Home » Page »

Loading Events

« All Events

  • This event has finished.

การฝึกอบรมเรื่อง “การพัฒนาศักยภาพสินค้าเกษตรแปรรูปสู่ตลาดอาเซียนอย่างยั่งยืน”

31, July @ 8:00 am - 5:00 pm
pv-01

หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ทำให้สินค้าเกษตรกรรมเป็นสินค้าส่งออกที่มีศักยภาพและเป็นสินค้าที่สำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญต่อการยกระดับและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการเพื่อสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ ดังนั้น การพัฒนาสินค้าเกษตรกรรมให้เป็นสินค้าเกษตรแปรรูป เป็นหนึ่งในแนวทางการเพิ่มมูลค่าของสินค้า และพัฒนาสินค้าเกษตรกรรมของไทยให้สามารถทำการแข่งขันในเวทีตลาดโลกได้

สินค้าเกษตรแปรรูปนับวันยิ่งมีความสำคัญมากยิ่งขึ้น เนื่องจากผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน ต้องการความสะดวกสบาย ประกอบกับความเร่งรีบของสังคมเมืองที่มีข้อจำกัดในเรื่องของเวลา  ทำให้การรับประทานสินค้าประเภทสำเร็จรูป เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่จะทำให้ผู้บริโภคหันมานิยมมากขึ้น ดังนั้น ถือเป็นโอกาสที่สำคัญของผู้ประกอบการสินค้าเกษตรแปรรูปของไทย ในการยกระดับผลิตภัณฑ์และพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรแปรรูป   เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่มีความหลากหลายมากขึ้น ตลอดจนสามารถนำสินค้าเกษตรกรรม  ของไทยออกสู่เวทีตลาดโลกได้ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและการสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ

อย่างไรก็ตาม จากปัญหาการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ปัญหาราคาสินค้าเกษตรที่มีความผันผวนมากขึ้น ปัญหาในการผลิต การขนส่ง และการกระจายสินค้าต่างๆ รวมถึงปัญหาเรื่องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่สิ้นเปลือง ปัญหาต่างๆ เหล่านี้มีผลกระทบต่อการพัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูปของไทย ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถพัฒนาศักยภาพในการผลิตได้อย่างเต็มที่ ดังนั้น เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพในการผลิต และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจสินค้าเกษตรแปรรูปของไทย ตลอดจนเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการด้านการเกษตรให้มีแนวคิดเชิงสร้างสรรค์ในการออกแบบผลิตภัณฑ์ เรียนรู้ถึงนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสินค้าผสานแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน ด้วยเหตุนี้ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ได้ออกแบบการฝึกอบรมเรื่อง การพัฒนาศักยภาพสินค้าเกษตรแปรรูปสู่ตลาดอาเซียนอย่างยั่งยืน เพื่อให้ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรแปรรูปมีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาสินค้าโดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์และกำหนดช่องทางการตลาดได้สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค เพิ่มมูลค่าสินค้า และสร้าง

ขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ อันจะนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมสินค้าเกษตรแปรรูป และพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในมิติด้านการพัฒนาสินค้าเกษตรแปรรูปกับการพัฒนาที่ยั่งยืนให้กับผู้ประกอบการ

สินค้าเกษตรแปรรูปและสามารถเชื่อมโยงแนวความคิดในการนำไปปรับใช้ได้อย่างเหมาะสม

  1. เพื่อให้ผู้ประกอบการสินค้าเกษตรแปรรูป ได้เปิดโลกทัศน์และมุมมองใหม่ๆ ที่เกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยี

   ทางการตลาด และการสร้างแบรนด์

  1. เพื่อนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจของตน และสามารถพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์

    ให้สามารถทำการแข่งขันในเวทีตลาดระหว่างประเทศได้

  1. ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ การผลิต และความคิดสร้างสรรค์ เพื่อต่อยอดความรู้และ

    พัฒนาคุณภาพสินค้าและผลิตภัณฑ์ ตลอดจนบูรณาการการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายระหว่าง

หน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการ ก่อให้เกิดการทำงานร่วมกัน อันจะนำมาซึ่งการพัฒนาทางเศรษฐกิจ

ของประเทศในระยะยาวต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย

      ผู้ประกอบการด้านสินค้าเกษตรแปรรูป และบุคลากรภาคการศึกษาจำนวนประมาณ 100 คน

เอกสารประกอบ

กำหนดการ

การตลาดในสินค้าเกษตรแปรรูป

การสร้างหุ้นส่วนเครือข่ายของเกษตรแปรรูปเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

กลยุทธ์ทางการตลาด จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ

วันที่จัดกิจกรรมและสถานที่จัดงาน

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562  ณ เฮือนคำฟ้า กอล์ฟ รีสอร์ท อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน

ชื่อ/นามสกุล นายวัชฤทธิ์  บำรุงพงศ์

สำนักพัฒนาขีดความสามารถทางการค้าและการพัฒนา

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

โทรศัพท์:  02 216 1894 – 7ต่อ 118

 

Activities Information

Activity start :31 July 2019

Activity end :31 July 2019

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

Details

Date:
31 July 2019
Time:
8:00 am - 5:00 pm
Event Category:

Venue

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.) -ITD
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา10330Thailand + Google Map