Home » ITD News » ITD จัดสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย ประจำปี 2561

ITD จัดสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2561สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชนจัดงานแถลงข้อมูล และสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัย ประจำปี 2561  ห้อง Mayfair Ballroom B โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ  โดนยได้รับเกียรติจาก ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล  ผู้อํานวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้า และการพัฒนา (องค์การมหาชนกล่าวเปิดงาน ซึ่งในสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแถลงผลการดำเนินการศึกษาวิจัยด้านการค้า การเงิน การลงทุนและการพัฒนาระหว่างประเทศ อันนำไปสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และพัฒนาองค์ความรู้แก่ประเทศกำลังพัฒนาในภูมิภาคเอเชียให้สามารถปรับตัวเข้ากับกระแสโลกาภิวัตน์และกระบวนการเปิดเสรีทางเศรษฐกิ ได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งเสริมสร้างขีดความสามารถในการจัดการกับประเด็นด้านการค้า และการพัฒนาต่าง  ทั้งระดับภูมิภาค และระหว่างประเทศได้อย่างเหมาะสมและยั่งยืน  

 

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone