Home » Page »

Loading Events

« All Events

  • This event has finished.

การจัดประชุมเสวนาวิชาการเชิงปฏิบัติ Policy Dialogue Technology & Innovation Policy in the GVC Age Regional Workshop (High Level) ภายใต้โครงการยกระดับการพัฒนากฎระเบียบการค้าโลกใหม่ เพื่อการพัฒนาการค้าเศรษฐกิจในยุคสังคมดิจิทัล (New Age International Treaties and Agreements)

11, June @ 8:00 am - 5:00 pm
HLP GVC-01

            ตามรายงานขององค์การการค้าโลก หรือ World Trade Organization (WTO) ในปี 2018 ได้กล่าวถึงบทบาทและอิทธิพลสำคัญ ของการนำเทคโนโลยีมาใช้ในกระบวนการผลิตการค้า และการให้บริการ โดยคาดว่าจะมีผลกระทบทางตรงในหลายๆ ด้าน เช่น การนำเทคโนโลยีจะช่วยส่งเสริมการเติบโตของอัตราการค้าโลกไปถึง 34% ภายในปี 2030 และช่วยลดต้นทุนการผลิตและยกระดับการผลิตผลให้มากขึ้นด้วย

                    ส่วนในภาคการบริการคาดว่าจะสามารถเติบโตยิ่งมากขึ้นถึง 25% ในปี 2030 ดังนั้น ประโยชน์จากการนำเทคโนโลยีย่อมจะสร้างมูลค่าเพิ่มในหลายๆ มิติ เช่น สำหรับประเทศที่กำลังพัฒนาและด้อยพัฒนาได้มีการพยากรณ์ ว่าจะสามารถเติบโตในอัตราถึง 57% ภายในปี 2030 จากเดิมอยู่ที่อัตรา 46% ในปี 2015 เพิ่มเติมจากนี้ธุรกิจขนาดเล็กและกลางยังสามารถได้ประโยชน์มากขึ้นถ้าสามารถปรับตัวเองเข้ากับรูปแบบธุรกิจที่ใช้ดิจิทัล เทคโนโลยีไวขึ้นจะยิ่งดี

                    ในบทสรุปสุดท้ายของรายงานได้กล่าวถึงโอกาสและภัยที่จะเกิดจากเทคโนโลยีพวกนี้ ซึ่งประเทศไหนก็ไม่สามารถควบคุมได้ (non-rival) หรือระงับผลกระทบ (pervasive) ดังกล่าว เช่น การเกิดอัตราการว่างงานในบางกลุ่มอุตสาหกรรมอย่างถาวร หรือการเกิดตลาดที่มีคู่แข่งน้อยราย (Oligopolistic) ที่มีอิทธิพลสูงต่อการเปลี่ยนแปลงราคาในตลาดและการผูกขาดในระยะยาว ซึ่งปรากฎการณ์นี้สามารถสังเกตได้มากขึ้นจากผู้ประกอบการธุรกิจที่เป็นลักษณะดิจิทัล แพลทฟอร์ม (digital platform) และภาคอุตสาหกรรมการผลิตที่เป็นลักษณะ GVC เป็นต้น

                    ดังนั้น สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) เล่งเห็นความสำคัญและประเด็นที่จะส่งผลกระทบต่อการแข่งขันของประเทศกำลังพัฒนาในเวทีการค้าและการลงทุนในอนาคต จึงได้กำหนดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติระดับนโยบาย เพื่อมาเผยแพร่ประเด็นที่เกี่ยวโยงกับการพัฒนายุทธศาสตร์อุตสาหกรรม 4.0 ของประเทศในภูมิภาคเอเชีย แปซิฟิก ในระยะปานกลางและยาว และการเตรียมรับมือกับรูปแบบใหม่ๆ ในการแข่งขันและการค้าในอนาคต อาทิ Technology Sovereignty

 วัตถุประสงค์

          1 เผยแพร่และศึกษาประเด็นของการนำดิจิทัล เทคโนโลยี ในภาคอุตสาหกรรม GVC และภาคการค้า

          2 ประมวลผลกระทบต่างๆ ในภาพ Macro และ Micro ต่อขีดความสามารถในอนาคตของภาคอุตสาหกรรม ภาคบริการและการค้าระหว่างประเทศ

          3 เสนอมาตรการเพื่อรับมือกับผลกระทบต่างๆ ทั้งบวกและลบ เพื่อนำไปสู่การพัฒนานโยบาย และกรอบการค้าและแข่งขันยุค 4.0 และแนวทางของ Technology Neutrality และ Open Innovation

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 30 คน จากบุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐต่างประเทศ และในประเทศ

เอกสารประกอบการสัมมนา

June 1Tentative Programme for Technology Policy for Sustainable Development 2019

Project Notification – ITD Technology Policies for SD Policy Capacity Building Workshop

WIPR_ADBI_March_5_2018

IDT 11 June 2019 NTU Presentation June 11

WIPR_ADBI_March_5_2018

new_PanJJ_0612_ ITD

Milberg Baruch Session June 11

ITD presentation Yogesh Pai June 12

 

วันที่จัดกิจกรรมและสถานที่จัดงาน

วันที่ 10 – 12 มิถุนายน 2562 ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน

นางสาววรรัตน์ ทิพย์จินดาชัยกุล

สำนักความร่วมมือระหว่างประเทศ

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

โทรศัพท์ 0 2216 1894 ต่อ 101

 

Activities Information

Activity start :11 June 2019

Activity end :11 June 2019

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

Details

Date:
11 June 2019
Time:
8:00 am - 5:00 pm
Event Category:

Venue

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.) -ITD
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา10330Thailand + Google Map