Home » ITD News » ITD ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดงานฝึกอบรม “SMART FARMER” สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครูวิชาชีพเกษตร ครั้งที่ 1

ITD ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดงานฝึกอบรม “SMART FARMER” สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครูวิชาชีพเกษตร ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 5-6 มิถุนายน 2561 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ITD ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้จัดงานฝึกอบรม “SMART FARMER” สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครูวิชาชีพเกษตร  ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

โดยได้รับเกียรติจาก นายอรรถพล  สังขวาสี  ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ กล่าวรายงาน  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวเปิดงาน และ ดร.กมลินทร์  พินิจภูวดล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) กล่าวถึงเป้าหมายและสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ ซึ่งในงานมี การบรรยาย  เรื่อง “การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเป็น Smart Farm”  เรื่อง “การเตรียมความพร้อมของภาคการเกษตร 4.0 ภายใต้โมเดล Thailand 4.0” และมีการนำเสนอ ในหัวข้อ “ความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการฝึกงานจากประเทศอิสราเอล สู่การเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ด้านเกษตรกรรม”โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone