Home » ITD News » ไอทีดี ร่วมจัดการประชุมสัมมนาวิชาการงานประชุมสัมมนานานาชาติเพื่อการเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (EWEC)

ไอทีดี ร่วมจัดการประชุมสัมมนาวิชาการงานประชุมสัมมนานานาชาติเพื่อการเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (EWEC)

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา สถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมจังหวัดมุกดาหารและหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ร่วมจัดการประชุมสัมมนาวิชาการงานประชุมสัมมนานานาชาติเพื่อการเชื่อมโยงระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (EWEC) ณ โรงแรม มุกดาหาร แกรนด์ อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร โดยการจัดงานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเวทีเชื่อมโยงเครือข่ายพันธมิตรในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวบนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (EWEC) รวมถึงเพื่อใช้เป็นเวทีในการหารือเพื่อพัฒนาและสร้างมูลค่าเพิ่มบนเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจฯ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีนายสิทธิชัย โควสุรัตน์ ประธานสภาอุตสาหกรรม ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุบลราชธานีเป็นผู้กล่าวเริ่มการประชุมสัมมนาวิชาการดังกล่าว
ในโอกาสนี้ นายวิมล ปั้นคง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและส่งเสริมการวิจัย สถาบันระหว่างประเทศ เพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) ได้ร่วมบรรยายและระดมความคิดเห็นเรื่อง “ความร่วมมือภาครัฐและเอกชนเพื่อใช้ประโยชน์พื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก-ตะวันตก: จากงานวิจัยสู่การปฎิบัติเชิงพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร” เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาเส้นทางระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก (EWEC) ตลอดจนเผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัยของสถาบันฯ และนำข้อเสนอแนะของงานวิจัยไปพัฒนาต่อยอดให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone