Home » Page »

Loading Events

« All Events

  • This event has finished.

สัมมนา “แรงงานวิชาชีพไทย: มาตรฐานแรงงานวิชาชีพสู่การเป็นนักวิชาชีพในอาเซียน”

8, December @ 8:30 am - 1:30 pm
Labour Banner

การเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นับเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติภายใต้การรวมตัวกันเป็นตลาดขนาดใหญ่และฐานการผลิตเดียวกัน โดยจะเป็นไปในลักษณะของการอำนวยความสะดวกในการขอขึ้นทะเบียนและใบอนุญาตทำงานของแรงงานวิชาชีพระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกัน ปัจจุบันอาเซียนได้จัดทำข้อตกลงยอมรับร่วมกัน (Mutual Recognition Arrangement: MRA) เพื่อรับรองคุณสมบัติบุคลากรวิชาชีพให้สามารถขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพในประเทศอาเซียนอื่นได้สะดวกยิ่งขึ้น ใน 7 สาขา ได้แก่ แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล บัญชี วิศวกร สถาปนิก นักสำรวจ และ 1 สาขาบริการ คือ การท่องเที่ยว ทั้งนี้ การจัดทำข้อตกลงยอมรับร่วมดังกล่าวจะเป็นการอำนวยความสะดวกในการให้บริการวิชาชีพระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งเอื้อให้เกิดการจัดสรรทรัพยากรมนุษย์ในภูมิภาคให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม หากประเทศสมาชิกอาเซียนขาดการเตรียมความพร้อมในการเคลื่อนย้ายแรงงานวิชาชีพก็อาจส่งผลกระทบต่อตลาดแรงงานของสมาชิกอาเซียนบางประเทศได้ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการขาดแคลนแรงงานวิชาชีพในสาขาที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศของตน หรือปัญหาการเข้ามาแย่งงานภายในประเทศของแรงงานต่างชาติ เป็นต้น

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้ประกอบอาชีพบัญชี พยาบาล วิศวกร นักเรียน นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาชีพนั้นๆ รวม 250 – 300 คน

เอกสารแนบ

1.กำหนดการ

วันที่จัดกิจกรรมและสถานที่จัดงาน

วันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2559 ณ ห้องบอลรูม ชั้น 7 โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นางสาวทิพย์วัลย์ โชคประยูรเธียร

สำนักจัดการองค์ความรู้

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

โทรศัพท์:  0 2216 1894 – 7 ต่อ 128

 

Activities Information

Activity start :8 December 2016

Activity end :8 December 2016

Cut off date :7 December 2016

Attendees list*

* Confirmed attendees.

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

Details

Date:
8 December 2016
Time:
8:30 am - 1:30 pm
Event Category:

Venue

The Landmark Bangkok
138 ถนน สุขุมวิท เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110กรุงเทพมหานคร10110Thailand + Google Map
Phone:
02 254 0404