Home » ITD journal » ITD > do ฉบับที่ 3

ITD > do ฉบับที่ 3

issue3

ITD > do ฉบับนี้เราได้หยิบยกประเด็นเนื้อหา และเรื่องราวของ การพัฒนาอย่างยั่งยืน : Sustainable Development มาเป็นหัวข้อสำคัญที่จะกล่าวถึง สถาบัน ITD ให้ความสำคัญกับบทบาทของการจุดประกาย การนำเสนอแนวคิดของการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่จะค่อยๆ แข็งแรงและเติบโตขึ้น จนเป็นแนวคิดหลักของการพัฒนา ที่เดินหน้าไปพร้อมๆ กับการพัฒนาคนในรุ่นต่อๆ ไป อย่างยั่งยืน

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone