Home » Page »

Loading Events

« All Events

  • This event has finished.

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

1, August @ 8:00 am - 2, August @ 5:00 pm
travel1-01 (1)

หลักการและเหตุผล

ปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในธุรกิจการค้าภาคบริการที่มีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ทำให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ ลดความเหลื่อมล้ำ และทำให้เกิดการค้าและการลงทุนตามมา โดยที่ประเทศไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวและทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายและมีความสวยงาม ตลอดจนมีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่โดดเด่น ทำให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยเป็นอุตสาหกรรมที่มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูง และสามารถเจรจาเพื่อเปิดเสรีการค้าภาคบริการซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะยาว

ในการเปิดเสรีการค้าภาคบริการ ภูมิภาคอาเซียนได้มีการจัดทำกรอบความตกลงว่าด้วยการค้าบริการของอาเซียน (AFAS) โดยนำหลักการมาจากความตกลงว่าด้วยการค้าบริการ (GATS) ขององค์การการค้าโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและจำกัดกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เป็นอุปสรรคต่อการค้าภาคบริการ เพื่อให้เกิดการไหลเวียนของสินค้า แรงงาน และการลงทุนกันอย่างเสรี รวมถึงเรื่องความก้าวหน้าของนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ช่วยสร้างมูลค่าด้านการท่องเที่ยว สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของภูมิภาค อย่างไรก็ตาม ประเด็นที่ควรพิจารณาคือความพร้อมของประเทศไทยในการเปิดเสรีการค้าภาคบริการ การเตรียมการรองรับมาตรการและกฎระเบียบต่างๆ การเข้าถึงแหล่งข้อมูลของผู้ประกอบการโดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก และการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคเทคโนโลยีดิจิทัล จากปัญหาดังกล่าวเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยทั้งสิ้น ด้วยเหตุนี้ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการยกระดับมาตรฐานคุณภาพการให้บริการ และเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว เพื่อสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศ

โดยที่จังหวัดตากเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ตั้งอยู่ตามแนวเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (EWEC) ซึ่งถือเป็นเส้นทางการคมนาคมและการค้าขายที่สำคัญที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวและนักลงทุนให้เข้ามาในพื้นที่ ตลอดจนมีจุดเด่นในด้านการค้าและการลงทุนบริเวณพื้นที่ชายแดน ทำให้จังหวัดตากเป็นจังหวัดที่ค่อนข้างมีศักยภาพในด้าน โครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ และด้านการท่องเที่ยว ด้วยเหตุนี้ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ได้ออกแบบหลักสูตรการฝึกอบรม เรื่อง การเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ได้เรียนรู้ถึงการพัฒนาสินค้าและบริการ เปิดโลกทัศน์และมุมมองใหม่ๆ ผสานแนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน รู้เท่าทันถึงการเปลี่ยนแปลงและแนวโน้มทิศทางของการท่องเที่ยวในปัจจุบันและในอนาคต ตลอดจนยกระดับและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดและของประเทศให้มีขีดความสามารถในการแข่งขัน อันจะนำมาซึ่งการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในมิติด้านการท่องเที่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนให้กับบุคลากรหรือผู้ประกอบการ

ท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดตาก และสามารถเชื่อมโยงกระบวนความคิดและนำไปปรับใช้ในบริบทของตนได้

อย่างเหมาะสม

  1. เพื่อให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ได้เปิดโลกทัศน์และมุมมองใหม่ๆ ที่เกี่ยวกับนวัตกรรม เทคโนโลยี ตลอดจน

ผสานแนวคิดในมิติใหม่ๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านการท่องเที่ยว

  1. เพื่อนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปประยุกต์ใช้ในธุรกิจการท่องเที่ยวอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคม

และสิ่งแวดล้อม นำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศอย่างยั่งยืน

  1. เพื่อบูรณาการการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายระหว่างหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการ ก่อให้เกิด

การทำงานร่วมกันอันจะนำมาซึ่งการพัฒนาการท่องเที่ยวของจังหวัดอย่างยั่งยืนต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว และบุคลากรภาคการศึกษา จำนวนประมาณ 60 – 80 คน

เอกสารประกอบ

กำหนดการ

กรอบความตกลงว่าด้วยการเปิดเสรีด้านการค้าภาคบริการ

การท่องเที่ยวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน กรณีกลุ่มประเทศสมาชิกอนุภูมิภาค

DESTINATION MARKETING_TAK_ITD_020819

เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการตลาดกับการพัฒนาการท่องเที่ยว

วันที่จัดกิจกรรมและสถานที่จัดงาน

วันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2562  ณ เฮือนคำฟ้า กอล์ฟ รีสอร์ท อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน

ชื่อ/นามสกุล นายวัชฤทธิ์  บำรุงพงศ์

สำนักพัฒนาขีดความสามารถทางการค้าและการพัฒนา

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

โทรศัพท์:  02 216 1894 – 7ต่อ 118

 

Activities Information

Activity start :1 August 2019

Activity end :2 August 2019

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

Details

Start:
August 1, 2019 @ 8:00 am
End:
August 2, 2019 @ 5:00 pm
Event Category:

Venue

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.) -ITD
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา10330Thailand + Google Map