Home » ITD News » ITD ร่วมประชุมคณะทำงานด้านส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน

ITD ร่วมประชุมคณะทำงานด้านส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน

ดร.สุพัชรา  ดิษฐบรรจง  ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาขีดความสามารถทางการค้าและการพัฒนา  สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ร่วมประชุมคณะทำงานด้านส่งเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน ในวันที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 – 14.00 น.  ณ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ โดยงานนี้จัดประชุมเพื่อหารือแนวทางการติดตามและประเมินผลผู้เข้ารับการฝึกอบรม หลักสูตร ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชนสำหรับรัฐวิสาหกิจ และแนวทางการดำเนินงานสำหรับรัฐวิสาหกิจต้นแบบในการเคารพสิทธิมนุษยชนตามหลักการ UNGP รวมถึงการ การแปลเอกสารการประเมินผลกระทบของสิทธิมนุษยชน (Checklist) ในการปฏิบัติงานของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนสาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยงานนี้มีผู้แทนองค์กรรัฐวิสาหกิจเข้าร่วมการประชุมได้แก่ การไฟฟ้านครหลวง บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone