Home » Page »

Loading Events

« All Events

  • This event has finished.

กำหนดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Youth Camp Young Smart Farmer Level 2” ครั้งที่ 3

6, August @ 8:00 am - 9, August @ 5:00 pm
Banner YC Young Farm-01

หลักการและเหตุผล

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาและการพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมและสร้างความเป็นผู้ประกอบการ จึงได้จัดอบรมให้กับนักเรียน/นักศึกษาอาชีวศึกษาด้านการเกษตร เพื่อเป็นการต่อยอดความรู้ที่ได้อบรมมาในปีที่ผ่านมาและสามารถนำไปพัฒนาอาชีพเกษตรกรรมและพัฒนาตนเองไปสู่ Young Smart Farmer ต่อไป

เพื่อให้การฝึกอบรมมีความต่อเนื่อง สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)       ได้พัฒนาหลักสูตรขึ้นมาใหม่ จากหลักสูตร “Smart Farmer” ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีการนำผลงานวิจัยมาใช้ในการพัฒนาหลักสูตร เพื่อให้กลุ่มนักเรียน/นักศึกษาอาชีวศึกษาด้านการเกษตรที่มาเข้าอบรมในปีที่ผ่านมาได้เข้าใจในหลักการ “สมาร์ทฟาร์มเมอร์” และสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม โดยการถ่ายทอดจากวิทยากรไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติจริง หลักสูตรที่พัฒนาขึ้นใหม่นี้จะเน้นการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยี การตลาดดิจิทัล และการบริหารจัดการทางการเงิน รวมทั้งการพัฒนาเครื่องมือต้นแบบธุรกิจผ่านกระบวนการโมเดลทางธุรกิจ Business Model Canvas (BMC) โดยนำงานวิจัยของสถาบันฯ เรื่อง โครงการศึกษาวิจัยนโยบายและกลยุทธ์การพัฒนาเยาวชนตามกรอบนโยบายความเป็นผู้ประกอบการ UNCTAD ซึ่งได้นำองค์ความรู้ในด้าน “การยกระดับการศึกษาด้านความเป็นผู้ประกอบการและการพัฒนาทักษะ (Enhancing Entrepreneurship Education and Skills Development)” เพื่อพัฒนาและยกระดับเยาวชนและบุคลากรทางการศึกษาให้สอดคล้องกับโมเดล “ประเทศไทย 4.0” สามารถนำนวัตกรรมธุรกิจการเกษตร การตลาดดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อเพิ่มผลผลิตและเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับอาชีพการเกษตร ตลอดจนเพิ่มทักษะการประกอบอาชีพ ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตร “YC Smart Farmer Level 2” เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะให้กับเยาวชนสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการฝึกอบรม ไปประยุกต์ใช้กับธุรกิจการเกษตร เพื่อก้าวไปสู่การเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship) อย่างมีประสิทธิภาพ

วัตถุประสงค์

  • เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งเป็นอาชีพหลักของประเทศและเป็นฐานเศรษฐกิจในอนาคต โดยต่อยอดการจุดประกายความเป็น Young Smart Farmer
  • เพื่อเตรียมความพร้อมและส่งเสริมการพัฒนาความรู้ในด้านรูปแบบการวางแผนธุรกิจในเศรษฐกิจยุคใหม่
  • เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบให้กับเยาวชน และสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรม ไปประยุต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

  • ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้และสามารถยอดการจุดประกายความเป็น Young Smart Farmer
  • ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับความรู้และเพิ่มทักษะในการเป็นผู้ประกอบให้กับเยาวชน และสามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรม ไปประยุต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • ผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้รับการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ในด้านรูปแบบการวางแผนธุรกิจในเศรษฐกิจยุคใหม่

กลุ่มเป้าหมาย

– นักเรียน/นักศึกษาอาชีวศึกษาด้านการเกษตรที่เคยเข้ารับการฝึกอบรม Youth Camp Smart Farmer ทั้ง 4 ภาค ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และครูพี่เลี้ยง โดยผ่านการคัดเลือกตามคุณสมบัติตามที่สถาบันฯ ที่กำหนด

ระยะเวลา / วัน เวลา และสถานที่

ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 6-9 สิงหาคม 2562 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด

เอกสารประกอบการสัมมนา

กำหนดการภาคอีสาน ร้อยเอ็ด ครั้งที่ 3

ผู้รับผิดชอบ

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

ที่ปรึกษาโครงการ:    ดร.ปิยะพร เอี่ยมฐิติวัฒน์    รองผู้อำนวยการ (วิชาการ)

หัวหน้าโครงการ:      ดร.สุพัชรา ดิษฐบรรจง       ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาขีดความสามารถทางการค้าและการพัฒนา

เจ้าหน้าที่โครงการ:   นางสาวปิยนุช แตงชัยภูมิ    นักบริหารโครงการ

 

Activities Information

Activity start :6 August 2019

Activity end :9 August 2019

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

Details

Start:
August 6, 2019 @ 8:00 am
End:
August 9, 2019 @ 5:00 pm
Event Category:

Venue

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.) -ITD
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา10330Thailand + Google Map