Home » ITD News » ITD จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์ ประเด็นด้านทุนมนุษย์

ITD จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์ ประเด็นด้านทุนมนุษย์

วันพุธ ที่ 17 ตุลาคม 2561 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชนหรือ ITD จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์ ประเด็นด้านทุนมนุษย์  โรงแรมปทุมวันปริ๊สเซส กรุงเทพฯ ในการนี้ ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการ ITD ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดการประชุ และ ดร.ณภัทร ชัยมงคล ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร ได้นำเสนอรายละเอียดในการศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มด้านทุนมนุษย์ และดำเนินรายการ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านทุนมนุษย์ เข้าร่วมให้ความคิดเห็นทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone