Home » ITD News » ITD จัดประชุม “การประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มประเด็นด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)”

ITD จัดประชุม “การประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มประเด็นด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)”

เมื่อวันอังคาร ที่ 20 พฤศจิกายน 2561 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน)    หรือ ITD ได้จัดประชุม “การประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์แนวโน้มประเด็นด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)” ณ ห้องจามจุรี 1 โรงแรมปทุมวันปริ๊สเซส กรุงเทพฯ ในการนี้ ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการ สถาบันฯ  ได้ให้เกียรติกล่าวเปิดการประชุม และ ดร.ณภัทร ชัยมงคล ผู้รับผิดชอบโครงการ ได้นำเสนอรายละเอียดเกี่ยวกับการศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มประเด็นด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) พร้อมทั้งเป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมประชุมและให้ข้อเสนอแนะในการวิเคราะห์แนวโน้มประเด็นดังกล่าว ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone