Home » Page

Loading Events
Find Events

Event Views Navigation

Upcoming Events › Seminar

Events List Navigation

September 2019

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐกับเอกชน (Investor – State Dispute Settlement: ISDS)

26 September @ 8:00 am - 28 September @ 5:00 pm
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.) -ITD,
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา10330Thailand
+ Google Map
ICSID RW-01

หลักการและเหตุผล การส่งเสริมการเปิดเสรีและคุ้มครองด้านการลงทุนในภูมิภาคให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้นำประเทศสมาชิกอาเซียนได้ร่วมกันลงนามความตกลงว่าด้วยการลงทุนอาเซียนหรือ ASEAN Comprehensive Investment Agreement (ACIA) มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2012 โดยกรอบ ACIA เป็นความตกลงระหว่างประเทศว่าด้วยการลงทุนที่มีวัตถุประสงค์ส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน ภายใต้ความร่วมมือเป็นสำคัญที่จะสร้างความมั่นใจกับนักลงทุนต่างชาติในภูมิภาค เพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองและขีดความสามารถในการแข่งขันทางตลาดของอาเซียนในเวทีระหว่างประเทศ โดยมีหลักการสำคัญ ได้แก่ การเปิดเสรีการลงทุน การให้ความคุ้มครองการลงทุน การส่งเสริมการลงทุน และการอำนวยความสะดวกด้านการลงทุน เพื่อลดความเลื่อมล้ำในเรื่องกฎหมายการลงทุน อย่างไรก็ตาม ACIA กำหนดพันธกรณีที่ประเทศสมาชิกจะต้องถือปฏิบัติต่อนักลงทุนไว้อย่างเป็นทางการแล้วก็ตาม ซึ่งแต่ละประเทศยังดำเนินเศรษฐกิจการค้าอยู่ภายใต้กรอบข้อบังคับของกฎหมายของประเทศนั้นที่มีระบอบการปกครอง ระบบกฎหมาย ตลอดจนนโยบายด้านเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างกันที่อาจก่อให้เกิดปัญหาด้านการละเมิดพันธกรณีหรือการตีความเนื้อหาของความตกลงที่ไม่ตรงกันได้ เมื่อกรณีเกิดการละเมิดพันธกรณีในสัญญาการลงทุนหรือสนธิสัญญาการลงทุนที่เกี่ยวข้อง (หรือเมื่อเกิด Investor-State Dispute Settlement : ISDS) นักลงทุนมีสิทธิฟ้องฝ่ายรัฐ โดยใช้กลไกการระงับข้อพิพาทแทนการใช้กระบวนการยุติธรรมที่เน้นการระบบศาลตัดสิน ในการระงับข้อพิพาทที่ใช้ดำเนินการขั้นเบื้องต้นในกรอบ ICSID ได้แก่ กระบวนการระงับข้อพิพาททางเลือก (Alternative Dispute Resolutions) ที่ประกอบด้วย การประนอมข้อพิพาท (Conciliation) การไกล่เกลี่ย (Mediation) และการเจรจาปรึกษาหารือ (Consultation) (ซึ่งเป็นการระงับข้อพิพาทโดยสันติวิธีและมิตรต่อกันมากกว่าการระงับข้อพิพาทโดยองค์กรตุลาการ) ดังนั้น ACIA ได้มีการกำหนดให้นำ ICSID และ UNCITRAL เป็นกรอบและแนวทางเพื่อจัดการประเด็นที่เกี่ยวข้องกับคดี ISDS ที่มี ICSID Additional Facility และ UNCITRAL Arbitration Rules ใช้เป็นแนวทางหลัก ทั้งนี้ เพื่อลดความซ้ำซ้อนของการตีความด้านกฎหมายและมาตรฐานของกฎหมายการป้องกันการลงทุนที่มีความหลากหลายในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน อาทิเช่น ประเทศเมียนมาร์ไม่มีกฎหมายรองรับสำหรับ ทรัพยสินที่ครอบครองโดยต่างชาติ ในขณะที่ประเทศสิงค์โปร์มีกฎหมาย (ภายใต้พระราชบัญญัติ) ด้านการลงทุนในประเทศฉบับเดียวที่ไม่ต้องอาศัยกฎหมายต่างด้าวเพิ่มเติมเหมือนประเทศไทย เป็นต้น…

Find out more »

งานสัมมนาวิชาการ “รายงานการค้าและการพัฒนา ประจำปี 2562” (UNCTAD’s Trade and Development Report 2019)

26 September @ 8:00 am - 28 September @ 5:00 pm
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.) -ITD,
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา10330Thailand
+ Google Map
BANNER TDR2019-01

หลักการและเหตุผล ที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา หรืออังค์ถัด (United Nations Conference on Trade and Development หรือ UNCTAD) มีสถานะเป็นองค์การชำนาญพิเศษภายใต้สหประชาชาติที่มีเป้าหมายในการเพิ่มโอกาสทางการค้า การลงทุน และการพัฒนาของประเทศกำลังพัฒนา (Developing Countries) และประเทศด้อยพัฒนา (LLDC : Least developing countries) เพื่อช่วยเหลือประเทศเหล่านั้นให้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจโลกบนพื้นฐานของความเท่าเทียม ตลอดจนเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ และได้รับมอบหมายจากสหประชาชาติให้เป็นหน่วยงานหลักด้านการวิเคราะห์ระบบเศรษฐกิจมหภาคของโลก ด้วยเหตุนี้ที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (United Nations Conference on Trade and Development หรือ UNCTAD) จึงได้จัดทำ “รายงานการค้าและการพัฒนา” (Trade and Development Report หรือ TDR) ขึ้น เพื่อนำเสนอผลการวิเคราะห์ แนวโน้มทางเศรษฐกิจ และประเด็นนโยบายด้านการค้าและการพัฒนาที่ทั่วโลกกำลังสนใจ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศต่าง ๆ นำไปพิจารณาประกอบเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายการค้าของประเทศ โดยจัดทำเป็นประจำทุกปี และมีการเผยแพร่รายงานพร้อมกันทั่วโลก ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2524 โดยในปี พ.ศ. 2562 นี้ UNCTAD ได้กำหนดให้มีการจัดงานเผยแพร่ผลงานวิจัยดังกล่าวทั่วโลก ในวันที่ 25 กันยายน 2562 ตามเวลาท้องถิ่นของนครเจนีวา (5 pm. GMT) ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

วัตถุประสงค์ 1) เพื่อชี้แจงผลจากรายงาน UNCTAD’s Trade and Development Report…

Find out more »
+ Export Listed Events