Home » Page »

Loading Events

« All Events

  • This event has finished.

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Youth Camp for Trade and Development”

25, August @ 8:00 am - 27, August @ 5:00 pm
y1-01

     เมื่อปี พ.ศ. 2555 ที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา หรืออังค์ถัด (UNCTAD, 2012: 2) ได้จัดทำกรอบนโยบายความเป็นผู้ประกอบการ (UNCTAD’s Entrepreneurship Policy Framework: EPF) โดยเสนอแนวทางปฏิบัติ 6 ด้าน ประกอบด้วย (1) การกำหนดยุทธศาสตร์ชาติด้านผู้ประกอบการ (2) การปรับสภาพแวดล้อมทางกฎระเบียบที่เหมาะสม (3) การส่งเสริมการศึกษาและการพัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการ (4) การอำนวยความสะดวกด้านการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและนวัตกรรม (5) การปรับปรุงการเข้าถึงแหล่งเงิน และ (6) การส่งเสริมการสร้างการรับรู้และการสร้างเครือข่าย โดยที่กรอบนโยบายดังกล่าวให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการ ทำให้ประเทศต่างๆ รวมทั้งประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนนโยบายเพื่อให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ โดยรัฐบาลได้จัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ช่วงปี 2560-2564) ซึ่งได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการ เพราะการพัฒนาและสร้างความเข้าแข็งให้กับผู้ประกอบการ จะเป็นกลไกสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศในอนาคต ดังนั้น การให้ความสำคัญต่อการพัฒนาผู้ประกอบการเยาวชน จะเป็นการส่งเสริมและเตรียมความพร้อมให้เยาวชนตระหนัก ตื่นตัว และมีความรู้ ทักษะความสามารถในการเป็นผู้ประกอบการต่อไปในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และนำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนได้ในอนาคต

             โดยที่สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์กามหาชน) ได้ดำเนินการจัดการอบรม เรื่อง “กลยุทธ์การพัฒนาเยาวชนตามกรอบนโยบายความเป็นผู้ประกอบการของ UNCTAD : การยกระดับการศึกษาด้านความเป็นผู้ประกอบการและการพัฒนาทักษะในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษนครพนม” ให้กับคณะครู และบุคลากรภาคการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นผู้ประกอบการเยาวชนรุ่นใหม่ให้สามารถก้าวทันต่อระบบเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ประกอบกับจังหวัดนครพนมเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพ เพราะมีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน โดยก่อสร้างระบบถนนเพื่ออำนวยความสะดวกในด้านการค้าและการลงทุนในพื้นที่ชายแดน ดังนั้น การพัฒนาและเตรียมความพร้อมให้กับผู้ประกอบการเยาวชนในพื้นที่จังหวัดนครพนมให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะทางด้านการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ จะก่อให้เกิดประโยชน์ทางด้านการค้า การลงทุน และเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว

             ด้วยเหตุนี้ สถาบันฯ ได้พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม Youth Camp for Trade and Development โดยมุ่งเน้นไปที่กลุ่มเยาวชน นักเรียน และนักศึกษา เพื่อเป็นค่ายเตรียมความพร้อมและพัฒนาให้เยาวชนตระหนักถึงความสำคัญของความเป็นผู้ประกอบการ และพัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่เพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ ตลอดจนสามารถใช้ประโยชน์จากกรอบความตกลงการค้าเสรีได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะนำมาซึ่งการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืนในระยะยาวต่อไป

 วัตถุประสงค์

    – เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้บุคลากรครู นักเรียน นักศึกษา มีองค์ความรู้ในการประกอบธุรกิจตระหนักถึง

          ความสำคัญและบทบาทการเป็นผู้ประกอบการตามกรอบนโยบายการเป็นผู้ประกอบการของ UNCTAD

    – เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและฝึกทักษะกระบวนความคิดด้านการค้า การลงทุน และการพัฒนาที่ยั่งยืน

    – เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์การเรียนรู้ทั้งในเชิงวิชาการ และในเชิงปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ

         เพื่อสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพของตนเองได้ในอนาคต

   – ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมและเสริมสร้างความสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายทั้งในระดับ

         มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา อันจะนำมาซึ่งการต่อยอดองค์ความรู้และพัฒนาไปร่วมกัน

กลุ่มเป้าหมาย

    นักเรียน นักศึกษา และบุคลากรภาคการศึกษา จำนวนประมาณ 90 คน

 ระยะเวลา เวลา วันเวลา สถานที่

    ระหว่างวันที่ 25 – 27 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว จังหวัดนครพนม

เอกสารประกอบ

กำหนดการ Youth Camp

ผู้รับผิดขอบโครงการ

นายวัชฤทธิ์ บำรุงพงษ์
นักบริหารโครงการ

02-216-1894-7 ต่อ 118

 

Activities Information

Activity start :25 August 2019

Activity end :27 August 2019

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

Details

Start:
August 25, 2019 @ 8:00 am
End:
August 27, 2019 @ 5:00 pm
Event Category:

Venue

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.) -ITD
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา10330Thailand + Google Map