Home » Page »

Loading Events

« All Events

  • This event has finished.

การสัมมนาวิชาการงานประชุมสัมมนานานาชาติเพื่อเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (EWEC)

18, September @ 8:00 am - 5:00 pm
Banner ewec-02

หลักการและเหตุผล

ประเทศไทยได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว และได้จัดทำโครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (Greater Mekong Subregion: GMS) เพื่อส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวทางการค้า การลงทุน การขนส่งระหว่างประเทศ ซึ่งรวมถึงแผนงานพัฒนาเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (East-West Economic Corridor) ซึ่งเป็นเส้นทางการเชื่อมโยงพื้นที่จากด้านตะวันออกมายังด้านตะวันตกผ่านทั้งหมด 4 ประเทศ คือเวียดนาม สปป. ลาว ไทย และเมียนมา โดยเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจนี้ ถือเป็นเส้นทางที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก เนื่องจากเป็นเส้นทางที่เชื่อมจากฝั่งทะเลจีนใต้มายังฝั่งทะเลอันดามัน ก่อให้เกิดการอำนวยความสะดวกทางการค้าและการขนส่งสินค้า ประกอบกับการที่ประเทศไทยมีภูมิศาสตร์ตั้งอยู่ตรงกลางของเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจดังกล่าว ทำให้ประเทศไทยได้เปรียบทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านประชากร ดังนั้น จึงเป็นโอกาสที่ประเทศไทยจะใช้ประโยชน์จากความได้เปรียบดังกล่าวนี้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มด้านการค้าและการลงทุน ประกอบกับทางสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ได้จัดทำงานวิจัยเรื่องการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนบนพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก เพื่อศึกษาผลกระทบทั้งในในด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ซึ่งได้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา เพื่อสร้างโอกาสทางการแข่งขันและสามารถใช้ประโยชน์จากเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (EWEC) ได้อย่างเต็มศักยภาพ

ด้วยเหตุนี้ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหาร ร่วมจัดการบรรยายเรื่อง “ความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพื่อใช้ประโยชน์จากระเบียงเศรษฐกิจ: จากงานวิจัยสู่การปฏิบัติเชิงพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร” เพื่อเป็นเวทีในการสร้างเครือข่ายการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ส่งเสริมและสนับสนุนการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ตลอดจนนำผลการศึกษาจากงานวิจัยของสถาบันฯ ไปต่อยอดเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อคนในพื้นที่จังวัดมุกดาหาร อันจะนำมาซึ่งการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อสร้างเวทีเชื่อมโยงเครือข่ายระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการ ตลอดจนคนในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารและจังหวัดใกล้เคียง

2.2 เพื่อเป็นเวทีให้เครือข่ายภาคีที่เกี่ยวข้องในภาคส่วนต่างๆ ร่วมอภิปราย แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติเพื่อร่วมพัฒนาเส้นทางพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (EWEC)

2.3 เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยของสถาบันฯ และนำข้อเสนอแนะจากงานวิจัยไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา และภาคประชาสังคม จำนวนประมาณ 40 คน

กำหนดการ

กำหนดการ

เอกสารประกอบการบรรยาย

นายวิมล ปั้นคง 2

วันที่จัดกิจกรรมและสถานที่จัดงาน

วันที่ 20 กันยายน 2562 ณ มุกดาหารแกรนด์ โฮเทล อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน

นายวัชฤทธิ์ บำรุงพงศ์

สำนักพัฒนาขีดความสามารถทางการค้าและการพัฒนา

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

โทรศัพท์:  022161984-7 ต่อ128

 

Activities Information

Activity start :18 September 2019

Activity end :18 September 2019

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

Details

Date:
18 September 2019
Time:
8:00 am - 5:00 pm
Event Category:

Venue

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.) -ITD
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา10330Thailand + Google Map