การฝึกอบรมผ่านระบบออนไลน์ (หลักสูตร) ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพมืออาชีพรุ่นใหม่ด้านการค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืน (Young Professional for Trade and Sustainable Development)

16 March 2021

หลักการและเหตุผล

ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว นั้น จำเป็นต้องคำนึ...

การประชุมระดมความคิดเห็นในหัวข้อ Trade Facilitation for Sustainable Development: Thailand – Lao Cross Border Mapping

30 October 2020

หลักการและเหตุผล

การอำนวยความสะดวกทางการค้า (Trade Facilitation) มีจุดประสงค์เพื่อลดต้นทุนทางธุรกรรมในการค้าและการเคลื่อนย้ายสินค้าระหว่างประเทศ โดยยกเลิกภาระทางด้านการบริหา...

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเสริมสร้างผู้ประกอบการเยาวชน Empowering Young Entrepreneur Program (Train the Trainer)”

17 September 2020

หลักการและเหตุผล

ตามที่สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 256...

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง Global Digitalization Model for MSMEs

8 September 2020

หลักการและเหตุผล สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ให้ความสําคัญกับการสนับสนุนให้ ผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Communit...

ค่ายอบรมเข้มข้น “BOOST” Camp “การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ความเป็น Born Global” (ครั้งที่ 4)

22 August 2020

สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ให้ความสําคัญกับการสนับสนุนให้ ผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) โดยการดําเนินงานแบ่งออกเป็...

ค่ายอบรมเข้มข้น “BOOST” Camp “การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ความเป็น Born Global” (ครั้งที่ 3)

15 August 2020

สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ให้ความสําคัญกับการสนับสนุนให้ ผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) โดยการดําเนินงานแบ่งออกเป็...

High Level Training Course: Strategic Economic Diplomacy

29 March 2021

 

สถานที่ :         ชั้น 4 ห้อง President 1-2 โรงแรม Intercontinental Bangkok Hotel

 

ในสภาวะที่เศรษฐกิจโลกมีความผันผวนสูง เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และผลกระทบจากสงคร...

การประชุมระดมความคิดเห็นในหัวข้อ “SME go BIMSTEC”

15 September 2020

หลักการและเหตุผล

ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงและการขยายตัวทางเศรษฐกิจโลกในยุคปัจจุบัน ซึ่งมีผลต่อการค้า    การลงทุนระหว่างประเทศ ทำให้ประเทศต่างๆ ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการค้า ...

การพัฒนาเครือข่ายการค้าสินค้าและบริการเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดสระแก้ว

10 September 2020

การพัฒนาเครือข่ายการค้าสินค้าและบริการเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดสระแก้ว...

การพัฒนาเครือข่ายการค้าสินค้าและบริการเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดหนองคาย

27 August 2020

การพัฒนาเครือข่ายการค้าสินค้าและบริการเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดหนองคาย

 

ITD Research Forum 2020 – Online Seminar

25 May 2020

(thai) ในปีงบประมาณ 2562 สถาบันได้ดำเนินการศึกษาวิจัยจำนวน 4 โครงการ ประกอบด้วย(1) โครงการพัฒนากรอบนโยบายการลงทุนและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเพื่อก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัล(2) โครงการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถ...

สัมมนาพิเศษ ITD Insight Forum: “พลิกโอกาสการค้าการลงทุนไทย-รัสเซียสู่ตลาดมหภาคยูโร-เอเชีย”

28 January 2020

หลักการและเหตุผล

          ประเทศไทยกำลังประสบปัญหาหลากหลายด้าน ส่งผลให้สถิติการค้าและการลงทุนไม่สู้ดีนัก รายงานการค้าไทยโดยกระทรวงพาณิชย์ระบุว่าในปี 2561 ป...

ไอทีดีจัดการประชุมระดมความคิดเห็นแนวทางการปรับตัวและแสวงประโยชน์และโอกาสของ SMEs ครั้งที่ 1

8 April 2021

เมื่อวันพุธที่ 7 เมษายน 2564 นายมนู สิทธิประศาสน์ ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา เป็นเป็นประธานเปิดการประชุมระดมความคิดเห็น กลุ่มย่อย “โครงการแนวทางการปรับตัวและแสวงประโยชน์แล...

ผู้บริหารไอทีดี เข้าพบรมช.พาณิชย์ท่านใหม่ เพื่อเยี่ยมคารวะและแสดงความยินดี เนื่องในวาระโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

2 April 2021

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. นายไตรรัตน์ โภคพลากรณ์ ประธานกรรมการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา พร้อมด้วยนายมนู สิทธิประศาสน์ ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพั...

ไอทีดี ร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2564

2 April 2021

เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 เวลา 12.30 น. นายมนู สิทธิประศาสน์ ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนาและผู้บริหารสถาบันร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษฐาราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุด...

ITD organized the High – Level Training Course: Strategic Economic Diplomacy

30 March 2021

On March 29, 2021, The International Institute for Trade and Development (Public Organization) organized the High – Level Training Course: Strategic Economic Diplomacy...

ผู้บริหาร ITD เข้าอำลาอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์

25 March 2021

วันนี้ (25 มีนาคม 2564) นายสุภกิจ เจริญกุล รองผู้อำนวยการ (บริหาร) สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา พร้อมด้วยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถาบัน เข้าอำลา นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล อดีตรัฐมนตรีช่ว...

ITD จัดอบรมออนไลน์ หลักสูตร ก้าวสู่การเป็น “มืออาชีพรุ่นใหม่”

24 March 2021

เมื่อวันที่ 17-19 มีนาคม 2564 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ได้จัดการอบรมผ่านระบบออนไลน์ หลักสูตร ก้าวสู่การเป็น “มืออาชีพรุ่นใหม่” ด้านการค้าและการพัฒนาที่ยั่งยืน Young ...