Home » Page »

Loading Events

« All Events

  • This event has finished.

Training Topic “เจาะลึก !! การเปิดเสรีภาคการศึกษาตามความตกลงการค้าบริการอาเซียน”

2, June
G1-01

Training Topic “เจาะลึก !! การเปิดเสรีภาคการศึกษาตามความตกลงการค้าบริการอาเซียน”

ปัจจุบันการเปิดเสรีภาคบริการมีความสำคัญอย่างยิ่งในบริบทของการค้าระหว่างประเทศ 2 ระดับ ได้แก่ ระดับพหุภาคี อยู่ภายใต้ความตกลงทั่วไปว่าด้วยการค้าบริการ (General Agreement on Trade in Services : GATS) ขององค์การการค้าโลก หรือที่เรารู้จักกันในนาม WTO (World Trade Organization) ระดับภูมิภาคอาเซียน โดยอยู่ภายใต้ความตกลงการค้าบริการของอาเซียน(ASEAN Framework Agreement on Services : AFAS) ซึ่งมีความสำคัญเป็นอย่างมาก

การเปิดเสรีภาคการศึกษามีรูปแบบการดำเนินการที่สำคัญ 4 รูปแบบ ได้แก่  รูปแบบที่ 1 การบริการข้ามพรมแดน (Cross-border Supply) รูปแบบที่ 2. การบริโภคในต่างประเทศ (Consumption Abroad) รูปแบบที่ 3 การจัดตั้งธุรกิจเพื่อให้บริการ (Commercial Presence) รูปแบบที่ 4 การให้บริการโดยบุคคลธรรมดา (Presence of Natural Person) ซึ่งมีความสำคัญของยิ่งต่อภาคการศึกษาของประเทศไทยโดยผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษา จะต้องมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับรายละเอียดของการเปิดเสรีทางการศึกษาเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาการศึกษาของประเทศเพื่อรองรับการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นต่อไป

วัตถุประสงค์

– เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการเปิดเสรีภาคการศึกษาพร้อมทั้งเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ร่วมกันของผู้บริหาร ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

– เพื่อให้ผู้บริหาร ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษาได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเปิดเสรีภาคการศึกษาว่ามีความสำคัญต่อการกำหนดแนวทางในการพัฒนาการศึกษาของประเทศไทย

– เพื่อนำงานวิจัยที่สถาบันได้จัดทำขึ้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่ เรื่อง“โอกาสเข้าสู่ตลาดธุรกิจการศึกษาในประเทศกัมพูชา สปป.ลาว สหภาพเมียนมา และเวียดนาม”และเรื่อง เขตการค้าเสรีอาเซียน – จีน : ธุรกิจการศึกษา ได้ถูกนำไปใช้ปรับประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรม

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้บริหาร ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาจำนวน 4 ครั้ง ๆ ละ 80 คน รวม 320 คน

เอกสารแนบ

1.กำหนดการ

วันที่จัดกิจกรรมและสถานที่จัดงาน

วันที่  2  มิถุนายน 2560

ณ ห้อง Monet Pissarro ชั้น 4 โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ กรุงเทพมหานคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

นายเพิ่มวิทย์ สุขโสตน์

สำนักจัดการองค์ความรู้

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา

โทรศัพท์:  022161894-7 ต่อ 118

 

Activities Information

Activity start :2 June 2017

Activity end :2 June 2017

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone

Details

Date:
2, June 2017
Event Category:

Venue

โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์
Novotel Bangkok on Siam Square, Siam Square Soi 6, Pathumwan, Rama 1 Rd
กรุงเทพ,Bangkok10330Thailand
+ Google Map