Home » Page »

Loading Events

« All Events

  • This event has finished.

การประชุมระดมความคิดเห็นในหัวข้อ Trade Facilitation for Sustainable Development: Thailand – Lao Cross Border Mapping

30, October @ 8:00 am - 5:00 pm
Thai-Lao-01

หลักการและเหตุผล

การอำนวยความสะดวกทางการค้า (Trade Facilitation) มีจุดประสงค์เพื่อลดต้นทุนทางธุรกรรมในการค้าและการเคลื่อนย้ายสินค้าระหว่างประเทศ โดยยกเลิกภาระทางด้านการบริหารจัดการและเอกสารต่าง ๆ ที่ไม่จำเป็น ซึ่งแต่เดิมการอำนวยความสะดวกทางการค้าเป็นเพียงความตกลงระหว่างประเทศที่ใช้เฉพาะประเทศคู่ค้าเท่านั้น แต่ปัจจุบันนี้องค์การการค้าโลก (WTO) ได้มีมติให้นำเรื่องการอำนวยความสะดวกทางการค้า เข้าเป็นส่วนหนึ่งของความตกลงระหว่างประเทศภายใต้องค์การการค้าโลก และมีผลใช้บังคับกับประเทศสมาชิกทุกประเทศ  อีกทั้งยังได้มีการเรียกร้องให้ชาติสมาชิกอาเซียนพัฒนาและเร่งดำเนินการสร้างแผนงานอำนวยความสะดวกทางการค้า ที่ให้เริ่มจากการมีเป้าหมายที่ชัดเจน มีระยะเวลาการดำเนินงานที่สอดคล้องกับการสร้างความมั่นคง โปร่งใส และมีความพร้อมสำหรับการดำเนินธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ

การอำนวยความสะดวกทางการค้าในกลุ่มประเทศ CLMVT (กัมพูชา สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมียนมา เวียดนาม และไทย) ยังคงประสบปัญหาทั้งในระดับภูมิภาคและประเทศ อาทิ การจัดการภาคพื้นดินในการเคลื่อนย้ายสินค้า การขนส่งสินค้าทางเรือ การจัดการเอกสารการค้าผ่านแดน การขออนุญาตนำเข้าส่งออก และการจัดเก็บค่าธรรมเนียม เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้ถือเป็นข้อจำกัดที่ส่งผลกระทบต่อการเคลื่อนย้ายสินค้าในระดับภูมิภาค ดังนั้น หากฝ่ายที่มีอาณัติและความรับผิดชอบสามารถร่วมมือพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกทางการค้าให้มีประสิทธิภาพ จะทำให้เกิดการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจแบบมีส่วนร่วมอย่างทั่วถึง (Inclusive Economic Development)

ในส่วนของประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) ได้ร่วมกันเป็นภาคีของความตกลงว่าด้วยการขนส่งข้ามแดนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (GMS Cross-border Transport Agreement: GMS CBTA) โดยมีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อส่งเสริมการอำนวยความสะดวกการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารระหว่างภาคีสมาชิก 6 ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา จีน สปป ลาว เมียนมา ไทย และเวียดนาม (2) เพื่อให้กฎหมาย กฎระเบียบ กระบวนการ และข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารให้มีความเรียบง่ายและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และ (3) เพื่อส่งเสริมการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multi-modal transport) เส้นทางภายใต้ความตกลงรวมทั้งหมด 5 เส้นทาง ซึ่งย่อมรวมถึงเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจแนวเหนือ-ใต้ (หรือที่เรียกว่า เส้นทาง R3A) อันเป็นเส้นทางเชื่อมโยงประเทศไทย-สปป. ลาว-จีนตอนใต้ โดยความตกลง GMS CBTA ครอบคลุม 3 พิธีสารที่เกี่ยวกับการขนส่งข้ามพรมแดน โดยครอบคลุมทั้งการขนส่ง การตรวจคนเข้าเมือง การศุลกากร และการกักกัน นอกจากนี้ ทั้งไทยและ สปป.ลาว ได้ให้สัตยาบันในความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกทางการค้าภายใต้องค์การการค้าโลกเป็นลำดับประเทศที่ 20 และ 18 ตามลำดับ ซึ่งทำให้ไทยและ สปป. ลาว มีพันธะผูกพันที่จะต้องปฏิบัติตามความตกลงดังกล่าว ทั้งนี้      จากงานวิจัยในปี พ.ศ. 2562  ของสถาบันพบว่า สปป.ลาวยังคงประสบกับปัญหาด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้าหลายประการ ทั้งในด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นอย่างเพียงพอ การพัฒนากลไกการประสานงาน และบูรณาการระหว่างหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ การปรับปรุงกระบวนการและขั้นตอนต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ การขาดบุคลากร ทรัพยากรและขีดความสามารถในการดำเนินการและอำนวยความสะดวกทางการค้าทั้งในระดับส่วนกลางและส่วนท้องถิ่น การลดการทุจริตของเจ้าหน้าที่ซึ่งก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นแก่ผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก ซึ่ง สปป. ลาวได้ตระหนักถึงปัญหาและ

มีความพยายามในการขจัดอุปสรรคต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาการอำนวยความสะดวกทางการค้าเหล่านี้ ภายใต้แผนการดำเนินงานด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้าระยะที่ 2 ซึ่ง สปป. ลาวได้เริ่มมีการปฏิบัติตามแผนการดำเนินงานดังกล่าวอย่างจริงจัง ซึ่งจะเป็นแนวทางหนึ่งที่จะช่วยให้ สปป. ลาว สามารถดำเนินการตามแผนงานตามที่กำหนดไว้ได้ และงานวิจัยยังพบว่า แม้ว่าไทยจะมีความพร้อมมากที่สุดในการดำเนินการด้านความสะดวกทางการค้าเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มประเทศ CLMVT แต่ไทยยังคงเผชิญกับความท้าทายและประเด็นทางด้านเทคนิคต่างๆ อยู่พอสมควรในการพัฒนาการอำนวยความสะดวกทางการค้าให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นประเด็นด้านกระบวนการบางประเภทที่ยังมีความซ้ำซ้อนและซับซ้อน การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีความสมบูรณ์และเชื่อมโยงกันระหว่างหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบให้มีความสอดคล้องกับบริบททางการค้าในปัจจุบัน

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญที่จะต้องส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดการพัฒนาศักยภาพของประเทศในภูมิภาคอย่างเร่งด่วน จึงได้จัดทำแผนงาน/โครงการ Trade Facilitation for Sustainable Development: Thailand – Lao Cross Border Mapping ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของกระทรวงการต่างประเทศ ซึ่งเป็นโครงการระยะเวลา 3 ปี (พ.ศ. 2563-2565) ประกอบด้วยแผนงานการสร้างความร่วมมือระหว่างไทยกับ สปป.ลาว เพื่อศึกษาเกี่ยวกับสิ่งอำนวยความสะดวกทางการค้า การจัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) เรื่องการอำนวยความสะดวกทางการค้า ณ จุดชายแดนร่วมกัน และร่วมผลักดันให้เกิดการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่เขตชายแดนสะพานมิตรภาพไทย-ลาว (หนองคาย-เวียงจันทน์) เป็นกรณีตัวอย่าง ด้วยหวังว่าจะนำไปสู่การขับเคลื่อนการพัฒนาและขยายโอกาสและลู่ทางทางการค้าการลงทุนในภูมิภาคได้อย่างเต็มศักยภาพ

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกทางการค้า (Trade Facilitation) ระหว่างไทยกับ สปป. ลาว
  2. ส่งเสริมบทบาทที่เป็นจุดแข็งของไทยในด้านการปฏิบัติตามความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกทางการค้า
  3. 3. เพื่อจัดตั้งคณะทำงานร่วมด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้าระหว่างไทย และ สปป.ลาว
  4. 4. เพื่อนำงานวิจัยที่สถาบันฯ ได้จัดทำขึ้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่

– เรื่องการศึกษาโอกาสและการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกทางการค้า (Trade Facilitation) ในกลุ่มประเทศ CLMVT (กัมพูชา สปป. ลาว เมียนมาร์ เวียดนาม และไทย)

กลุ่มเป้าหมาย

บุคลากรจากภาครัฐ ภาคเอกชน และนักวิชาการ จำนวน 20 คน

เอกสารประกอบ

กำหนดการ
คุณฐิตารีย์ หงษ์หยก
รองศาสตราจารย์ ดร.รุธิร์ พนมยงค์
รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรัตน์ เพ็ชรศิริ

วันที่จัดกิจกรรม 30 ตุลาคม 2563

สถานที่จัดกิจกรรม โรงแรมเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ

ชื่อ/นามสกุล นายวัชฤทธิ์  บำรุงพงศ์

สำนัก พัฒนาขีดความสามารถทางการค้าและการพัฒนา

โทรศัพท์ 02 215 1894 ต่อ 224

 

Activities Information

Activity start :30 October 2020

Activity end :30 October 2020

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

Details

Date:
30 October 2020
Time:
8:00 am - 5:00 pm
Event Category:

Venue

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.) -ITD
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา10330Thailand + Google Map