การประชุมระดมความคิดเห็นในหัวข้อ Trade Facilitation for Sustainable Development: Thailand – Lao Cross Border Mapping

30 October 2020

หลักการและเหตุผล

การอำนวยความสะดวกทางการค้า (Trade Facilitation) มีจุดประสงค์เพื่อลดต้นทุนทางธุรกรรมในการค้าและการเคลื่อนย้ายสินค้าระหว่างประเทศ โดยยกเลิกภาระทางด้านการบริหา...

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การเสริมสร้างผู้ประกอบการเยาวชน Empowering Young Entrepreneur Program (Train the Trainer)”

17 September 2020

หลักการและเหตุผล

ตามที่สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเป็นระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 256...

สัมมนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง Global Digitalization Model for MSMEs

8 September 2020

หลักการและเหตุผล สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ให้ความสําคัญกับการสนับสนุนให้ ผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Communit...

ค่ายอบรมเข้มข้น “BOOST” Camp “การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ความเป็น Born Global” (ครั้งที่ 4)

22 August 2020

สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ให้ความสําคัญกับการสนับสนุนให้ ผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) โดยการดําเนินงานแบ่งออกเป็...

ค่ายอบรมเข้มข้น “BOOST” Camp “การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ความเป็น Born Global” (ครั้งที่ 3)

15 August 2020

สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ให้ความสําคัญกับการสนับสนุนให้ ผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) โดยการดําเนินงานแบ่งออกเป็...

ค่ายอบรมเข้มข้น “BOOST” Camp “การพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการสู่ความเป็น Born Global” (ครั้งที่ 2)

3 August 2020

สํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ให้ความสําคัญกับการสนับสนุนให้ ผู้ประกอบการใช้ประโยชน์จากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) โดยการดําเนินงานแบ่งออกเป็...

การประชุมระดมความคิดเห็นในหัวข้อ “SME go BIMSTEC”

15 September 2020

หลักการและเหตุผล

ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงและการขยายตัวทางเศรษฐกิจโลกในยุคปัจจุบัน ซึ่งมีผลต่อการค้า    การลงทุนระหว่างประเทศ ทำให้ประเทศต่างๆ ต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการค้า ...

การพัฒนาเครือข่ายการค้าสินค้าและบริการเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดสระแก้ว

10 September 2020

การพัฒนาเครือข่ายการค้าสินค้าและบริการเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดสระแก้ว...

การพัฒนาเครือข่ายการค้าสินค้าและบริการเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดหนองคาย

27 August 2020

การพัฒนาเครือข่ายการค้าสินค้าและบริการเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดหนองคาย

 

ITD Research Forum 2020 – Online Seminar

25 May 2020

(thai) ในปีงบประมาณ 2562 สถาบันได้ดำเนินการศึกษาวิจัยจำนวน 4 โครงการ ประกอบด้วย(1) โครงการพัฒนากรอบนโยบายการลงทุนและสภาพแวดล้อมทางธุรกิจเพื่อก้าวสู่เศรษฐกิจดิจิทัล(2) โครงการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถ...

สัมมนาพิเศษ ITD Insight Forum: “พลิกโอกาสการค้าการลงทุนไทย-รัสเซียสู่ตลาดมหภาคยูโร-เอเชีย”

28 January 2020

หลักการและเหตุผล

          ประเทศไทยกำลังประสบปัญหาหลากหลายด้าน ส่งผลให้สถิติการค้าและการลงทุนไม่สู้ดีนัก รายงานการค้าไทยโดยกระทรวงพาณิชย์ระบุว่าในปี 2561 ป...

การสัมมนาวิชาการ เรื่อง “กฎหมายลิขสิทธิ์: กรณีการขายต่อ (Reselling) eBooks”

22 January 2020

หลักการและเหตุผล

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลในยุคปัจจุบัน ทำให้ระบบการค้าระหว่างประเทศเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การแข่งขันทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศทวีความรุนแรงขึ้น สะท้อ...

ผู้อำนวยการ ITD สักการะสิ่งศักดิ์เพื่อความเป็นสิริมงคล ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

7 January 2021

เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 09.59 น. นายมนู สิทธิประศาสน์ ผู้อำนวยการ สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) สักการะสิ่งศักดิ์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใ...

ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) เข้าร่วมสวัสดีปีใหม่ พ.ศ 2564 ผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์

6 January 2021

นายมนู สิทธิประศาสน์ ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) เข้าร่วมอวยพรนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจ...

การพบหารือระหว่าง รักษาการผู้อำนวยการสถาบันฯ กับอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา

23 November 2020

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายนที่ผ่านมา นายสมเกียรติ ตรีรัตนพันธ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ รักษาการผู้อำนวยการสถาบัน ดร.ธนรรรตต์ คู่วรัญญู เที่ยงกมล รองผู้อำนวยการ (วิชาการ) และ ดร.สุพัชรา ดิษฐบรรจง ผู้อำนวย...

ไอทีดีจัดการประชุมระดมความคิดเห็นในหัวข้อ Trade Facilitation for Sustainable Development: Thailand – Lao Cross Border Mapping

3 November 2020

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา สถาบันระหว่างประทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ได้จัดการประชุมระดมความคิดเห็นในหัวข้อ Trade Facilitation for Sustainable Development: Thailand – Lao Cr...

itd จัดงานสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย เรื่อง “การพัฒนาเครือข่ายการค้าสินค้าและบริการเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดหนองคาย

22 September 2020

ในวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563 ไอทีดีจัดงานสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย เรื่อง “การพัฒนาเครือข่ายการค้าสินค้าและบริการเชิงสร้างสรรค์ในจังหวัดหนองคาย ณ โรงแรมอมันตา จังหวัดหนองคาย โดยท่านรองผู้ว่าราชกา...

สถาบันระหว่างประทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ร่วมกับสํานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) จัดการประชุมระดมความคิดเห็นในหัวข้อ “SME go BIMSTEC” ณ โรงแรม เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพมหานคร

18 September 2020

การประชุมในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนำไปสู่การจัดทำข้อเสนอแนะให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการให้สามารถขยายตลาด       ออกสู่กลุ่มปร...