Home » ITD News » ITD แถลงผลการวิเคราะห์แนวโน้มทิศทางเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย

ITD แถลงผลการวิเคราะห์แนวโน้มทิศทางเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย

วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ไอทีดี        โดยดร.ปิยะพร เอี่ยมฐิติวัฒน์ รองผู้อำนวยการ (วิชาการ) รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและพัฒนา (องค์การมหาชน)  พร้อมด้วย นายวิมล ปั้นคง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย ดร.ณภัทร ชัยมงคล และนายสดุดี วงศ์เกียรติขจร คณะผู้วิจัย และผู้รับผิดชอบโครงการ  ร่วมกันแถลงผลการวิเคราะห์แนวโน้มทิศทางเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศไทย: ก้าวสู่นวัตกรรมเชิงนโยบายเพื่อความเป็นเลิศด้านการพัฒนา ณ ห้องประชุม ชั้น 8  สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและพัฒนา (องค์การมหาชน)

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone