Home » Publication » ITD Review

ITD Review

แรงงานข้ามชาติ CLMV : ปัญหาที่อาเซียนต้องร่วมกันแก้ไข

ปรากฎการณ์แรงงานข้ามชาติสัญชาติกัมพูชาทยอยกลับประเทศเป็นจำนวนประมาณ 150,000 คน เมื่อกลางเดือนมิถุนายน 2557 ที่ผ่านมา สะท้อนให้เห็นถึงปัญหาการว่าจ้างแรงงานข้ามชาติที่เข้าเมืองโดยผิดกฏหมายและไม่ได้รับใบอนุญาตทำงานของไทย อันเป็นสาเหตุให้ไทยได้รับการจับตามองจากต่างชาติว่าละเมิดสิทธิมนุษยชนและค้ามนุษย์ ส่งผลถึงความเชื่อมั่นด้านการค้าและการลงทุนของประเทศ

ปฏิเสธไม่ได้ว่าภายใต้บริบทของโลกปัจจุบันที่มุ่งเน้นการเปิดเสรีและการเร่งรัดพัฒนาเศรษฐกิจและการรวมกลุ่มทางการค้า ทำให้ประเทศในภูมิภาคต่างๆมุ่งเน้นการใช้นโยบายเคลื่อนย้ายสินค้าและเงินทุนอย่างเสรีไร้ข้อจำกัดมากขึ้น เพื่อแสวงหาโอกาสและปรับตัว รองรับความท้าท้ายจากการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจ ประเทศสมาชิกอาเซียนจึงต้องเร่งผลิตสินค้าเพื่อส่งออก และรวมทั้งต้องแสวงหาแหล่งผลิตสินค้าที่มีต้นทุนต่ำมากที่สุดเพื่อเพิ่มกำไรสูงสุด…

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกับเงินหยวน

ความพยายามของจีนในการผลักดันยกระดับเงินหยวนให้เป็นเงินตราสากล ระหว่างประเทศ (International Currency) มีมาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดจีน ร่วมกับบริษัทพลังงานยักษ์ใหญ่ของรัสเซียประกาศยกเลิกการใช้เงินสกุล ดอลลาร์ในทางบัญชีอย่างสิ้นเชิงและเปลี่ยนมาใช้เงินสกุลรูเบิลและหยวนแทน  ขณะเดียวกันธนาคารกลางจีนได้ร่วมลงนามกับธนาคารกลางของประเทศ ต่างๆ ทั่วโลกเพื่อหักบัญชีด้วยเงินสกุลหยวน โดยล่าสุดได้ลงนามกับธนาคาร ประเทศฝรั่งเศสและอังกฤษเมื่อช่วงต้นเดือนกรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา

จีนเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญทั้งด้านการค้าการลงทุนในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียน จากข้อมูลสำนักเลขาธิการอาเซียนพบว่าปี 2555 ประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศค้าขายจีนมากเป็นอันดับ 1 คิดเป็นสัดส่วนร้อยล่ะ 12 ของมูลค่าค้าระหว่างประเทศทั้งหมดที่อาเซียนค้าขายกับประเทศนอกภูมิประเทศสัดส่วนการค้าระหว่างประเทศระหว่างจันกับประเทศสมาชิกอาเซียนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจากปี 2543 ซึ่งสัดส่วนอยู่ที่ร้อยล่ะ 3 มาเป็นร้อยละ 7 ในปี 2546 ด้านการลงทุนจากรายงานการลงทุนโลกปี 2557 พบว่าบทบาทด้านการลงทุนในต่างประเทศของจีนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี 2556 จีนเป็นแหล่งรองรับการลงทุนจากต่างประเทศมูลค่ารวม 124 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ถือเป็นประเทศที่เป็นแหล่งรองรับการลงทุนจากต่างประเทศเป็นอันดับ 2 ของโลก รองจากสหรัฐอเมริกาด้านการลงทุนขาออก ปี 2556 จีนลงทุนในต่างประเทศคิดเป็นมูลค่ารวม 101 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 เมื่อเทียบกับปี 2555 จีนเป็นประเทศผู้ส่งออกทุนอันดับ 3 ของโลก ทั้งนี้ประเทศสมาชิกอาเซียนเป็นแหล่งรองรับการลงทุนที่สำคัญของจีนโดยเฉพาะการลงทุนด้านพลังงานและการเกษตร…

สถาณการณ์ความเหลื่อมลํ้าทางเศรษฐกิจของอาเซียน

แม้ว่าช่องว่างระหว่างกลุ่มปรเทศที่มีรายได้ต่อหัวประชากรในระดับสูงและต่ำ จะยังคงอยู่ในระดับสูง กล่าวคือ กลุ่มประเทศรายได้สูงมีรายได้ต่อหัวประชากรสูงกว่ากลุ่มประเทศรายได้ต่ำถึงประมาณ 15 เท่า แต่ช่องว่างดังกล่าวได้ทยอยลดความห่างลงเรื่อยๆในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม แนวโน้มอีกประการที่ต้องตระหนักและหาแนวทางแก้ไขต่อไปคืด ความเหลื่อมล้ำภายในประเทศของสมาชิกอาเซียนแต่ล่ะประเทศกลับมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มที่มีรายได้สูงจะประสบกับปัญหามากกว่ากลุ่มประเทศที่มีรายได้ต่ำกว่า สิ่งนี้เป็นนัยแสดงว่า กลุ่มประเทศที่มีรายได้สูงมีการเพิ่มขึ้นของรายได้ในอัตราเร่งที่สูงกว่าประเทศสมาชิกอื่นๆ…

…………………………………………….

Download

 

 

สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (ITD)

new.itd.or.th

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone