Home » ITD News » ITD จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนสำหรับรัฐวิสาหกิจ”

ITD จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนสำหรับรัฐวิสาหกิจ”

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD พร้อมทั้งกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนสำหรับรัฐวิสาหกิจ” ณ โรงแรมปทุมวันปริ๊สเซส กรุงเทพฯ ระหว่างวันที่ 6- 7 ธันวาคม 2561 ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการ ITD และรศ.นเรศร์ เกษะประกร คณบดีคณะนิติศาสตร์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรม ทั้งนี้การอบรมจะจัดขึ้น 2 วัน โดยในวันแรกจะมีการเสวนาในหัวข้อ กำหนดกรอบประเด็นปัญหา (Framing the Problem) จากกรณีศึกษา การละเมิดมนุษยชนโดยรัฐวิสากิจในประเทศ และการละเมิดสิทธิมนุษยชนนอกดินแดนของรัฐ เป็นต้น และในวันที่สองจะทำ Workshop ร่วมกันโดยการนำหลักการ UNGPs ไปพัฒนาเพื่อรัฐวิสาหกิจไทยเพื่อเป็นต้นแบบให้กับการดำเนินธุรกิจที่เคารพสิทธิมนุษยชน (lead by example)

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone