Home » ITD News » ITD จัดงานการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“พลังอาชีวศึกษาเพื่อขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษ” [นครศรีธรรมราช]

ITD จัดงานการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“พลังอาชีวศึกษาเพื่อขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษ” [นครศรีธรรมราช]

เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2559 ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“พลังอาชีวศึกษาเพื่อขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษ” ณ โรงแรมเมืองลิกอร์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคลากรในสถาบันอาชีวศึกษาทั้งในระดับผู้บริหาร ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่ และเตรียมความพร้อมและส่งเสริมการพัฒนาความรู้ในมิติทางเศรษฐกิจ เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของเขตเศรษฐกิจพิเศษ และมุ่งหวังให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ แนวปฏิบัติที่ได้รับการถ่ายทอดไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในบริบทของตน อันจะส่งผลดีต่อการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของประเทศ และนำมาซึ่งการเติบโตของเศรษฐกิจ

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone