Home » Page

Loading Events
Find Events

Event Views Navigation

Upcoming Events › Meeting & Training

Events List Navigation

June 2020

การอบรม หลักสูตร “กฎหมำยกับกำรคุ้มครองสิทธิแรงงำนในภำคธุรกิจ” หลักสูตรออนไลน์ (Online Training)

26 June @ 9:00 am - 30 July @ 5:00 pm
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.) -ITD,
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา10330Thailand
+ Google Map
Banner

การฝึกอบรมออนไลน์ (ระบบ E-Learning)

หลักสูตร “กฎหมายกับการคุ้มครองสิทธิแรงงานในภาคธุรกิจ”

ภายใต้โครงการพัฒนาบุคลากรเรื่องกฎหมายเศรษฐกิจและการค้าระหว่างประเทศ ในโลกเศรษฐกิจยุคใหม่

 

หลักการและเหตุผลตามที่สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับทางสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการพัฒนา โดยสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมทางวิชาการ การพัฒนาบุคลากร และกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน เพื่อให้สามารถนำองค์ความรู้ทางด้านธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน ที่เกี่ยวข้องกับการค้าและการพัฒนาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ตามอำนาจหน้าที่ของแต่ละหน่วยงาน นั้นเพื่อให้สอดคล้องกับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการดังกล่าว ในปีงบประมาณ 2563 สำนักพัฒนาขีดความสามารถทางการค้าและการพัฒนา มีแผนจัดกิจกรรมทางวิชาการในมิติที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิแรงงาน เนื่องจากแรงงานเป็นปัจจัยสำคัญของภาคการผลิต การค้า การลงทุน ดังนั้น การส่งเสริม คุ้มครอง และยกระดับมาตรฐานทางด้านแรงงาน จะเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีทางการค้า และช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ

ทุกวันนี้การดำเนินธุรกิจ การค้า การลงทุน อาจสร้างผลกระทบในด้านลบต่อผู้ใช้แรงงาน โดยเฉพาะแรงงานที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรม จากการที่องค์กรธุรกิจต่างๆ  มุ่งดำเนินการแต่เพียงแสวงหาผลประโยชน์หรือผลกำไรของตนเองโดยไม่ได้คำนึงถึงสิทธิของผู้ใช้แรงงาน ทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมา เช่น ปัญหาการเอารัดเอาเปรียบต่อผู้ใช้แรงงาน ปัญหาการเลือกปฏิบัติ ปัญหาแรงงานบังคับ ปัญหาการค้ามนุษย์ เป็นต้น นอกจากนี้ การที่เศรษฐกิจของประเทศไทยได้เติบโตไปตามเศรษฐกิจโลก ทำให้มีแรงงานข้ามชาติจากประเทศเพื่อนบ้าน เดินทางเข้ามาทำงานในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก และในอนาคตมีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ผลที่ตามมาคือแรงงานเหล่านี้ไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายแรงงานของไทย ซึ่งอาจทำให้ถูกเอารัดเอาเปรียบจากนายจ้างได้  ประกอบกับประเทศที่พัฒนาแล้ว มักให้ความสำคัญและนำเรื่องการคุ้มครองสิทธิแรงงานมาใช้เป็นมาตรฐานในการนำเข้าสินค้า ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือการที่สหรัฐอเมริกาใช้เป็นข้ออ้างในการยกเลิกสิทธิประโยชน์ทางด้านศุลกากรในการนำเข้าสินค้าบางประเภทจากไทย เนื่องจากปัญหาการใช้แรงงานของไทยบางเรื่องไม่สอดคล้องตามหลักมาตรฐานแรงงานสากล นอกจากนี้ การคุ้มครองและเคารพสิทธิแรงงานยังถือเป็นการเคารพหลักสิทธิมนุษยชนที่ประเทศพัฒนาแล้วให้การยอมรับ ดังนั้น การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิแรงงานจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่ง เพราะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในด้านการค้า การลงทุน ยกระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และรักษาความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ด้วยเหตุนี้ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ได้ออกแบบการอบรม หลักสูตร “กฎหมายกับการคุ้มครองสิทธิแรงงานในภาคธุรกิจ” ให้กับข้าราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในด้านแรงงาน โดยนำองค์ความรู้จากงานวิจัยของสถาบันฯ เรื่อง การพัฒนานโยบายการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติภายใต้ประชาคมอาเซียนเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมไทยมาประยุกต์ใช้ในการจัดทำเนื้อหาสาระของการฝึกอบรม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสถานการณ์การละเมิดสิทธิแรงงานในประเทศไทยและกลุ่มแรงงานที่ถูกละเมิด เช่น แรงงานเด็ก แรงงานสตรี…

