Home » Page »

Loading Events

« All Events

  • This event has finished.

UNCTAD’s Trade & Development Report 2017 Official Launch Asia-Pacific Region

14 September @ 8:00 am - 5:00 pm
BANNER TDR-01

ที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา หรือ อังค์ถัด (United Nations Conference on Trade and Development หรือ UNCTAD) มีสถานะเป็นองค์การชำนาญพิเศษภายใต้สหประชาชาติที่มีเป้าหมายในการเพิ่มโอกาสทางการค้า การลงทุน และการพัฒนาของประเทศกำลังพัฒนา (Developing Countries) และประเทศด้อยพัฒนา (LLDC : Least developing countries)  เพื่อช่วยเหลือประเทศเหล่านั้นให้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโลกบนพื้นฐานของความเท่าเทียม ตลอดจนเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ และได้รับมอบหมายจากสหประชาชาติให้เป็นหน่วยงานหลักด้านการวิเคราะห์ระบบเศรษฐกิจมหภาคของโลก

ด้วยเหตุนี้ที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (United Nations Conference on Trade and Development หรือ UNCTAD) จึงได้จัดทำ “รายงานการค้าและการพัฒนา” (Trade and Development Report หรือ TDR) ขึ้น เพื่อนำเสนอผลการวิเคราะห์ แนวโน้มทางเศรษฐกิจ และประเด็นนโยบายด้านการค้าและการพัฒนาที่ทั่วโลกกำลังสนใจ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศต่างๆ นำไปพิจารณาประกอบเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายการค้าของประเทศ โดยจัดทำเป็นประจำทุกปี และมีการเผยแพร่รายงานพร้อมกันทั่วโลก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 โดยในปี พ.ศ. 2560 นี้ UNCTAD ได้กำหนดให้มีการจัดงานเผยแพร่ผลงานวิจัยดังกล่าวทั่วโลก ในวันที่ 14 กันยายน 2560 ตามเวลาท้องถิ่นของนครเจนีวา (5 pm. GMT) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

วัตถุประสงค์

– เพื่อชี้แจงผลจากรายงาน UNTAD’s Trade and  Development Report ขององค์การระหว่างประเทศโดยผู้เชี่ยวชาญและนำเสนอแนวทางที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยและภูมิภาคเอเชีย

– เพื่อเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการค้าและการพัฒนาของโลก ผลวิเคราะห์ แนวโน้มทางเศรษฐกิจ และประเด็นนโยบายด้านการค้าและการพัฒนาที่ทั่วโลกกำลังสนใจ

– เพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองต่างๆที่น่าสนใจและเป็นประเด็นใหม่ ๆ สำหรับหน่วยงานราชการและเอกชนในประเทศ องค์กรสหประชาชาติ ที่มีบทบาทเกี่ยวข้อง

กลุ่มเป้าหมาย

บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบายด้านการค้าและการพัฒนา จำนวน 30 คน

วันที่จัดกิจกรรมและสถานที่จัดงาน

วันที่ 14 กันยายน 2560 ณ โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท

เอกสารแนบ

แบบตอบรับเข้าร่วม ภาษาไทย

กำหนดการ

 

Activities Information

Activity start :14 September 2017

Activity end :14 September 2017

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

Details

Date:
14 September 2017
Time:
8:00 am - 5:00 pm
Event Category:

Venue

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.) -ITD
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา10330Thailand + Google Map