Home » ITD News » ITD จัดงาน สัมมนาระดับชาติ ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 2016 เรื่อง “10 เขตเศรษฐกิจพิเศษ โอกาสทองขยายสู่อาเซียน” [เชียงราย]

ITD จัดงาน สัมมนาระดับชาติ ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 2016 เรื่อง “10 เขตเศรษฐกิจพิเศษ โอกาสทองขยายสู่อาเซียน” [เชียงราย]

เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) จัดสัมมนาระดับชาติ ยุทธศาสตร์ประเทศไทย 2016 เรื่อง “10 เขตเศรษฐกิจพิเศษ โอกาสทองขยายสู่อาเซียน” โดยได้รับเกียรติจาก คุณบุญส่ง  เตชะมณีสถิตยุ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการสัมมนา ณ  ห้องประชุมดอยตุง โรงแรม ดุสิตไอซ์แลนด์ จ.เชียงราย ซึ่งงานนี้ พล.อ.อ.   ประจิน จั่นตอง  รองนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “แผนโลจิสติกส์  รองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ” ให้แก่ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและใกล้เคียง โดยการสัมมนาในครั้งนี้ มุ่งหวังให้ ผู้เข้ารับการสัมมนาสามารถนำความรู้ มุมมอง และประสบการณ์ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาธุรกิจ เพื่อขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษให้มีศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone