English (United Kingdom) Thai (ภาษาไทย)

ข่าว ไอทีดี

 

การสัมมนา


เรื่อง

 

กลไกความช่วยเหลือผู้รับผลกระทบ


การเปิดเสรีทางการค้า

 

วันพุธที่ 26 กันยายน 2555
ณ ห้องสุรศักดิ์ ชั้น 11 โรงแรมอิสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ

 

 

FTA-AssistNews-Board

 

เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2555 สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ได้จัดงานสัมมนาเผยแพร่ผลงานวิจัยเรื่อง “กลไกความช่วยเหลือผู้รับผลกระทบการเปิดเสรีทางการค้า”ขึ้นที่โรงแรม โรงแรมอิสติน แกรนด์ สาทร กรุงเทพฯ โดยแบ่งการบรรยาย และเสวนาออกเป็น 2 ช่วง

ในช่วงแรก คณะผู้ดำเนินงานวิจัยจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ นำเสนอผลงานวิจัยที่ได้ศึกษาประเมินประสิทธิภาพ ความเหมาะสม ปัญหาและอุปสรรค การให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าของประเทศไทยใน ปัจจุบัน รวมถึงผลการศึกษากลไกและมาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากการ เปิดเสรีทางการค้าที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมในต่างประเทศ และได้มีข้อเสนอแนะถึงมาตรการและวิธีการใหม่ๆ ในการบรรเทาผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้าด้วย

ในช่วงที่สอง ถือเป็นโอกาสที่ผู้ประกอบการที่ได้รับความช่วยเหลือการการเปิดเสรีทางการค้า และตัวแทนจากหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือได้มาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ผ่านการ เสวนาในหัวข้อ “การพัฒนากลไกความช่วยเหลือผู้รับผลกระทบการเปิดเสรีทางการค้า” โดยสถาบันฯได้เชิญ ศาสตรจารย์ ปรารถนา พฤกษะศรี นายกสมาคมโคเนื้อพันธุ์กำแพงแสน และคุณสมบูรณ์ หอตระกูล ผู้ อำนวยการสถาบันไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ เป็นตัวแทนผู้ประกอบการที่ได้รับความช่วยเหลือจากกองทุน FTA มาถ่ายทอดประสบการณ์และความรู้ที่เกี่ยวกับการขอรับการสนับสนุนจากกองทุน FTA กระทรวงพาณิชย์ ผลสัมฤทธ์จากการดำเนินงานโครงการ และปัญหาอุปสรรคต่างๆที่เกิดขึ้น

สำหรับตัวแทนจากหน่วยงานที่ให้การช่วยเหลือ สถาบันฯได้เชิญ คุณปรีชญา พุดน้อย นักวิชาการพาณิชย์ชำนาญการพิเศษ กรมการค้าต่างประเทศ มาให้ความรู้ในเรื่องวิธีการขอรับความช่วยเหลือ หลักการการให้ความช่วยเหลือ หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติโครงการ และโครงการตัวอย่าง คุณเอกราช ตรีลพ เศรษฐ กรชำนาญการพิเศษ จากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ให้ความรู้และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ในการให้ความช่วยเหลือจากกองทุน FTA ด้านการเกษตร ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร การดำเนินการ การกลั่นกองคัดเลือกผู้ได้รับความช่วยเหลือ และปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นต่างๆ

 

ย้อนกลับ

Close
 
 

Our Partner:
DTN_2013-v3
200_200_GIT_INFO
Partner_GIT_Logo

Logo_-_inverse_medium     Logo_4_colors_JPG
_TPSO__36