Home » ITD News » ITD จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การใช้ประโยชน์จากความตกลง TFA: โอกาสการค้าไทยสู่คู่ค้าอาเซียน” [อุดรานี]

ITD จัดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การใช้ประโยชน์จากความตกลง TFA: โอกาสการค้าไทยสู่คู่ค้าอาเซียน” [อุดรานี]

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2559 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง“การใช้ประโยชน์จากความตกลงด้านการอำนวยความสะดวกทางการค้า: โอกาสการค้าไทยสู่คู่ค้าอาเซียน” โดยมี  คุณอุศณา พีรานนท์ อัครราชทูต รองผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การการค้าโลก คุณวีรพงษ์ เต็งรังสรรค์ รองประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดอุดรธานี และดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการ ITD กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมสัมมนา และได้รับเกียรติจาก คุณสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรานี กล่าวเปิดการสัมมนาฯ ณ ห้องทุ่งศรีเมือง 2 โรงแรมเซ็นทาราแอนด์คอนเวนชันเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรานี ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้ มุ่งหวังให้ผู้เข้าร่วมสามารถนำความรู้เกี่ยวกับความตกลงว่าด้วยการอำนวยความสะดวกทางการค้า (Trade Facilitation Agreement : TFA)  ภายใต้ WTO ไปประยุกต์ใช้ภายใต้ข้อผูกพันที่ไทยเป็นภาคี และการใช้ประโยชน์ของ TFA ต่อการค้าระหว่างประเทศของไทยกับประเทศคู่ค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่จะขับเคลื่อนประเทศให้มุ่งสู่คู่ค้าอาเซียน

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone