Home » ITD News » ITD จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์ ประเด็นทรัพย์สินทางปัญญา

ITD จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์ ประเด็นทรัพย์สินทางปัญญา

วันศุกร์ ที่ 18 มกราคม 2562 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชนหรือ ITD จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์ ประเด็นบทบาทของทรัพย์สินทางปัญญากับการค้าระหว่างประเทศ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ ในการนี้ ดร.ปิยะพร เอี่ยมฐิติวัฒน์ รองผู้อำนวยการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบัน ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดการประชุ ดร.ณภัทร ชัยมงคล นักเทคโนโลยีสารสนเทศอาวุโส กล่าวแนะนำศูนย์วิเคราะห์แนวโน้มฯ และดำเนินรายการ และนายวิมล ปั้นคง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย ได้นำเสนอรายละเอียดในการศึกษาวิเคราะห์ ทบาทของทรัพย์สินทางปัญญากับการค้าระหว่างประเทศแก่ผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิด้านทรัพย์สินทางปัญญาเข้าร่วมให้ความคิดเห็นทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชนเป็นจำนวนมาก

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone