Home » ITD News » ITD แถลงผลการวิเคราะห์แนวโน้มการค้าภาคบริการของประเทศไทย

ITD แถลงผลการวิเคราะห์แนวโน้มการค้าภาคบริการของประเทศไทย

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ไอทีดี โดย ดร.ปิยะพร เอี่ยมฐิติวัฒน์ รองผู้อำนวยการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและพัฒนา (องค์การมหาชน) พร้อมด้วย นายวิมล ปั้นคง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย ดร.ณภัทร ชัยมงคล และนายสดุดี วงศ์เกียรติขจร คณะผู้วิจัย ร่วมกันแถลงผลการวิเคราะห์แนวโน้มการค้าภาคบริการของประเทศไทย ณ ห้องประชุม ชั้น 8 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและพัฒนา (องค์การมหาชน)

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone