Home » ITD News » ITD แถลงผลการวิเคราะห์แนวโน้มการค้าชายแดนของประเทศไทย

ITD แถลงผลการวิเคราะห์แนวโน้มการค้าชายแดนของประเทศไทย

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและพัฒนา (องค์การมหาชน) หรือ ไอทีดี        โดยดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและพัฒนา (องค์การมหาชน)  และดร.ณภัทร ชัยมงคล ผู้รับผิดชอบโครงการ แถลงผลการวิเคราะห์แนวโน้มการค้าชายแดนของประเทศไทย ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ กรุงเทพฯ โดย ดร.กมลินทร์ พินิจภูวดล กล่าวว่าภาวะการค้าชายแดนไทยว่า ปีนี้มูลค่าการค้าชายแดนไทยมีมากกว่า 7 แสนล้านบาท หรือเติบโตได้กว่า 4% และยังสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีปัจจัยบวกจากภาวะเศรษฐกิจของประเทศเพื่อนบ้านที่ขยายตัวได้ดีขึ้น ทั้งมาเลเซีย สปป.ลาว เมียนมา และกัมพูชา ขณะที่ประชาชนในประเทศเหล่านั้น มีความต้องการใช้สินค้าไทยมากขึ้น โดยเฉพาะสินค้าอุปโภคบริโภค และสินค้าเกษตรต่าง ๆ ซึ่งจะเห็นได้ว่าแม้จะมีสงครามการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับจีน แต่ก็ไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการค้าชายแดนของไทย ทั้งนี้ คาดว่า การค้าชายแดนของไทยในปี 2562 น่าจะเติบโตได้ไม่ต่ำกว่า 4% จากความต้องการใช้สินค้าไทยที่มีสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเติบโตได้กว่า 10% หากรัฐบาลเข้ามาสนับสนุนให้ประชาชน และผู้ประกอบการ โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก (เอสเอ็มอี) ในท้องถิ่นผลิตสินค้าป้อนความต้องการของประชาชนในประเทศเพื่อนบ้าน และต้องเร่งแก้ไขปัญหาอุปสรรคทางการค้า โดยเฉพาะการดำเนินการด้านเอกสารต่างๆ ที่ต้องทำแบบเบ็ดเสร็จในที่เดียว พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกทางการค้าชายแดนให้มากขึ้น

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone