Home » ITD News » ITD จัดงาน สัมมนาระดับชาติ ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 2016 เรื่อง “10 เขตเศรษฐกิจพิเศษ โอกาสทองขยายสู่อาเซียน” [หนองคาย]

ITD จัดงาน สัมมนาระดับชาติ ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 2016 เรื่อง “10 เขตเศรษฐกิจพิเศษ โอกาสทองขยายสู่อาเซียน” [หนองคาย]

เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) จัดสัมมนาระดับชาติ ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 2016 เรื่อง “10 เขตเศรษฐกิจพิเศษ โอกาสทองขยายสู่อาเซียน” โดยได้รับเกียรติจาก คุณสุชาติ นพวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดการสัมมนา ณ  ห้องประชุมนาคารา 3 โรงแรมรอยัล นาคารา  จังหวัดหนองคาย ซึ่งงานนี้ได้รับเกียรติจาก คุณสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  ให้เกียรติปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “เขตเศรษกิจพิเศษ กับการพัฒนาประเทศ” ให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดหนองคายและใกล้เคียง โดยในช่วงเช้า ดร. กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา  (องค์การมหาชน) ร่วมเสวนาในหัวข้อเรื่อง “เขตเศรษฐกิจพิเศษหนองคาย:ศูนย์การค้าการลงทุนระหว่างประเทศ” โดยการสัมมนาในครั้งนี้ มุ่งหวังให้ ผู้เข้ารับการสัมมนาสามารถนำความรู้ มุมมอง และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาธุรกิจ เพื่อขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษให้มีศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone