Home » Page

Loading Events
Find Events

Event Views Navigation

Upcoming Events › Meeting & Training

Events List Navigation

December 2018

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างผู้ประกอบการเยาวชนเพื่อการค้าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” (กาญจนบุรี)

13 December @ 8:00 am - 5:00 pm
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.) -ITD,
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา10330Thailand
+ Google Map
Banner[Human]-01

หลักการและเหตุผล

จากยุทธศาสตร์ชาติ 20 (พ.ศ. 2561 -2580) ตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะต้องนําไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายในช่วงระยะเวลาดังกล่าว และหนึ่งในยุทธศาสตร์ชาติที่ว่าด้วยยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ (1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้า นํามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ (2) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติต่างๆ และ (3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต ซึ่งนำไปสู่ยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์ในการให้ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางการค้า โดยส่งเสริมการสร้างมูลค่าด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี และเศรษฐกิจภาคการค้าและบริการ

ประกอบกับ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ได้มีผลงานวิจัยในปี 2561  เรื่อง “นโยบายและกลยุทธ์การพัฒนาเยาวชนตามกรอบนโยบายความเป็นผู้ประกอบการของ UNCTAD” โดยมุ่งสนับสนุนผู้กำหนดนโยบายในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา และประเทศที่มีเศรษฐกิจในช่วงเปลี่ยนผ่าน ในการออกแบบนโยบายและแผนงาน รวมถึงจัดตั้งสถาบันที่จะผลักดันการแสดงและการใช้ศักยภาพของผู้ประกอบการของเยาวชน อันจะนำไปสู่การวางพื้นฐานสำหรับการสร้างงานโดยอาศัยการพัฒนาการขยายตัว และการเจริญเติบโตของวิสาหกิจที่มีเยาวชนเป็นแกนสำคัญ ซึ่งล้วนมีความสำคัญเป็นลำดับแรกภายใต้กรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยได้อ้างอิงถึงกรอบนโยบายด้านความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship Policy Framework: EPF) และได้นำเสนอพื้นที่ทางนโยบาย (Policy Areas) ใน 6 มิติสำคัญที่สามารถดำเนินการและสร้างผลกระทบโดยตรงกับเยาวชนได้ ประกอบด้วย 1) การกำหนดกลยุทธ์ระดับชาติด้านความเป็นผู้ประกอบการ 2) การสร้างสมดุลของสภาพแวดล้อมทางกฎระเบียบ 3) การยกระดับการศึกษาด้านความเป็นผู้ประกอบการและการพัฒนาทักษะ 4) การอำนวยความสะดวกด้านการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและนวัตกรรม 5) การปรับปรุงการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 6) การส่งเสริมความตระหนักและการสร้างเครือข่าย โดยนโยบายในทุกมิติจะต้องมีการบริหารจัดการในองค์รวมไปพร้อมกัน ซึ่งจากผลงานวิจัยในบริบทของประเทศไทยพบว่า ข้อเสนอแนะที่สำคัญอันหนึ่ง คือการเพิ่มองค์ความรู้ในการประกอบการด้านกระบวนการทางความคิดด้านการค้าและการพัฒนาให้แก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่

Find out more »

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างผู้ประกอบการเยาวชนเพื่อการค้าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” (เชียงราย)

17 December @ 8:00 am - 5:00 pm
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.) -ITD,
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา10330Thailand
+ Google Map
Banner[Human]-02

หลักการและเหตุผล

จากยุทธศาสตร์ชาติ 20 (พ.ศ. 2561 -2580) ตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะต้องนําไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายในช่วงระยะเวลาดังกล่าว และหนึ่งในยุทธศาสตร์ชาติที่ว่าด้วยยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ (1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้า นํามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ (2) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติต่างๆ และ (3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต ซึ่งนำไปสู่ยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์ในการให้ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางการค้า โดยส่งเสริมการสร้างมูลค่าด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี และเศรษฐกิจภาคการค้าและบริการ

ประกอบกับ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ได้มีผลงานวิจัยในปี 2561  เรื่อง “นโยบายและกลยุทธ์การพัฒนาเยาวชนตามกรอบนโยบายความเป็นผู้ประกอบการของ UNCTAD” โดยมุ่งสนับสนุนผู้กำหนดนโยบายในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา และประเทศที่มีเศรษฐกิจในช่วงเปลี่ยนผ่าน ในการออกแบบนโยบายและแผนงาน รวมถึงจัดตั้งสถาบันที่จะผลักดันการแสดงและการใช้ศักยภาพของผู้ประกอบการของเยาวชน อันจะนำไปสู่การวางพื้นฐานสำหรับการสร้างงานโดยอาศัยการพัฒนาการขยายตัว และการเจริญเติบโตของวิสาหกิจที่มีเยาวชนเป็นแกนสำคัญ ซึ่งล้วนมีความสำคัญเป็นลำดับแรกภายใต้กรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยได้อ้างอิงถึงกรอบนโยบายด้านความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship Policy Framework: EPF) และได้นำเสนอพื้นที่ทางนโยบาย (Policy Areas) ใน 6 มิติสำคัญที่สามารถดำเนินการและสร้างผลกระทบโดยตรงกับเยาวชนได้ ประกอบด้วย 1) การกำหนดกลยุทธ์ระดับชาติด้านความเป็นผู้ประกอบการ 2) การสร้างสมดุลของสภาพแวดล้อมทางกฎระเบียบ 3) การยกระดับการศึกษาด้านความเป็นผู้ประกอบการและการพัฒนาทักษะ 4) การอำนวยความสะดวกด้านการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและนวัตกรรม 5) การปรับปรุงการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 6) การส่งเสริมความตระหนักและการสร้างเครือข่าย โดยนโยบายในทุกมิติจะต้องมีการบริหารจัดการในองค์รวมไปพร้อมกัน…

Find out more »

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างผู้ประกอบการเยาวชนเพื่อการค้าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” (สงขลา)

19 December @ 8:00 am - 5:00 pm
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.) -ITD,
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา10330Thailand
+ Google Map
Banner[Human]-04

หลักการและเหตุผล

จากยุทธศาสตร์ชาติ 20 (พ.ศ. 2561 -2580) ตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะต้องนําไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายในช่วงระยะเวลาดังกล่าว และหนึ่งในยุทธศาสตร์ชาติที่ว่าด้วยยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ (1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้า นํามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ (2) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติต่างๆ และ (3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต ซึ่งนำไปสู่ยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์ในการให้ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางการค้า โดยส่งเสริมการสร้างมูลค่าด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี และเศรษฐกิจภาคการค้าและบริการ

ประกอบกับ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ได้มีผลงานวิจัยในปี 2561  เรื่อง “นโยบายและกลยุทธ์การพัฒนาเยาวชนตามกรอบนโยบายความเป็นผู้ประกอบการของ UNCTAD” โดยมุ่งสนับสนุนผู้กำหนดนโยบายในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา และประเทศที่มีเศรษฐกิจในช่วงเปลี่ยนผ่าน ในการออกแบบนโยบายและแผนงาน รวมถึงจัดตั้งสถาบันที่จะผลักดันการแสดงและการใช้ศักยภาพของผู้ประกอบการของเยาวชน อันจะนำไปสู่การวางพื้นฐานสำหรับการสร้างงานโดยอาศัยการพัฒนาการขยายตัว และการเจริญเติบโตของวิสาหกิจที่มีเยาวชนเป็นแกนสำคัญ ซึ่งล้วนมีความสำคัญเป็นลำดับแรกภายใต้กรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยได้อ้างอิงถึงกรอบนโยบายด้านความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship Policy Framework: EPF) และได้นำเสนอพื้นที่ทางนโยบาย (Policy Areas) ใน 6 มิติสำคัญที่สามารถดำเนินการและสร้างผลกระทบโดยตรงกับเยาวชนได้ ประกอบด้วย 1) การกำหนดกลยุทธ์ระดับชาติด้านความเป็นผู้ประกอบการ 2) การสร้างสมดุลของสภาพแวดล้อมทางกฎระเบียบ 3) การยกระดับการศึกษาด้านความเป็นผู้ประกอบการและการพัฒนาทักษะ 4) การอำนวยความสะดวกด้านการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและนวัตกรรม 5) การปรับปรุงการเข้าถึงแหล่งเงินทุน 6) การส่งเสริมความตระหนักและการสร้างเครือข่าย โดยนโยบายในทุกมิติจะต้องมีการบริหารจัดการในองค์รวมไปพร้อมกัน ซึ่งจากผลงานวิจัยในบริบทของประเทศไทยพบว่า ข้อเสนอแนะที่สำคัญอันหนึ่ง คือการเพิ่มองค์ความรู้ในการประกอบการด้านกระบวนการทางความคิดด้านการค้าและการพัฒนาให้แก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่

Find out more »

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างผู้ประกอบการเยาวชนเพื่อการค้าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” (หนองคาย)

21 December @ 8:00 am - 5:00 pm
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.) -ITD,
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา10330Thailand
+ Google Map
Banner[Human]-03

หลักการและเหตุผล

จากยุทธศาสตร์ชาติ 20 (พ.ศ. 2561 -2580) ตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งจะต้องนําไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายในช่วงระยะเวลาดังกล่าว และหนึ่งในยุทธศาสตร์ชาติที่ว่าด้วยยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพื้นฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ (1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้า นํามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ (2) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติต่างๆ และ (3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต ซึ่งนำไปสู่ยุทธศาสตร์กระทรวงพาณิชย์ในการให้ยกระดับความสามารถในการแข่งขันทางการค้า โดยส่งเสริมการสร้างมูลค่าด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี และเศรษฐกิจภาคการค้าและบริการ

ประกอบกับ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ได้มีผลงานวิจัยในปี 2561  เรื่อง “นโยบายและกลยุทธ์การพัฒนาเยาวชนตามกรอบนโยบายความเป็นผู้ประกอบการของ UNCTAD” โดยมุ่งสนับสนุนผู้กำหนดนโยบายในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนา และประเทศที่มีเศรษฐกิจในช่วงเปลี่ยนผ่าน ในการออกแบบนโยบายและแผนงาน รวมถึงจัดตั้งสถาบันที่จะผลักดันการแสดงและการใช้ศักยภาพของผู้ประกอบการของเยาวชน อันจะนำไปสู่การวางพื้นฐานสำหรับการสร้างงานโดยอาศัยการพัฒนาการขยายตัว และการเจริญเติบโตของวิสาหกิจที่มีเยาวชนเป็นแกนสำคัญ ซึ่งล้วนมีความสำคัญเป็นลำดับแรกภายใต้กรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยได้อ้างอิงถึงกรอบนโยบายด้านความเป็นผู้ประกอบการ (Entrepreneurship Policy Framework: EPF) และได้นำเสนอพื้นที่ทางนโยบาย (Policy Areas) ใน 6 มิติสำคัญที่สามารถดำเนินการและสร้างผลกระทบโดยตรงกับเยาวชนได้ ประกอบด้วย 1) การกำหนดกลยุทธ์ระดับชาติด้านความเป็นผู้ประกอบการ 2) การสร้างสมดุลของสภาพแวดล้อมทางกฎระเบียบ 3) การยกระดับการศึกษาด้านความเป็นผู้ประกอบการและการพัฒนาทักษะ 4) การอำนวยความสะดวกด้านการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและนวัตกรรม 5) การปรับปรุงการเข้าถึงแหล่งเงินทุน…

Find out more »
+ Export Listed Events