Home » ITD News » ไอทีดีจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Youth Camp for Trade and Development” ณ โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว จังหวัดนครพนม

ไอทีดีจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Youth Camp for Trade and Development” ณ โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว จังหวัดนครพนม

สำนักพัฒนาขีดความสามารถทางการค้าและการพัฒนา สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ร่วมจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “Youth Camp for Trade and Development” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 สิงหาคม 2562  ณ โรงแรมฟอร์จูน ริเวอร์วิว จังหวัดนครพนม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้นักเรียนและคณะครูจากโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนครพนม ได้พัฒนาองค์ความรู้ในการประกอบธุรกิจ จุดประกายแนวคิดของการเป็นผู้ประกอบการในยุคเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพื่อนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนเอง สร้างมูลค่าให้กับสินค้า และสร้างรายได้ให้กับตนเองและชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืน            ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณปริญญา  ธรเสนา ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม ให้เกียรติกล่าวเปิดการฝึกอบรมฯ           และดร. สุพัชรา  ดิษฐบรรจง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาขีดความสามารถทางการค้าและการพัฒนา ให้เกียรติกล่าวที่มาและวัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการดังกล่าวด้วย

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone