Home » ITD News » การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาการค้า การลงทุนในประชาคมอาเซียนภายหลังปี 2015 ด้วยการอำนวยความสะดวกทางการค้าและโลจิสติกส์”

การอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาการค้า การลงทุนในประชาคมอาเซียนภายหลังปี 2015 ด้วยการอำนวยความสะดวกทางการค้าและโลจิสติกส์”

ดร. กมลินทร์ พินิจภูวดล ผู้อำนวยการ itd บรรยายหัวข้อ “การอำนวยความสะดวกทางการค้าและโลจิสติกส์เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ในการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนาการค้า การลงทุนในประชาคมอาเซียนภายหลังปี 2015
ด้วยการอำนวยความสะดวกทางการค้าและโลจิสติกส์” วันที่ 12 – 13 พฤศจิกายน 2558 ณ โรงแรมเจริญโฮเต็ล จังหวัดอุดรธานี โดยคุณชยาวุธ จันทร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ให้เกียรติกล่าวเปิดการอบรมฯ โดยมุ่งหวังให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ แนวปฏิบัติที่ได้รับการถ่ายทอดเกี่ยวกับการอำนวยความสะดวกทางการค้า และการบริหารจัดการโลจิสติกส์ ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพในบริบทของตน อันจะส่งผลดีต่อการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของประเทศ และนำมาซึ่งการเติบโตของเศรษฐกิจไทยต่อไป

Share :
Share on FacebookTweet about this on TwitterEmail this to someone