Find out more »
July 2020

ค่ายอบรมเข้มข้น “BOOST” Camp “การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ความเป็น Born Global” (ครั้งที่ 1)

20 July @ 8:00 am - 24 July @ 5:00 pm
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.) -ITD,
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา10330Thailand
+ Google Map
Born-Global-Banner-1

สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ให้ความสําคัญกับการสนับสนุนให้ ผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) โดยการดําเนินงานแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การวางนโยบายความร่วมมือระหว่างประเทศที่ สสว. ได้ดําเนินการ ร่วมกับประเทศอาเซียนภายใต้กรอบของคณะกรรมการอาเซียนด้านวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และราย ย่อย (ASEAN Coordinating Committee on MSME: ACCASHIE) และการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs และ โครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็นในประเทศ

โดยที่ ในการดําเนินการระหว่างประเทศร่วมกับคณะกรรมการอาเซียนด้านวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาด ย่อม และรายย่อย (ASEAN Coordinating Committee on MSMME: ACCMSME) นั้น อาเซียนได้ระบุว่าแต่ละ ประเทศอาเซียนจะต้องพัฒนากลไกในการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ในการออกสู่ตลาดต่างประเทศให้มี ประสิทธิภาพมากขึ้น ในปี 2561 – 2562 สสว. จึงได้ริเริ่มจัดทํา Born Global Business Model สําหรับ ผู้ประกอบการเพื่อเป็นแนวทางในการสรรหาช่องทางที่เหมาะสมในการออกสู่ตลาดต่างประเทศ (Entry Modes) ภายใต้ปัจจัยและทรัพยากรที่ผู้ประกอบการแต่ละรายมี ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวเป็นแนวทางการ ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ MSMEs ของอาเซียนที่สอดคล้องตามแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการ พัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของอาเซียนปี 2559 – 2568 (ASEAN Strategic Action Plan for the SME Development 2016-2025) ในด้านการจัดทํายุทธศาสตร์นําร่องสําหรับ SMEs…

Find out more »
August 2020

ค่ายอบรมเข้มข้น “BOOST” Camp “การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ความเป็น Born Global” (ครั้งที่ 2)

3 August @ 8:00 am - 7 August @ 5:00 pm
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.) -ITD,
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา10330Thailand
+ Google Map
Born-Global-Banner-2

สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ให้ความสําคัญกับการสนับสนุนให้ ผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) โดยการดําเนินงานแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การวางนโยบายความร่วมมือระหว่างประเทศที่ สสว. ได้ดําเนินการ ร่วมกับประเทศอาเซียนภายใต้กรอบของคณะกรรมการอาเซียนด้านวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และราย ย่อย (ASEAN Coordinating Committee on MSME: ACCASHIE) และการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs และ โครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็นในประเทศ

โดยที่ ในการดําเนินการระหว่างประเทศร่วมกับคณะกรรมการอาเซียนด้านวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาด ย่อม และรายย่อย (ASEAN Coordinating Committee on MSMME: ACCMSME) นั้น อาเซียนได้ระบุว่าแต่ละ ประเทศอาเซียนจะต้องพัฒนากลไกในการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ในการออกสู่ตลาดต่างประเทศให้มี ประสิทธิภาพมากขึ้น ในปี 2561 – 2562 สสว. จึงได้ริเริ่มจัดทํา Born Global Business Model สําหรับ ผู้ประกอบการเพื่อเป็นแนวทางในการสรรหาช่องทางที่เหมาะสมในการออกสู่ตลาดต่างประเทศ (Entry Modes) ภายใต้ปัจจัยและทรัพยากรที่ผู้ประกอบการแต่ละรายมี ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวเป็นแนวทางการ ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ MSMEs ของอาเซียนที่สอดคล้องตามแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการ พัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของอาเซียนปี 2559 – 2568 (ASEAN Strategic Action Plan for the SME Development 2016-2025) ในด้านการจัดทํายุทธศาสตร์นําร่องสําหรับ SMEs…

Find out more »

ค่ายอบรมเข้มข้น “BOOST” Camp “การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ความเป็น Born Global” (ครั้งที่ 3)

15 August @ 8:00 am - 19 August @ 5:00 pm
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.) -ITD,
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา10330Thailand
+ Google Map
Born-Global-Banner-3

สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ให้ความสําคัญกับการสนับสนุนให้ ผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) โดยการดําเนินงานแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การวางนโยบายความร่วมมือระหว่างประเทศที่ สสว. ได้ดําเนินการ ร่วมกับประเทศอาเซียนภายใต้กรอบของคณะกรรมการอาเซียนด้านวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และราย ย่อย (ASEAN Coordinating Committee on MSME: ACCASHIE) และการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs และ โครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็นในประเทศ

โดยที่ ในการดําเนินการระหว่างประเทศร่วมกับคณะกรรมการอาเซียนด้านวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาด ย่อม และรายย่อย (ASEAN Coordinating Committee on MSMME: ACCMSME) นั้น อาเซียนได้ระบุว่าแต่ละ ประเทศอาเซียนจะต้องพัฒนากลไกในการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ในการออกสู่ตลาดต่างประเทศให้มี ประสิทธิภาพมากขึ้น ในปี 2561 – 2562 สสว. จึงได้ริเริ่มจัดทํา Born Global Business Model สําหรับ ผู้ประกอบการเพื่อเป็นแนวทางในการสรรหาช่องทางที่เหมาะสมในการออกสู่ตลาดต่างประเทศ (Entry Modes) ภายใต้ปัจจัยและทรัพยากรที่ผู้ประกอบการแต่ละรายมี ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวเป็นแนวทางการ ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ MSMEs ของอาเซียนที่สอดคล้องตามแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการ พัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของอาเซียนปี 2559 – 2568 (ASEAN Strategic Action Plan for the SME Development 2016-2025) ในด้านการจัดทํายุทธศาสตร์นําร่องสําหรับ SMEs…

Find out more »

ค่ายอบรมเข้มข้น “BOOST” Camp “การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ความเป็น Born Global” (ครั้งที่ 4)

22 August @ 8:00 am - 26 August @ 5:00 pm
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (สคพ.) -ITD,
สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา10330Thailand
+ Google Map
Born-Global-Banner-4

สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ให้ความสําคัญกับการสนับสนุนให้ ผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) โดยการดําเนินงานแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ การวางนโยบายความร่วมมือระหว่างประเทศที่ สสว. ได้ดําเนินการ ร่วมกับประเทศอาเซียนภายใต้กรอบของคณะกรรมการอาเซียนด้านวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และราย ย่อย (ASEAN Coordinating Committee on MSME: ACCASHIE) และการพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs และ โครงสร้างพื้นฐานที่จําเป็นในประเทศ

โดยที่ ในการดําเนินการระหว่างประเทศร่วมกับคณะกรรมการอาเซียนด้านวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาด ย่อม และรายย่อย (ASEAN Coordinating Committee on MSMME: ACCMSME) นั้น อาเซียนได้ระบุว่าแต่ละ ประเทศอาเซียนจะต้องพัฒนากลไกในการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs ในการออกสู่ตลาดต่างประเทศให้มี ประสิทธิภาพมากขึ้น ในปี 2561 – 2562 สสว. จึงได้ริเริ่มจัดทํา Born Global Business Model สําหรับ ผู้ประกอบการเพื่อเป็นแนวทางในการสรรหาช่องทางที่เหมาะสมในการออกสู่ตลาดต่างประเทศ (Entry Modes) ภายใต้ปัจจัยและทรัพยากรที่ผู้ประกอบการแต่ละรายมี ซึ่งการดําเนินการดังกล่าวเป็นแนวทางการ ส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ MSMEs ของอาเซียนที่สอดคล้องตามแผนปฏิบัติการเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการ พัฒนาผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของอาเซียนปี 2559 – 2568 (ASEAN Strategic Action Plan for the SME Development 2016-2025) ในด้านการจัดทํายุทธศาสตร์นําร่องสําหรับ SMEs…

Find out more »
+ Export Listed Events