Home » Page

Loading Events
Find Events

Event Views Navigation

Upcoming Events › Meeting & Training

Events List Navigation

March 2018

การลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง [กรุงเทพ]

22 March @ 8:00 am - 23 March @ 5:00 pm
โรงแรมอโนมา กรุงเทพมหานคร,
99 ถนน ราชดำริ แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน
กรุงเทพมหานคร,10330Thailand
+ Google Map
TEA1-01

หลักการและเหตุผล

การลงทุนถือเป็นปัจจัยสำคัญอันหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของอารยประเทศ เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่จะนำไปสู่การขยายตัวของการผลิต การจ้างงาน การถ่ายทอดเทคโนโลยี การสร้างนวัตกรรม และการเพิ่มขึ้นของมูลค่าทางการค้า ดังนั้น ประเทศต่างๆ จำเป็นต้องส่งเสริมการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาคที่ดีและกำหนดนโยบายการลงทุนที่เกื้อหนุนให้เกิดพัฒนาการทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว อย่างไรก็ตามหลายประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นได้เริ่มหันมาให้ความสนใจกับคุณภาพของกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากขึ้น โดยประเด็นสำคัญที่กลายเป็นมิติใหม่ของการลงทุนของประเทศต่างๆ ในปัจจุบันซึ่งเป็นประเด็นเชิงนโยบายในระดับประเทศที่เชื่อมโยงกับการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งในบริบทของอาเซียนในแต่ละประเทศจะนำไปพิจารณาในรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น การเจรจาและจัดทำความตกลงด้านการลงทุนระหว่างประเทศ (International Investment Agreement: IIAs) การเสริมสร้างสมรรถนะแก่บุคลากรด้านนโยบายการลงทุนระหว่างประเทศ (Capacity Building on Investment Policy) และการส่งเสริมการลงทุนในสาขาเป้าหมาย (Investment Promotion of Target Sectors) ที่จะส่งผลต่อการขับเคลื่อนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของแต่ละประเทศ ซึ่งต่างเป็นประเด็นการพัฒนาที่มีนัยสำคัญเพื่อจะผลักดันให้เกิดการพัฒนาประเทศและภูมิภาคในองค์รวมที่ยั่งยืนในระยะยาวต่อไป

การลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จึงเป็นกระแสการพัฒนาแนวใหม่ที่ย่อมส่งผลต่อวิวัฒนาการของนโยบายการพัฒนาและการลงทุนของประเทศต่างๆ ในระยะต่อไป และที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (United Nations Conference on Trade and Development: UNCTAD) ได้ดำเนินการพัฒนาและจัดทำรายงานเกี่ยวกับกรอบนโยบายการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Investment Policy Framework for Sustainable Development: IPFSD) อันสะท้อนถึงการให้ความสำคัญและต้องการผลักดันแนวทางดังกล่าวกับอารยประเทศเป็นการนำร่องเบื้องต้นไว้แล้ว ซึ่งแนวทางดังกล่าวจึงควรนำมาปรับประยุกต์กับประเทศในภูมิภาคอาเซียนมากขึ้นเพื่อจะสามารถยกระดับการพัฒนาไปสู่ระดับที่สูงขึ้นในอนาคต อันนำไปสู่การยกระดับประสิทธิภาพของก้าวย่างการพัฒนาของภูมิภาคที่มุ่งสู่ความยั่งยืนในทุกมิติของการพัฒนา รวมถึงความมั่นคงและความเข้มแข็งของภูมิภาคในระยะยาวต่อไป

สถาบันฯ จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นที่จะนำองค์ความรู้จากงานวิจัยเรื่อง “การประเมินนโยบายการลงทุนของประเทศสมาชิกอาเซียนตามกรอบนโยบายการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Investment Policy Framework for Sustainable Development UNCTAD) และเรื่อง “การวิเคราะห์บทบาทภาคการเงิน

เพื่อสนับสนุนเป้าหมายพัฒนาที่ยั่งยืนในอาเซียน) มาพัฒนาจัดทำเป็นหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อนำไปสู่แนวปฏิบัติการ การส่งเสริมศักยภาพการพัฒนาการลงทุนและสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงต่อไป

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจของแนวกรอบนโยบายการลงทุนกับการเชื่อมโยงของกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทของแต่ละประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถนำความรู้ แนวปฏิบัติของกรอบนโยบายการลงทุนไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานในทุกภาคส่วนในการสนับสนุนนโยบายการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อนำงานวิจัยที่สถาบันได้จัดทำขึ้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่…

Find out more »
April 2018

การค้าระหว่างประเทศสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง [เชียงใหม่]

tea 2-01

หลักการและเหตุผล

การลงทุนถือเป็นปัจจัยสำคัญอันหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของอารยประเทศ เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่จะนำไปสู่การขยายตัวของการผลิต การจ้างงาน การถ่ายทอดเทคโนโลยี การสร้างนวัตกรรม และการเพิ่มขึ้นของมูลค่าทางการค้า ดังนั้น ประเทศต่างๆ จำเป็นต้องส่งเสริมการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาคที่ดีและกำหนดนโยบายการลงทุนที่เกื้อหนุนให้เกิดพัฒนาการทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว อย่างไรก็ตามหลายประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นได้เริ่มหันมาให้ความสนใจกับคุณภาพของกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากขึ้น โดยประเด็นสำคัญที่กลายเป็นมิติใหม่ของการลงทุนของประเทศต่างๆ ในปัจจุบันซึ่งเป็นประเด็นเชิงนโยบายในระดับประเทศที่เชื่อมโยงกับการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งในบริบทของอาเซียนในแต่ละประเทศจะนำไปพิจารณาในรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น การเจรจาและจัดทำความตกลงด้านการลงทุนระหว่างประเทศ (International Investment Agreement: IIAs) การเสริมสร้างสมรรถนะแก่บุคลากรด้านนโยบายการลงทุนระหว่างประเทศ (Capacity Building on Investment Policy) และการส่งเสริมการลงทุนในสาขาเป้าหมาย (Investment Promotion of Target Sectors) ที่จะส่งผลต่อการขับเคลื่อนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของแต่ละประเทศ ซึ่งต่างเป็นประเด็นการพัฒนาที่มีนัยสำคัญเพื่อจะผลักดันให้เกิดการพัฒนาประเทศและภูมิภาคในองค์รวมที่ยั่งยืนในระยะยาวต่อไป

การลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จึงเป็นกระแสการพัฒนาแนวใหม่ที่ย่อมส่งผลต่อวิวัฒนาการของนโยบายการพัฒนาและการลงทุนของประเทศต่างๆ ในระยะต่อไป และที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (United Nations Conference on Trade and Development: UNCTAD) ได้ดำเนินการพัฒนาและจัดทำรายงานเกี่ยวกับกรอบนโยบายการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Investment Policy Framework for Sustainable Development: IPFSD) อันสะท้อนถึงการให้ความสำคัญและต้องการผลักดันแนวทางดังกล่าวกับอารยประเทศเป็นการนำร่องเบื้องต้นไว้แล้ว ซึ่งแนวทางดังกล่าวจึงควรนำมาปรับประยุกต์กับประเทศในภูมิภาคอาเซียนมากขึ้นเพื่อจะสามารถยกระดับการพัฒนาไปสู่ระดับที่สูงขึ้นในอนาคต อันนำไปสู่การยกระดับประสิทธิภาพของก้าวย่างการพัฒนาของภูมิภาคที่มุ่งสู่ความยั่งยืนในทุกมิติของการพัฒนา รวมถึงความมั่นคงและความเข้มแข็งของภูมิภาคในระยะยาวต่อไป

สถาบันฯ จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นที่จะนำองค์ความรู้จากงานวิจัยเรื่อง “การประเมินนโยบายการลงทุนของประเทศสมาชิกอาเซียนตามกรอบนโยบายการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Investment Policy Framework for Sustainable Development UNCTAD) และเรื่อง “การวิเคราะห์บทบาทภาคการเงิน

เพื่อสนับสนุนเป้าหมายพัฒนาที่ยั่งยืนในอาเซียน) มาพัฒนาจัดทำเป็นหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อนำไปสู่แนวปฏิบัติการ การส่งเสริมศักยภาพการพัฒนาการลงทุนและสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงต่อไป

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจของแนวกรอบนโยบายการลงทุนกับการเชื่อมโยงของกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทของแต่ละประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถนำความรู้ แนวปฏิบัติของกรอบนโยบายการลงทุนไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานในทุกภาคส่วนในการสนับสนุนนโยบายการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อนำงานวิจัยที่สถาบันได้จัดทำขึ้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่…

Find out more »

การลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง [เชียงใหม่]

TEA12-01

หลักการและเหตุผล

การลงทุนถือเป็นปัจจัยสำคัญอันหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของอารยประเทศ เนื่องจากเป็นกิจกรรมที่จะนำไปสู่การขยายตัวของการผลิต การจ้างงาน การถ่ายทอดเทคโนโลยี การสร้างนวัตกรรม และการเพิ่มขึ้นของมูลค่าทางการค้า ดังนั้น ประเทศต่างๆ จำเป็นต้องส่งเสริมการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจมหภาคที่ดีและกำหนดนโยบายการลงทุนที่เกื้อหนุนให้เกิดพัฒนาการทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว อย่างไรก็ตามหลายประเทศที่มีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นได้เริ่มหันมาให้ความสนใจกับคุณภาพของกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากขึ้น โดยประเด็นสำคัญที่กลายเป็นมิติใหม่ของการลงทุนของประเทศต่างๆ ในปัจจุบันซึ่งเป็นประเด็นเชิงนโยบายในระดับประเทศที่เชื่อมโยงกับการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งในบริบทของอาเซียนในแต่ละประเทศจะนำไปพิจารณาในรายละเอียดเพิ่มเติม เช่น การเจรจาและจัดทำความตกลงด้านการลงทุนระหว่างประเทศ (International Investment Agreement: IIAs) การเสริมสร้างสมรรถนะแก่บุคลากรด้านนโยบายการลงทุนระหว่างประเทศ (Capacity Building on Investment Policy) และการส่งเสริมการลงทุนในสาขาเป้าหมาย (Investment Promotion of Target Sectors) ที่จะส่งผลต่อการขับเคลื่อนวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของแต่ละประเทศ ซึ่งต่างเป็นประเด็นการพัฒนาที่มีนัยสำคัญเพื่อจะผลักดันให้เกิดการพัฒนาประเทศและภูมิภาคในองค์รวมที่ยั่งยืนในระยะยาวต่อไป

การลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน จึงเป็นกระแสการพัฒนาแนวใหม่ที่ย่อมส่งผลต่อวิวัฒนาการของนโยบายการพัฒนาและการลงทุนของประเทศต่างๆ ในระยะต่อไป และที่ประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการค้าและการพัฒนา (United Nations Conference on Trade and Development: UNCTAD) ได้ดำเนินการพัฒนาและจัดทำรายงานเกี่ยวกับกรอบนโยบายการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Investment Policy Framework for Sustainable Development: IPFSD) อันสะท้อนถึงการให้ความสำคัญและต้องการผลักดันแนวทางดังกล่าวกับอารยประเทศเป็นการนำร่องเบื้องต้นไว้แล้ว ซึ่งแนวทางดังกล่าวจึงควรนำมาปรับประยุกต์กับประเทศในภูมิภาคอาเซียนมากขึ้นเพื่อจะสามารถยกระดับการพัฒนาไปสู่ระดับที่สูงขึ้นในอนาคต อันนำไปสู่การยกระดับประสิทธิภาพของก้าวย่างการพัฒนาของภูมิภาคที่มุ่งสู่ความยั่งยืนในทุกมิติของการพัฒนา รวมถึงความมั่นคงและความเข้มแข็งของภูมิภาคในระยะยาวต่อไป

สถาบันฯ จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญและความจำเป็นที่จะนำองค์ความรู้จากงานวิจัยเรื่อง “การประเมินนโยบายการลงทุนของประเทศสมาชิกอาเซียนตามกรอบนโยบายการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Investment Policy Framework for Sustainable Development UNCTAD) และเรื่อง “การวิเคราะห์บทบาทภาคการเงิน

เพื่อสนับสนุนเป้าหมายพัฒนาที่ยั่งยืนในอาเซียน) มาพัฒนาจัดทำเป็นหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อนำไปสู่แนวปฏิบัติการ การส่งเสริมศักยภาพการพัฒนาการลงทุนและสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงต่อไป

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจของแนวกรอบนโยบายการลงทุนกับการเชื่อมโยงของกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทของแต่ละประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมสามารถนำความรู้ แนวปฏิบัติของกรอบนโยบายการลงทุนไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานในทุกภาคส่วนในการสนับสนุนนโยบายการลงทุนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อนำงานวิจัยที่สถาบันได้จัดทำขึ้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม ได้แก่…

Find out more »
+ Export Listed Events