Home » Page »

Loading Events

« All Events

  • This event has finished.

หลักสูตร “สร้างนักลงทุนในไทยต่างประเทศ (TOISC)” รุ่นที่ 14 – 15

15, June @ 8:00 am - 20, July @ 5:00 pm
Banner Boi[B]-01 B

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ร่วมกับสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ขอเชิญชวนเข้าร่วมหลักสูตร “สร้างนักลงทุนในต่างประเทศ (TOISC)” ซึ่งเป็นหลักสูตรที่มุ่งเสริมความรู้ด้านการลงทุนแก่เจ้าของกิจการ ทายาทธุรกิจ และผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายจากองค์กร เพื่อยกระดับธุรกิจไทยให้พร้อมสำหรับการออกไปขยายธุรกิจการลงทุนในต่างประเทศ

1.หลักการและเหตุผล

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ได้กำหนดยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุนระยะ 7 ปี (2558 – 2564) โดยเพิ่มบทบาทในการส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศควบคู่ไปกับการส่งเสริมการลงทุนในประเทศ (Inbound & Outbound) และได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาการลงทุนไทยในต่างประเทศ (Thai Overseas Investment Support Center: TOISC) เพื่อดำเนินกิจกรรมสร้างองค์ความรู้ เสริมสร้างศักยภาพ สร้างความพร้อมให้กับนักลงทุนไทย โดยการฝึกอบรมหลักสูตร “สร้างนักลงทุนไทยในต่างประเทศ” ให้กับผู้ประกอบการไทย โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ก (SMEs) ที่มีศักยภาพเพื่อออกไปลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันได้ทำการฝึกอบรมไปแล้วจำนวน 13 รุ่น มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งสิ้น 473 ราย และจากการติดตามสถานภาพพบว่าร้อยละ 25 มีการขยายการลงทุน การประกอบธุรกิจ และกิจกรรมด้านการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งยังมีผู้ประกอบการไทยอีกจำนวนมากที่สนใจเข้าร่วมในการฝึกอบรมดังกล่าว

เพื่อตอบสนองการดำเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกในการสร้างผู้ประกอบการและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยไปลงทุนในต่างประเทศ และเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย รวมทั้งสร้างความต่อเนื่องในการพัฒนาความรู้และสร้างโอกาสให้กับผู้ประกอบการไทย อีกทั้งการฝึกอบรมยังสร้างเครือข่ายของผู้ประกอบการที่เป็นประโยชน์ในการประกอบธุรกิจในต่างประเทศได้อย่างเข้มแข็ง จึงได้มอบหมายให้สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการประกอบธุรกิจในต่างประเทศ ให้ดำเนินการพัฒนาผู้ประกอบการไทยเพื่อยกระดับศักยภาพ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศต่อไป

2.วัตถุประสงค์

– เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักลงทุนไทยซึ่งขาดความรู้และประสบการณ์ในการทำธุรกิจในต่างประเทศ

– เพื่อเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างนักลงทุนไทยที่ผ่านการฝึกอบรมแล้วออกไปประกอบธุรกิจในต่างประเทศ กับผู้ที่อยู่ระหว่างการฝึกอบรม

– เพื่อให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะด้านการลงทุนแก่นักลงทุนไทยที่จะไปลงทุนในต่างประเทศ

– เพื่อจัดทำฐานข้อมูลนักลงทุนไทยที่ออกไปประกอบธุรกิจในต่างประเทศ โดยมีการติดตามสถานภาพของนักลงทุนไทยที่ผ่านการฝึกอบรม และรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการออกไปลงทุนในแต่ละกลุ่มประเทศ

– เพื่อสร้างความสัมพันธ์ทางสังคมและธุรกิจ ของนักลงทุนที่ผ่านการฝึกอบรม และอยู่ระหว่างการฝึกอบรมภายใต้โครงการพัฒนานักลงทุนไทย นำไปสู่การเป็นเครือข่ายของนักลงทุนไทยที่ออกไปประกอบธุรกิจในต่างประเทศ

3.ผลที่คาดว่าจะได้รับ

   – นักลงทุนไทยผู้ผ่านการฝึกอบรมมีความพร้อมในการออกไปขยายธุรกิจการลงทุนในต่างประเทศ

– ช่วยลดความเสี่ยงในการทำธุรกิจในต่างประเทศให้นักธุรกิจไทย

– เสริมสร้างระบบการติดตามสถานภาพการลงทุนและสร้างเครือข่ายการประสานงานกับนักธุรกิจไทยที่ไปลงทุนในต่างประเทศ

– นักลงทุนไทยมีความตื่นตัวในการขยายธุรกิจและการลงทุนในต่างประเทศ

4.กำหนดการรับสมัคร

15 มิถุนายน – 20 กรกฎาคม 2561

5.คัดเลือกและประกาศผล

23 – 25 กรกฎาคม 2561

6.จำนวนผู้เข้าร่วมอบรม

จำนวน 2 รุ่น ๆ ละ 35 ท่าน

7.ระยะเวลาฝึกอบรม

สิงหาคม – ธันวาคม 2561 (อบรมวันเสาร์เต็มวัน)

8.สถานที่ฝึกอบรม

โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน

ถนนพระราม 9 กรุงเทพฯ

9.กิจกรรมศึกษาลู่ทางการลงทุนในต่างประเทศ

จำนวน 4 ประเทศ ได้แก่ รัสเซีย บังกลาเทศ อินโดนีเซีย มาเลเซีย (รายละเอียดตามกำหนดการ/ใบสมัคร)

10.ค่าใช้จ่าย

ไม่เสียค่าใช้จ่าย (ยกเว้นการเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาลู่ทางการลงทุนในต่างประเทศ)

but-300-px


ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าอบรมหลักสูตร TOISC รุ่น 14

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้เข้าอบรมหลักสูตร TOISC รุ่น 15

รายละเอียดติดต่อ :

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

1.กองส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

โทรศัพท์ :  0 2553  8111 ต่อ 6177, 0 2553 8183

โทรสาร : 0 2553 8310

อีเมล : [email protected]

2.สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)

โทรศัพท์  0 2216 1894  ต่อ 125

โทรสาร 0 2216 1898 – 9

 

Activities Information

Activity start :15 June 2018

Activity end :20 July 2018

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

Details

Start:
June 15, 2018 @ 8:00 am
End:
July 20, 2018 @ 5:00 pm
Event Category:

Venue

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.) -ITD
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา10330Thailand + Google Map