การป้องกัน การตรวจสอบ และการเฝ้าระวังการทุจริต คอร์รัปชัน โดยใช้เครื่องมือบัญชีนิติการ (Forensic Accounting) ตลอดจนการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนในภาคธุรกิจ การค้า การลงทุน อย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence) จะเป็นแนวทางที่สำคัญในการป้องกันและบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากปัญหาดังกล่าว ตลอดจนเป็นการช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในการดึงดูดนักลงทุนให้เข้ามาดำเนินธุรกิจภายในประเทศ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตมากยิ่งขึ้น

ด้วยเหตุนี้ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ได้กำหนดจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน: การตรวจสอบและการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชันเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ให้กับบุคลากรจากสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาการทุจริต คอร์รัปชัน รวมถึงพัฒนากระบวนการเรียนรู้และปรับกระบวนทัศน์เกี่ยวกับการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่เกิดขึ้นในภาคธุรกิจ การค้าและการลงทุน เพื่อให้สามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรมไปประยุกต์ใช้ ตลอดจนสร้างแนวปฏิบัติในการป้องกันปัญหาการทุจริต คอร์รัปชัน และการละเมิดสิทธิมนุษยชน เพื่อให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนสืบต่อไป

วัตถุประสงค์

1 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจถึงหลักความเชื่อมโยงของสิทธิมนุษยชนกับการทุจริตในภาคธุรกิจ และ

เสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาการทุจริต คอร์รัปชัน ที่เกิดขึ้นในภาคธุรกิจ การค้า และการลงทุน

2 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับที่มาและความเสี่ยงของการเกิดการทุจริต คอร์รัปชันในองค์กร

ตลอดจนสามารถนำหลักการบัญชีนิติการมาประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการป้องกัน และพิสูจน์ความเสี่ยงของการเกิดการทุจริต คอร์รัปชัน ในภาคธุรกิจ การค้า และการลงทุน

3 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการตรวจสอบสิทธิมนุษยชนอย่างรอบด้าน (Human Rights Due Diligence) และสามารถนำหลักการดังกล่าวไปใช้ในการจัดทำแนวนโยบายป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนในภาคธุรกิจได้อย่างเป็นระบบ

4 สามารถนำความรู้ด้านการป้องกัน และการตรวจสอบการทุจริต คอร์รัปชัน ตลอดจนการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม

 

กลุ่มเป้าหมาย

บุคลากร พนักงานเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ จำนวนไม่เกิน 60 คน

เอกสารประกอบการสัมนา

กำหนดการ

1 พรบ. ฟอกเงิน

2 CFTWMD

3 law37-010460-1

5 law_respons_juristic_600210

6 พรบ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน (ฉบับที่ 15) พ.ศ.2562

41 สรุปประเด็นสำคัญ คู่มือ ป.ป.ช.42 คู่มือ ป.ป.ช.

วันที่จัดกิจกรรมและสถานที่จัดงาน

วันที่ 6 – 7 มิถุนายน 2562 ณ ห้องซัมเมอร์เซ็ท บอลรูม ชั้น 5 โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน

วัชฤทธิ์ บำรุงพงศ์

สำนักพัฒนาขีดความสามารถทางการค้าและการพัฒนา

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

โทรศัพท์:  02 2161898 – 9 ต่อ128

 

Activities Information

Activity start :6 June 2019

Activity end :7 June 2019

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

Details

Start:
June 6, 2019 @ 8:00 am
End:
June 7, 2019 @ 5:00 pm
Event Category:

Venue

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.) -ITD
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา10330Thailand + Google Map