Home » ITD News » ไอทีดีจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Youth Camp Young Smart Farmer Level 2” ครั้งที่ 4

ไอทีดีจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Youth Camp Young Smart Farmer Level 2” ครั้งที่ 4

การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Youth Camp Young Smart Farmer Level 2” ครั้งที่4 ระหว่างวันที่ 20-23 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมศิรินาถ การ์เด้นท์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยการอบรมในครั้งนี้      ได้จัดเป็นครั้งที่ 4 ต่อจากการลงพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดร้อยเอ็ด ระหว่างวันที่ 6-9 สิงหาคม 2562 นั้น สำหรับการอบรมฯ ในครั้งที่ 4 นี้เป็นการจัดอบรมฯ ให้กับนักเรียน/นักศึกษาด้านอาชีวเกษตรและครูพี่เลี้ยง ภาคเหนือทั้ง 12 วิทยาลัย จำนวน 70 คน ให้มีความรู้ มีความพร้อม รู้เท่าทัน ต่อสภาวะของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปพร้อมทั้งนำทักษะที่ได้รับไปปรับประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนานักเรียน/นักศึกษาให้สามารถเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่มีทันสมัยกับรูปแบบเศรษฐกิจที่เปลี่ยงแปลงอย่างรวดเร็ว

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone