Home » Page

Loading Events
Find Events

Event Views Navigation

Upcoming Events › Seminar

Events List Navigation

September 2017

ITD Research Forum 2017 : ร่วมขับเคลื่อนนโยบายการค้าและการพัฒนาสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน

20 September - 21 September
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์,
60 New Rachadapisek Road, Klongtoey
กรุงเทพฯ,10110Thailand
+ Google Map
RF2017-01

                    ในปีงบประมาณ 2560 สถาบันได้ดำเนินการศึกษาวิจัยภายใต้แนวคิดการเสนอกรอบเชิงนโยบายและแนวทางเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมบทบาทภาคการค้าระหว่างประเทศและภาคการเงินให้เป็นเครื่องมือขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยและประเทศในภูมิภาคเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนร่วมกัน โดยได้ดำเนินการศึกษาวิจัย 4 โครงการ ประกอบด้วย (1) การศึกษาวิเคราะห์บทบาทภาคการเงินเพื่อสนับสนุนเป้าหมายพัฒนาที่ยั่งยืนในอาเซียน (2) การพัฒนา การค้าระหว่างประเทศเพื่อขับเคลื่อนประเทศกำลังพัฒนาสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน กรณีศึกษากลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง (3) การวิเคราะห์ผลกระทบและการใช้ประโยชน์ความตกลงและกรอบความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศในประชาคมอาเซียน และ (4) การพัฒนากลไกเชิงสถาบันของประเทศไทยเพื่อรองรับพันธกรณีตามความตกลงการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ ทั้งนี้ เพื่อนำเสนอผลการศึกษาวิจัยดังกล่าว สถาบันจึงได้กำหนดจัดงานสัมมนาเผยแพร่ผลการศึกษาวิจัยและมีการอภิปรายของผู้ทรงคุณวุฒิในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัย

วัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอผลการศึกษาวิจัย 4 โครงการ และมีการอภิปรายของผู้ทรงคุณวุฒิในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัย

กลุ่มเป้าหมาย : เจ้าหน้าที่ภาครัฐและภาคเอกชน นักวิชาการ ประชาชนทั่วไป จำนวนประมาณ 180 คนต่อวัน

เอกสารแนบ

1.กำหนดการ วันที่ 20 กันยายน 2560 2.กำหนดการ วันที่ 21 กันยายน 2560

วันที่จัดกิจกรรมและสถานที่จัดงาน : วันที่ 20 – 21 กันยายน 2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ โทรสารหมายเลข 0 2216 1898 – 9 หรือแจ้งลงทะเบียนได้ทาง itd_researchforum@itd.or.th  ภายในวันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2560

เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงาน

Find out more »
+ Export Listed Events