Home » ITD News » ITD จัดการประชุมเวทีสาธารณะ ITD Public Forum: Sustainable Education for Inclusive Societ

ITD จัดการประชุมเวทีสาธารณะ ITD Public Forum: Sustainable Education for Inclusive Societ

ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ร่วมกับสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ในนามสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) จัดการประชุมเวทีสาธารณะ (ITD Public Forum) ภายใต้หัวข้อ “ITD Public Forum: Sustainable Education for Inclusive Society ณ  โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพ สยามแสควร์  โดยมีดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการ ITD เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และได้รับเกียรติจาก      นายชัยยศ  อิ่มสุวรรณ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้

การประชุมในครั้งนี้มีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาอาทิ Ms. Ramya Vivekanandan จากยูเนสโก บรรยายเกี่ยวกับ “เป้าหมายกรอบปฏิบัติการด้านการศึกษา 2030 และบทบาทของยูเนสโกในการสนับสนุนประเทศสมาชิก” นางสาวขนิษฐา ห้านิรัติศัย บรรยายในหัวข้อ “เป้าหมายกรอบปฏิบัติการด้านการศึกษา 2030”                  ผศ.ดร.สังวรณ์ งัดกระโทก อาจารย์ประจำสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช บรรยายายในหัวข้อ “ความเลื่อมล้ำทางการศึกษา: ประเด็นที่สำคัญในปัจจุบัน และความท้าทายสำหรับประเทศไทย” และดร.อมรวิชช์  นาครทรรพ อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บรรยายในหัวข้อ “การศึกษาไทย 4.0 (Education 4.0)” โดยการประชุมในครั้งนี้มีอาจารย์และผู้้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาในประเทศไทยกว่า 40 คน ร่วมประชุมและหารือแนวทางความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ในด้านการศึกษาของไทย

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone